Home Analyser BioStock analys: Xintela

BioStock analys: Xintela

BioStock analys: Xintela

15 februari, 2016

BioStock har inlett analysbevakning av biomedicinbolaget Xintela, som är verksamma inom regenerativ medicin och cancer. I denna grundanalys går vi igenom bolaget och dess affärsmodell, ledning, aktuella samarbeten, patentportfölj samt de utvecklingsprojekt bolaget driver. Vi sätter också ett preliminärt SOTP-värde på Xintelas projekportfolio.

OBS: Analysen fortsätter på sida 2!

Xintelalogo600

Xintela har idag utvecklingsprogram för tre huvudområden:

  • XACT – ett kvalitetssäkringstest för broskceller och stamceller
  • Stamcellsterapi för reparation av skadat ledbrosk hos hästar och människor
  • Antikroppsterapi av hjärntumörer med fokus på glioblastom

Om bolaget

Xintela utvecklar nya medicinska produkter baserat på sin patenterade teknologiplattform XINMARK med inriktning på regenerativ medicin och cancer, områden där behoven av nya och bättre behandlingsmetoder är mycket stora.
Bolaget har sin bas i det innovativa företagsklustret på Medicon Village i Lund. Man startade utvecklingsverksamheten 2013, men forsknings- och utvecklingsarbetet som ligger till grund för verksamheten har redan bedrivits under många år vid Lunds Universitet och i bolaget Cartela.
Bolaget har nio anställda och leds av VD och grundare Evy Lundgren-Åkerlund som har en doktorsexamen inom medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet och är docent vid Lunds Universitet. Lundgren-Åkerlund har ett förflutet som forskare vid Lunds universitet samt grundare och VD i Cartela AB och tidigare även som VDi Lund Life Science Incubator.
Xintela är aktuellt för en notering på Stockholm Nasdaq First North under första kvartalet 2016. Preliminärt datum för introduktionen är satt till den 22 mars. Den initiala emissionslikviden i nyemissionen är 30 MSEK och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,9 MSEK.

Styrelse och företagsledning

Evy
Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela

Xintelas har en kompetent styrelse med ett stort nätverk och relevant erfarenhet för att vara ett utmärkt stöd i bolagets utvecklingsarbete och kommande kommersialiseringsfaser. Den utgörs av ordförande Gregory Batcheller samt ledamöterna Anders Ermén, Sven Kili, Claes Post och Karin Wingstrand. Bolagets ledning består av vd Evy Lundgren-Åkerlund, forskningschef Carl- Magnus Högerkorp, ekonomichef Gunnar Telhammar samt Gregory Batcheller.
Kort om styrelsen
Gregory Batcheller, styrelsens ordförande, har lång erfarenhet från läkemedel, bioteknik och medicinteknik och är involverad i en rad bolag inom Life Science, inklusive NeuroVive Pharmaceutical och A1M Pharma.
Sven Kili har  omfattande  erfarenhet  inom  cellterapi och är för närvarande vice  VD  och  utvecklingschef för genterapiavdelningen inom läkemedelsjätten GlaxoSmithKline. Han har tidigare haft ledande kliniska och regulatoriska befattningar inom cell- och  regenerativ  medicin  inom  Sanofi  (Genzyme)  Biosurgery  samt  har  haft  medicinsk  och  regulatoriskt  ansvar för cellterapiområdet inom Geistlich Pharma.
Karin Wingstrand är tidigare global chef för AstraZenecas kliniska forskning och utveckling och är bland annat involverad i Mevia, PULS, Adenovir Pharma, Xbrane Bioscience, Swecure och Sahlgrenska Forskningsstiftelsen.
Claes Post har lång erfarenhet från finansiellt arbete vid flera riskkapitalbolag och tidigare varit VD eller styrelseledamot in en rad mindre Life Science-företag. Han har även haft tunga poster på Astra Pain Control, Astra Draco, Pharmacia och Pharmacia & Upjohn.
Anders Ermén är ekonom med egen verksamhet inom redovisning, affärsutveckling och management. Han är bland annat involverad i A1M Pharma, Preelumina, Enorama Pharma och Baulos Capital Belgium.
Evy Lundgren-Åkerlund är grundare och VD i Xintela och har lång forsknings-och utvecklingserfarenhet inom området. Hennes tidigare befattningar innefattar bland annat forskare vid Lunds Universitet, grundare och VD för Cartela samt VD för Lund Life Science Incubator.
Carl-Magnus Högerkorp har forskningsbakgrund från Lunds universitet, National Institutes of Health samt Novo Nordisk.

XINMARK – patenterad teknikplattform möjliggör utveckling av nya produkter

En grundbult i Xintelas verksamhet är den patenterade teknikplattformen XINMARK som bygger på specifika markörer med fokus på cellyteproteinet integrin a10b1. Dess många tillämpningar utvecklas av Xintela för nya behandlingsmetoder inom bolagets huvudområden ledbroskskador och artros, samt hjärntumörer av typen glioblastom.
FaktaboxIntegrinerGenom sina insikter om α10β1 och α11β1-integrinernas egenskaper har Xintela utvecklat teknikplattformen XINMARK som en bas för bolagets produktutveckling. I teknikplattformen ingår ett analytiskt test kallat XACT . Det analytiska testet är baserat på antikroppar som binder till markörerna och som kan användas för att identifiera och kvalitetssäkra broskceller, samt identifiera och välja ut stamceller som har rätt egenskaper för att utvecklas till broskproducerande celler. På så sätt kan Xintela analysera och kvalitetssäkra de celler som ska användas för reparation av ledbroskskador.
XACT används av bolaget själva i utvecklingen av egna stamcellsprodukter, men testet kan även licensieras ut till samarbetspartners för att kvalitetssäkra cellterapier t.ex. baserade på patientegna (autologa) broskceller.

Affärsmodell

Xintelas affärsmodell är att utveckla medicinska produkter, baserat på teknikplattformen XINMARK, fram till kliniskt proof-of-concept och därefter utlicensiera till partner för fortsatt utveckling och kommersialisering.
Ett exempel är bolagets samarbete med Merck Millipore, som har erhållit en exklusiv licens, med möjlighet till sublicensiering, för att sälja antikroppar mot a10b1-integrin (avtalet omfattar inte Xintelas egna antikroppar) som forskningsverktyg.

Möjlighet finns till tidiga intäkter på flera områden

Kvalitetstestet XACT
Xintela hoppas kunna generera tidiga licensintäkter från XACT genom att andra bolag, som till skillnad från Xintela utvecklar produkter baserade på patientegna broskceller, kan använda testet som ett steg i kvalitetssäkringen för sina cellterapier. Man har inlett samarbete med ett europeiskt cellterapibolag inriktat på broskreparation med patientegna broskceller som redan genererar intäkter, med framtida möjlighet till licensieringsaffär.
Veterinärmedicin för hästar
Häst är en väl vedertagen djurmodell för behandling av broskskador och Xintela planerar att genomföra en studie på hästar för att utvärdera både stamcellernas broskreparerande effekt och metodens säkerhet under innevarande år. Detta vill man utnyttja till sin fördel genom att samtidigt utveckla en behandlingsmetod för hästar, som kan ge tidiga intäkter främst från den kapitalstarka branschen för tävlingshästar.

Samarbeten – en viktig del av bolagets affärsstrategi

XINMARK-teknologin används i flera strategiska samarbeten med andra bolag med målsättningen att öka intresset för biomarkörteknologin. Xintela har också flera samarbeten etablerade med bolag och forskargrupper i Europa, dels för prekliniskt proof of concept och dels för användning av bolagets analytiska test XACT för kvalitetssäkring av broskceller och stamceller.
Utöver dessa strategiska partnerskap bedrivs också utveckling i nära samarbete med forskargrupper vid Lunds Universitet, Uppsala Universitet, Ludwig-Maximillians Universitet (München, Tyskland) och CNRS Universitet (Lyon, Frankrike) samt vid Manchester University i England.

labstaff

Patentportfölj

Xintelas IP-portfölj består i dagsläget av 51 godkända patent på olika marknader, fördelade på fem patentfamiljer och tre varumärken; XINMARK, XSTEM och XACT. “Hjärntumörpatentet” har nyligen registrerats som prioritetsskapande ansökan, och skyddar användning av Xintelas unika antikroppar för diagnos och behandling av tumörer i centrala nervsystemet. Några av bolagets patent har begränsad återstående löptid vilket inte är positivt. Vi ser dock risken som begränsad då ny kompletterande IP har tillkommit som skyddar nyutvecklade metoder och användningsområden, bl.a. genom regulatoriskt starka så kallade medical use/method of treatment-patent. Bolaget har också kommunicerat att nya patentansökningar kommer att lämnas in under 2016-2017 i syfte att skapa marknadsexklusivitet för vidareutvecklade produkter och metoder inom Xintelas teknologiplattform. De nya patentfamiljerna som skyddar vidareutvecklade metoder och produkter har en löptid till åtminstone 2036, med möjlighet till patenttidsförlängning (Supplementory Protection Certificate/Patent Term Extension) i upp till ytterligare 5 år för de produkter som fått marknadsgodkännande av de regulatoriska myndigheterna. Därutöver uppnås parallell regulatorisk ensamrätt genom dataexklusivitet inkl. orphan drug-exklusivitet för de indikationer som kan kvalificeras för detta, som t.ex. glioblastom.

Titel Status Marknader Giltigt till Patentfamilj
”Alpha-10-patentet” En integrin heterodimer och en subenhet därav (α10) Godkänt AU, CA, JP, US, CH, DE, DN, ES, FR, GB, IR, IT, NL, SE 2019 WO99 / 51639
”Alpha-11-patentet” En integrin heterodimer och en alpha-subenhet (α11) Godkänt US, DE, FR, GB 2020 WO00 / 75187
”Stamcellsmarkörpatentet” Markör för stamceller och dess användning Godkänt AU, CA, JP, US, AT, BE, CH, DE, DN, ES, FR, GB, IR, IT, NL, SE 2023 WO03 / 106492
”Antikroppspatentet” Ny monoklonal antikropp med kapacitet att binda a10b1 Godkänt AU, CA, JP, US, CH, DE, FR, GB, IR, NL, SE 2024 WO2004 / 089990
”Hjärntumörpatentet” Detektion och behandling av maligna tumörer i CNS Opublicerad ansökan SE1550167-7

OBS: Analysen fortsätter på nästa sida!

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev