Home Nyheter Enzymatica förbereder för expansion genom emission

Enzymatica förbereder för expansion genom emission

Enzymatica

Enzymatica förbereder för expansion genom emission

4 mars, 2024

Enzymatica arbetar med att etablera sig på den globala marknaden för receptfria förkylningsprodukter. Bolaget har distributionsavtal för ColdZyme på flera av världens största marknader och siktar även på lansera produkten i Kina, Japan, USA och Kanada. För att kunna stärka marknadspositionen och expandera till fler marknader genomför bolaget en emission om 27,4 Mkr.

Enzymatica utvecklar och säljer produkter som behandlar infektioner och symptom i de övre luftvägarna. Produkterna baseras på bolagets nyckelenzymformulering, Penzyme, som består av torsktrypsin och som skyddar mot virus och bakterier.

ColdZyme baseras på barriärteknik

Bolagets ledande produkt är ColdZyme, som är avsedd att användas för att behandla och lindra förkylning. När ColdZyme sprayas i munhålan skapas en barriär på slemhinnan som fångar upp virus och hindrar virusens förmåga att infektera cellerna i munhålan och svalget.

ColdZyme kan användas vid exponering för förkylningsvirus eller i ett tidigt stadium när man har fått förkylningssymptom. Vid användning i ett tidigt stadium kan ColdZyme lindra symptomen och förkorta sjukdomsförloppet, vilket i sin tur kan minska frånvaro från arbete och skola och besök i sjukvården.

ColdZyme är en medicinteknisk produkt som är CE-märkt enligt MDD, men bolaget arbetar just nu med att erhålla CE-märkning enligt det nya regelverket, MDR, vilket ger en möjlighet att stärka hälsopåståendena i marknadsföringen av produkten.

Bevisad klinisk effekt

In-vitro studier visar att ColdZyme deaktiverar 11 olika virus i de övre luftvägarna, bland annat förkylningsvirus och flera varianter av SARS-CoV-2. Dessutom har en oberoende in-vitro studie vid Medical University of Innsbruck visat att ColdZyme sänker virusmängden i celler som infekterats av influensavirus. Studien visar att ColdZyme bryter infektionscykeln och begränsar spridningen av viruset till fler celler.

ColdZymes effekt har även bevisats i kliniska studier. I september 2023 presenterade University of Kent i Storbritannien de första resultaten från en placebokontrollerad och dubbelblind klinisk studie där idrottare använder ColdZyme eller placebo vid symptom på infektioner i de övre luftvägarna. Resultaten visar att ColdZyme signifikant minskar mängden rhinovirus och symptom på halsont. Tidigare studier på elitidrottare visar även att ColdZyme kan minska antalet förlorade träningsdagar på grund av förkylning.

Egen tillverkningsanläggning och patentskydd

Enzymaticas huvudkontor ligger i Lund, medan Penzyme produceras i bolagets egna tillverkningsanläggning på Island. Under de senaste tre åren har bolaget uppgraderat anläggningen på Island för att öka produktionskapaciteten inför expansion och kommande lanseringar. ColdZyme har hittills lanserats på drygt 30 marknader på fyra kontinenter, antingen under eget varumärke eller under partners varumärke.

Bolagets enzymformulering omfattas av patentskydd i USA, Kina, Japan, Europa och Ryssland. Patenten gäller till 2036, men bolaget arbetar även med att säkra patent som gäller efter 2036.

Kommande lanseringar på ledande marknader

Enzymatica är verksamt på en enormt stor marknad; receptfria varor och egenvårdsprodukter mot förkylning eller andra symptom i de övre luftvägarna. Det totala marknadsvärdet för receptfria medel mot förkylning och hosta beräknas uppgå till 18 miljarder USD på de marknader som Enzymatica har lanserat på eller ingått distributionsavtal för.

ColdZyme har lanserats på flera av världens största marknader, till exempel Tyskland och Storbritannien. Dock återstår de tre största förkylningsmarknaderna – USA, Kina och Japan. I Japan och Kina pågår förberedelser för lansering tillsammans med samarbetspartners, samtidigt som bolaget är på jakt efter en partner för lansering i USA och Kanada. Lanseringarna förväntas genomföras under de närmaste åren, dock med förbehåll för att tidpunkten för lansering i USA är svårbedömd.

Hemmamarknaden utvecklas väl

Enzymatica ansvarar själva för marknadsföringen i Sverige, Storbritannien och Island. I Sverige säljs ColdZyme av alla stora apotekskedjor och hälsofackhandel. Försäljningen ökade med 31 procent under 2023 och i dagsläget uppgår marknadsandelen i Sverige till 5,1 procent räknat i värde.

I Storbritannien säljs produkterna via avtal med Boots, som är den största apotekskedjan på marknaden, samt Amazon. Enligt Enzymatica är ColdZyme i dagsläget den bäst säljande förkylningssprayen som säljs via Amazon.

Bolagets strategi utanför Sverige, Storbritannien och Island är att använda samarbetspartners. Konkurrensen inom egenvård är stor och det är därför viktigt för Enzymatica att hitta lämpliga partners med rätt försäljnings- och distributionskanaler på respektive marknad.

Fullt säkerställd emission

Under pandemin minskade försäljningen av ColdZyme på grund av lägre spridning av förkylningsvirus. Nu fokuserar bolaget på att arbeta upp försäljningen igen, stärka positionen på de befintliga marknaderna och expandera till fler marknader.

För att säkerställa rörelsekapital för verksamheten genomför bolaget just nu en nyemission om 27,4 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Kapitaltillskottet förväntas ge en stabil grund för förhandlingar med intressenter avseende expansion på befintliga och nya marknader.

Styrelsen har ingått teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt 27,4 Mkr, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet, med bolagets tre största aktieägare, styrelseordförande, styrelseledamöter och vd.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt. 18 teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie till kursen 3,00 kr per aktie.
Teckningsperiod 28 februari – 13 mars 2024
Teckningskurs 3,00 kr per ny aktie
Emissionsvolym 27,4 Mkr före emissionskostnader.
Utspädning 5,3 procent

Information och teckning

Teckning via Avanza

Teckning via Nordnet

 

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett informationsmemorandum som offentliggjordes och publicerades på enzymatica.com den 19 februari 2024.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev