Home Nyheter Emission säkrar Cyxones nya strategi

Emission säkrar Cyxones nya strategi

Cyxone emission

Emission säkrar Cyxones nya strategi

13 november, 2023

I augusti meddelade Cyxone en ny strategi för reumatoid artrit-kandidaten rabeximod där man nu siktar mot ett patientsegment som utgör en spännande kommersiell möjlighet. I pipelinen finns dessutom T20K, riktad mot multipel skleros. Just nu genomför bolaget en företrädesemission om cirka 36,3 Mkr för att avancera den kliniska utvecklingen med rabeximod och T20K.

Malmöbaserade bioteknikbolaget Cyxone specialiserar sig på att utveckla nya behandlingar för autoimmuna och autoinflammatoriska sjukdomar. Portföljen inkluderar huvudsubstanserna rabeximod som utvecklas för behandling av reumatoid artrit (RA), d.v.s. ledgångsreumatism, och T20K, som befinner sig i tidig klinisk fas för multipel skleros (MS).

Huvudfokus ligger på rabeximod, kandidaten som är redo för fas II-studier och där Cyxone nyligen meddelade ett strategiskifte. Kandidaten ska nu fokuseras mot ett nytt patientsegment som idag saknar bra behandlingsalternativ och innebär en betydande kommersiell potential.

Rabeximod är en oral behandling som riktar in sig på kroppens makrofager, som är centrala i den inflammatoriska processen vid RA. Man har sett tidig terapeutisk effekt i fas IIa och nästa steg är att bygga vidare på de lovande resultaten.

Ny strategi – nya möjligheter

För att tydliggöra bolagets nya strategi måste man förstå hur patienter med RA behandlas idag. Vid diagnosen måttlig till svår RA är första linjens behandling metotrexat. Många svarar dock inte på behandlingen och måste gå över till andra alternativ. Cyxones tidigare strategi var att positionera rabeximod efter  metotrexat-behandling, men innan patienterna behöver gå över till mer avancerade läkemedel, såsom det storsäljande biologiska läkemedlet Humira, en så kallad TNFα-hämmare.

Att Cyxone riktat in sig på det här segmentet är inte konstigt, med tanke på vilken stor marknad det rör sig om. Bara under 2022 sålde Humira för över 21 miljarder USD och har sedan lanseringen 2003 dragit in totalt över 200 miljarder USD till amerikanska AbbVie.

Marknad under förändring

Det här behandlingssegmentet är dock under drastisk förändring tack vare att patentet för Humira går ut under 2023. Redan nu är nio biosimilarer på väg ut på den amerikanska marknaden, vilket gör att prisbilden för den här typen av behandlingar kommer att se helt annorlunda ut framöver.

En annan, och för Cyxone viktigare utveckling, är att så kallade Jak-hämmare fått regulatoriska restriktioner i USA. Dessa preparat kommer alltså inte vara lika tillgängliga för de patienter som inte svarar på den klass TNFa-hämmare som Humira banat väg för.

Fortsatt stort behov av nya behandlingar

Skiftet på behandlingsmarknaden betyder att det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingar för de här patienterna. Under sommaren har Cyxone fört samtal med ett antal KOLs i Europa och USA, som trycker på att det inte är alla patienter som får tillräcklig hjälp av TNFa-hämmare, och att dessa i dag saknar fullgoda alternativ. I en intervju med BioStock uppger Cyxones vd Carl-Magnus Högerkorp att det är upp till 50 procent av patienterna som inte svarar adekvat på behandling med TNFa-hämmare.

Som svar på utvecklingen kommer Cyxone i sin nya strategi positionera rabeximod som en behandling för de patienter som inte blir tillräckligt hjälpta av TNFa-hämmare.

Siktar på flera mindre studier

Den nya strategin innebär dock inte bara att man positionerar om rabeximod rent behandlingsmässigt. Bolaget har även lagt en utvecklingsplan som på ett så konstadseffektivt sätt som möjligt ska ta kandidaten vidare. Baserat på de fas II-data man redan har är ambitionen att genomföra ett antal mindre explorativa Proof-of-Conceptstudier i fas II, med syftet att utvärdera rabeximod i den nya tilltänkta patientgruppen.

Dessa mindre studier kommer dels att innebära lägre kostnader under 2024 – 2025 än vad man tidigare räknat med, dels skapa bättre förutsättningar att nå marknad snabbare.

En annan viktig pusselbit i strategin, som också är värd att lyftas fram, är det nya USA-patent som bolaget fick godkänt tidigare i år. Patentet gäller en saltform av rabeximod och förlänger skyddet för läkemedelskandidaten fram till 2042.

Genomför företrädesemission

När Cyxone nu tar sina första steg efter strategiomläggningen genomför man en företrädesemission om 36,3 Mkr för att finansiera det fortsatta utvecklingsarbetet. Enligt bolagets bedömning beräknas emissionslikviden täcka behoven fram till 2025.

Vd Carl-Magnus Högerkorp, styrelsen och befintliga ägare har tillsammans med externa investerare ingått avtal gällande teckningsåtagande och emissionsgaranti om totalt 19,9 Mkr. Därmed omfattas emissionen till cirka 55 procent av teckningsförbindelser och garantier.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt. Sex teckningsrätter berättigar sedan till teckning av tretton aktier.
Teckningsperiod 7 november – 21 november 2023
Teckningspris 0,17 kr per aktie
Emissionsvolym 36,3 Mkr
Utspädning Vid fullteckning av emission uppgår utspädningen till cirka 68,4 procent.

Information och teckning

Cyxone prospekt Teckning via Avanza

Teckning via Nordnet

Teckning via Hagberg & Aneborn

 

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjordes och publicerades på cyxone.com den 6 november  2023.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev