Home Intervjuer SynAct Pharmas vd kommenterar studiedata från EXPAND

SynAct Pharmas vd kommenterar studiedata från EXPAND

SynAct

SynAct Pharmas vd kommenterar studiedata från EXPAND

7 september, 2023

SynAct Pharma har presenterat negativa top-line data från den 12 veckor långa kliniska fas IIb-studien EXPAND. Studien utvärderar läkemedelskandidaten resomelagon i nydiagnostiserade patienter med svår ledgångsreumatism. Resultaten visade en hög placeboeffekt och att resomelagon inte uppnådde det primära effektmåttet – en statistiskt större andel som uppnår 20 procent förbättring av ACR jämfört med placebogruppen. BioStock pratade med vd Torbjørn Bjerke om resultaten.  

SynAct Pharma är ett bioteknikbolag i klinisk fas med fokus på att behandla inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet. Bolagets ledande kandidat, resomelagon (AP1189), aktiverar selektivt melanokortinreceptorerna 1 och 3 som är direkt involverade i inflammation. 

Två kliniska prövningar i RA

Under de senaste månaderna har bolaget genomfört två parallella kliniska studier med resomelagon inom reumatoid artrit (RA) – EXPAND and RESOLVE. EXPAND är en fas IIb-studie på nydiagnostiserade, behandlingsnaiva patienter med högaktiv RA, medan RESOLVE är en klinisk fas IIa/b-studie i patienter med ofullständigt svar på första linjens sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD-IR). 

Nedslående top-line resultat

SynAct Pharma initierade EXPAND-studien som en förlängning av den framgångsrika fas IIa-studien BEGIN. I denna studie, med resomelagon och första linjens behandling metotrexat, såg man en kliniskt meningsfull minskning av sjukdomsaktiviteten redan efter 4 veckors behandling på nydiagnostiserade patienter med svår RA.  

EXPAND genomfördes på samma patientpopulation, men med en 12-veckors behandlingsperiod i förhoppningen att detta skulle ytterligare förbättra resultaten. Men så blev inte fallet. Top-line data visar att resomelagon inte uppfyllde det primära effektmåttet, att signifikant fler patienter skulle uppnå en förbättring på minst 20 procent enligt American College of Rheumatology score (ACR20), jämfört med de som fick placebo. Efter 12 veckor hade 54,7 procent av de patienter som behandlades med resomelagon uppnått en ACR20-förbättring, medan motsvarande siffra för de patienter som fick placebo var 55,7 procent. 

De negativa studieresultaten fick bolagets aktie att sjunka cirka 80 procent den 4 september. 

Subjektiva mått inte i linje med förväntningarna

De subjektiva måtten i ACRs poängsystem ledde till höga placebosvar, vilket gjorde det svårt att skilja mellan aktiva och placebogrupper och visa en tydlig fördel med resomelagon jämfört med placebo. Däremot var de objektiva mätningar i EXPAND-studien, så som förbättring av antalet ömma och svullna leder, i linje med förväntningarna och med resultaten från BEGIN-studien.  

Bekräftad gynnsam säkerhetsprofil

Trots att resomelagon inte påvisade någon tydlig klinisk fördel med hänsyn till det primära effektmåttet, bibehöll det en gynnsam säkerhetsprofil under hela studien. Förekomsten av allvarliga biverkningar (SAE) var låg i både den aktiva gruppen och placebogruppen. Dessutom observerades inga tecken på immunsuppression kopplat till resomelagon jämfört med metotrexat. 

I en tidigare intervju belyste SynAct Pharmas vd Torbjørn Bjerke behovet av nya och säkra behandlingsalternativ för RA: 

»The current treatments have also demonstrated the risks that can come with suppressing the immune system. With resomelagon, we seek to go beyond suppression by stimulating the body to resolve inflammation. The efficacy and safety challenges with key classes of RA therapeutics clearly shows the tremendous need for new treatments with improved risk benefit profiles.«

Vidare analys samt data från RESOLVE

Trots besvikelsen över utfallet av EXPAND-studien har SynAct Pharma en fortsatt god tro på potentialen för resomelagon som en resolutionsbehandling mot RA. Bolaget planerar att noggrant utvärdera top-line datan och det fullständiga datasetet för att få en djupare förståelse av resultaten. 

Ledningsgruppen lyfter också de kommande resultaten från RESOLVE-studien på patienter med ofullständigt svar på MTX-behandling (DMARD-IR). Även om detta är en svårbehandlad patientpopulation, representerar den en större kommersiell potential för resomelagon på RA-marknaden. Top-line data från RESOLVE-studien väntas i oktober. RESOLVE-studien genomförs under en IND med flera kliniker i USA, där cirka 25 procent av patienterna har rekryterats. 

Intervju med vd

Torbjørn Bjerke
Torbjørn Bjerke, vd SynAct Pharma

BioStock kontaktade Torbjørn Bjerke för att få mer information och insikter kring resultaten från EXPAND.  

Can you give some background to the EXPAND study data released this week?

– The study was designed for new patients with severe RA. Unfortunately, we did not see a difference between the placebo and the active group. The goal was to show a 20 per cent difference after 12 weeks of treatment. We believe there was an unexpectedly high placebo effect, especially in the subjective measures, but in the objective measure we saw similar activity as in the previous 4-week BEGIN study, which showed a significant difference between the placebo and the 100mg dose we tested in EXPAND. Due to the high placebo we just did not reach the delta or difference we expected. Let us not forget about the safety profile, which showed a very good profile after three months of treatment.

»We believe there was an unexpectedly high placebo effect, especially in the subjective measures, but in the objective measure we saw similar activity as in the previous 4-week BEGIN study, which showed a significant difference between the placebo and the 100mg dose we tested in EXPAND.«

The ongoing phase II study RESOLVE is expected to be released in October. What are your expectations for that trial given the results in EXPAND?

– We believe the DMARD-IR patient population in the RESOLVE study as they have failed MTX therapy and represent a large population of patients who have not gotten the support they really need. This group has a clear commercial potential for resomelagon. We are now waiting for the patient data and plan to present top-line data in October.

What do the EXPAND results mean for the future of SynAct?

– The EXPAND results were not positive, but what is positive is that we also saw activity that was similar to the previous BEGIN study. There is absolutely hope for the resomelagon compound, and I know the board and management team are committed. We believe in inflammation resolution and the mode of action in resomelagon. EXPAND was a hiccup, but we need to continue the development because this is so exciting.

»The EXPAND results were not positive, but what is positive is that we also saw activity that was similar to the previous BEGIN study. There is absolutely hope for the resomelagon compound, and I know the board and management team are committed«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev