Home Nyheter Arcede Pharma tar sikte på klinik med emission

Arcede Pharma tar sikte på klinik med emission

Arcede Pharma genomför emission

Arcede Pharma tar sikte på klinik med emission

4 september, 2023

Med RCD405 riktar sig Arcede Pharma mot en av världens största läkemedelsmarknader. Inte nog med det, bolaget har även förhoppningar om att kunna expandera marknaden ytterligare. Just nu genomför man en företrädesemission om inledningsvis 13,2 Mkr för att ta nästa kliv i utvecklingen och förbereda kandidaten för kliniska studier.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsmemorandum som offentliggjordes och publicerades på arcedepharma.com den 21 augusti 2023. 

 

Lundabaserade Arcede Pharma utvecklar läkemedelskandidaten RCD405, för behandling av patienter som lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessa två sjukdomar är väldigt utbredda och påverkar hundratals miljoner människor världen över. Faktum är att man rankar KOL som den tredje ledande dödsorsaken i världen, med 3,23 miljoner dödsfall under 2019.

Mycket stor behandlingsmarknad

Läkemedel som behandlar olika respiratoriska sjukdomar står för nästan 10 procent av all världens läkemedelsförsäljning, vilket under 2021 motsvarade knappt 80 miljarder USD. Av den kakan utgör mediciner mot KOL och svår astma ungefär hälften.

Patienter behandlar man primärt med inhalerade läkemedel som vidgar och minskar svullnaden i luftvägarna. De luftrörsvidgande läkemedlen, så kallade bronkdilaterare finns i korttids- och långtidsverkande utföranden. Dessa kan man i sin tur kombinera med inhalerade steroider, som verkar inflammationshämmande.

Erbjuder kandidat med dubbel verkningsmekanism

Även om det finns en stor och etablerad behandlingsmarknad så är behovet av nya behandlingar fortfarande stort. Framförallt efterlyser man behandlingar som specifikt angriper de underliggande sjukdomsfaktorerna, och då med särskilt fokus på den inflammatoriska komponenten. Dagens etablerade läkemedel är baserade på gamla molekyler som introducerades på 1960-talet, vilka alla verkar via samma slags receptorer. Flera av dessa har dessutom en tendens att mista effekt över tid. I fallet med steroiderna är de även behäftade med en hel del oönskade bieffekter så som ökad risk för lunginflammation.

Det är här RCD405 kommer in i bilden. Till skillnad från existerande läkemedel har läkemedelskandidaten en dubbel verkningsmekanism – den verkar både bronkodilaterande och antiinflammatoriskt. RCD405 har visat sig kunna ge en fullständig relaxation, i åtminstone samma storleksordning som existerande läkemedel, av luftvägar isolerade från human lungvävnad, via andra receptorer och mekanismer än nuvarande godkända behandlingar.

Tidigare i år intervjuade BioStock Arcede Pharmas rådgivare Clive Page, professor för lungfarmakologi vid Kings College i London. I intervjun, som finns tillgänglig här, berättade han om sin syn på RCD405 och dess möjliga roll i det nuvarande behandlingslandskapet.

Potential att vidga marknaden

Inte nog med att Arcede Pharma vill slå sig in på en enorm läkemedelsmarknad, man har även ambitionen att utvidga den. Bolaget genomförde nyligen en analys i syfte att utvärdera läkemedelskandidatens marknadspotential. Utöver att bekräfta det stora behovet av nya behandlingar, inom framförallt KOL, pekade analysen även på en stor grupp odiagnostiserade patienter.

Enligt bolaget skulle den kunna utgöra en helt ny grupp av patienter som skulle kunna bli hjälpta av läkemedel som påverkar den underliggande sjukdomsorsaken. Bolaget hoppas med det kunna erbjuda en behandling i ett tidigare skede och på sätt bromsa den initiala sjukdomsutvecklingen.

Inväntar resultat från avslutande tox-studien

Just nu genomför Arcede Pharma den sista studien i det toxikologiska programmet, som syftar till att utvärdera läkemedelskandidatens säkerhetsprofil inför de första kliniska studierna. I den första delen av tox-programmet såg man inte några oväntade effekter eller några biverkningar.

Resultaten från den sista studien väntas komma senare under året. Om man inte ser något oväntat i de resultaten blir nästa steg att ta läkemedelskandidaten in i klinik.

Tar sikte på klinik med företrädesemission

För att finansiera det fortsatta arbetet med RCD405 och ta kandidaten fram till den kliniska utvecklingsfasen, genomför nu Arcede Pharma en företrädesemission av units, som vid full teckning initialt kommer att tillföra bolaget cirka 13,2 Mkr, före avdrag för transaktions- och garantikostnader. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO 1. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 utnyttjas tillförs bolaget ytterligare högst cirka 13,2 Mkr före emissionskostnader i början på 2024.

Emissionslikviden kommer främst att gå till formuleringsarbetet som bolaget genomför tillsammans med Iconovo. Den kommer även att finansiera förberedelserna inför klinik, där man bland annat kommer att genomföra ett antal prekliniska studier för att möjliggöra och underlätta de kliniska dos-prediktionerna.

Teckningsåtaganden och garantier täcker 45 procent av emissionen. Storägaren Fårö Capital har åtagit sig att teckna sin pro-rata-del av emissionen, motsvarande 11,2 procent av den totala likviden.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor En befintlig aktie berättigar till tjugofem uniträtter. En uniträtt ger rätt att teckna en unit, som i sig innehåller en ny aktie samt en teckningsoption av serie TO 1. Teckningsoptionen ger under perioden 8 januari – 19 januari 2024 rätten att teckna en ny aktie i bolaget, till en teckningskurs på 0,09 kr per aktie.
Teckningsperiod 24 augusti – 8september 2023
Teckningskurs 0,09 kr per unit.
Emissionsvolym 13,2 Mkr
Utspädning Vid full teckning av den initiala emissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår den totala utspädningen till 98 procent.

Information och teckning

Memorandum Arcede Pharma Teckning via Avanza

Teckning via Nordnet

Mer information om emissionen finner du här.

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev