Home Intervjuer CombiGenes nye vd berättar om sina visioner för bolaget

CombiGenes nye vd berättar om sina visioner för bolaget

CombiGenes vd kommenterar patentgodkännandena i Australien och Indien

CombiGenes nye vd berättar om sina visioner för bolaget

4 september, 2023

Genterapibolaget CombiGenes vd Jan Nilsson, som har innehaft positionen sedan 2016, har lämnat sin post och i fredags tog Peter Ekolind, tidigare COO, över som ny vd. För BioStock berättar Ekolind, tidigare bland annat vd för Getinge Sverige, att CombiGene befinner sig i en dynamisk och spännande fas med potential att uppnå flera milstolpar framöver.

De senaste åren har CombiGene transformerats från att vara ett genterapibolag med en kandidat i pipeline, till att utveckla flera kandidater inom genterapi. Det längst framskridna projektet CG01 utvecklas för behandling av patienter med svår läkemedelsresistent fokal epilepsi som inte blir anfallsfria med dagens behandlingar. Under 2021 tecknade CombiGene ett samarbets- och licensavtal värt upp till 328,5 miljoner USD med USA-baserade Spark Therapeutics för den fortsatta utvecklingen av projektet.

Ytterligare projekt i portföljen

I sin pipeline har CombiGene även genterapin CGT2 för behandling av den sällsynta och svåra sjukdomen partiell lipodystrofi. Dessutom slöt bolaget nyligen ett avtal som omfattar ett program med både peptidbehandlingen COZY01 och genterapin COZY02 för behandling av svåra temporära och kroniska smärttillstånd. Dessa två sistnämnda projekt utvecklas i samarbete med det danska bioteknikbolaget Zyneyro. Läs en intervju med Zyneyros vd Peter Horn Møller här, där han berättar mer om samarbetet.

Intervju med bolagets nye vd

Peter Ekolind, COO CombiGene
Peter Ekolind, vd CombiGene

CombiGene meddelade nyligen att Jan Nilsson planenligt skulle lämna sin post och att bolagets nuvarande COO Peter Ekolind tar över som ny vd from den första september. Jan Nilsson kommer på konsultbasis fortsätta att bistå CombiGene.

BioStock kontaktade Ekolind för att få veta hur han ser på CombiGenes framtidsutsikter och hur han vill utveckla bolaget vidare.

Peter, du tar över stafettpinnen för CombiGene i ett spännande läge. Vilka är dina främsta mål och strategier för att fortsätta driva innovation och utveckling inom genterapifältet?

– Viktigt för bolaget är att fortsätta arbetet med att få fram konklusiva prekliniska resultat i de pågående projekten. Det är så CombiGene kan attrahera framtida partners till våra projekt. Parallellt med detta letar vi aktivt efter kommersiellt intressanta genterapiprojekt som vi kan ta in i bolaget och värdeförädla med hjälp av vår speciella kompetens inom läkemedelsutveckling och genterapifältet.

Hur ser du på potentialen för CombiGenes genterapiprodukter att förbättra patienters livskvalitet?

– Med tanke på att genterapi är, och kommer fortsätta att vara, en exklusiv behandlingsform är det viktigt att våra projekt kan förbättra patienters livskvalitet tillräckligt mycket för att samhället skall kunna räkna hem förbättringen genom hälsoekonomiska beräkningar. Håller våra projekt hela vägen fram till godkänd produkt så bedömer jag att vi kan lyckas med detta, nämligen att både förbättra livskvalitén för den enskilda patienten och att kunna visa att det är en samhällsekonomiskt försvarbar behandling.

Bland dina tidigare uppdrag utmärker sig framförallt vd-rollen i Getinge Sverige. Vad lockar främst med att axla samma roll i ett mindre bolag?

– Nu är det ganska länge sedan jag arbetade på Getinge och jag sökte mig faktiskt till mindre bolag när jag uppnått mitt mål på Getinge. Under de senaste åren har jag arbetat i mindre bolag inom ATMP-området (Advanced Therapy Medicinal Products) som Xintela och Targinta. Där har jag haft befattningen som COO i Xintela och tf vd i Targinta så jag är väl bekant med det mindre bolagets utmaningar. Jag trivs mycket bra i mindre bolag där alla hjälps åt och skapar gemensam framgång.

Vilken roll kommer du att spela för att säkerställa framgångsrik kommersialisering av CombiGenes produkter?

– Som sagt är vi ett litet bolag och lagspelet blir därför extra viktigt. Min roll blir att verka för ett bra arbetsklimat med resurser bakom så att projekten kan drivas framåt som planerat. Jag kommer att vara involverad i arbetet med att leta nya projekt samt knyta kontakter med tänkbara tagare av befintliga projekt för att driva bolaget framåt.

Vad ser du avslutningsvis som de viktigaste utmaningarna och möjligheterna för bolaget under de kommande åren?

– Att hitta nya projekt som riktar sig mot patientpopulationer med stora behov och att sluta nya licensavtal med globala läkemedelsföretag. Att ha flera projekt i portföljen är viktigt eftersom det väsentligt ökar chanserna att nå hela vägen till ett licensavtal. All läkemedelsutveckling tar lång tid i anspråk och kostnaderna för att utveckla ett nytt läkemedel är höga samtidigt som risken att projektet inte håller hela vägen till en kommersialisering är betydande. Det räcker med andra ord inte med bara ett projekt i portföljen, det behövs flera för att fördela risken.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev