Home Intervjuer Miris försäljning rekordstark

Miris försäljning rekordstark

Rekordstark försäljning för Miris

Miris försäljning rekordstark

2 mars, 2023

Bokslutskommunikén för 2022 visar rekord för Miris försäljning av analysinstrument som främjar neonatal hälsa. Med en omsättningsökning på 22 procent och bruttomarginal på 75 procent är medicinteknikbolaget på god väg att etablera Miris HMA som standardvård för bröstmjölksanalys. BioStock tog kontakt med vd Camilla Myhre Sandberg för att veta mer om försäljningsrekord, marknadspotential och utsikterna framåt.

Medicinteknik är en viktig del i hur vi tar hand om för tidigt födda barn och Miris har varit i framkant när det gäller att främja neonatal näring sedan 2006. Medicinteknikbolaget har utvecklat och säljer Miris HMA, världens första godkända analysinstrument för analys av näringsinnehållet i bröstmjölk.

Kundstocken ökar

Miris HMA ger neonatalvårdsavdelningar (NICUs) och mjölkbanker möjlighet att analysera näringsinnehållet i bröstmjölken för att individanpassa berikning för varje prematurt barn, så kallad Target Fortification. Miris försäljning och bolagets kundstock ökar successivt och bolaget täcker redan en stor del av intensivvårdsavdelningar för neonatalvård (NICUs) och mjölkbanker i USA och Europa.

Bolaget säljer även produkter för provberedning och förbrukningsartiklar för att kunna erbjuda en komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys. Nyligen ingick Miris ett samarbete med svenska Trients om utveckling och licensiering av ett beräkningsverktyg anpassad för Miris kunder inom neonatalvården. Detta kommer ge Miris en helt ny produkt att erbjuda till både existerande och nya kunder.

Miris försäljning rekordstark

Miris har nyligen publicerat bokslutskommunikén som visar en stark försäljningstillväxt och en nettoomsättning för helåret på 18,6 Mkr, en ökning med 22 procent jämfört med 2021. Bruttomarginalen blev 75 procent.

Fina siffror för bolaget som kan fira nytt rekord för både nettoomsättning och bruttomarginal. Det negativa resultatet förbättrades med 2 Mkr till -11,3 Mkr jämfört med 2021. Med rekordstark försäljning och ökande marginaler har därmed utsikterna för lönsamhet framöver förbättrats.

Förbrukningsartiklar ökar med 33 procent

Miris lyfter fram att försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA ökat med 33 procent jämfört med 2021 och med hela 388 procent sedan 2017. Återkommande intäkter som förbrukningsartiklar och serviceavtal stod under 2022 för nära en tredjedel av den totala nettoomsättningen.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Miris vd Camilla Myhre Sandberg för att få veta mer om bolagets fortsatta försäljningsrekord och utsikterna framåt.

Camilla Myhre Sandberg, vd Miris

Camilla, bokslutskommunikén för 2022 visar  rekordstark försäljning för Miris. Vad är det som har drivit försäljningen?

– Vi kan tydligt se att många sjukhus har kommit igång på riktigt efter pandemin under 2022. Många av våra kunder som påbörjade sina ansökningar om investeringsbudget under pandemin har nu börjat få sin budget beviljad.

– Försäljningen har också drivits av vårt kontinuerliga arbete att upplysa och utbilda marknaden om betydelsen av att individuellt anpassa nutritionen för prematura barn.

– Vi ser även en tydlig trend att våra installationer ger ringar på vattnet i form av att kunder tipsar kollegor på andra sjukhus om Miris HMA och de kliniska fördelarna de ser vid användning av instrumentet.

Vilka var de viktigaste händelserna för bolaget under 2022?

– De viktigaste händelserna var definitivt den stärkta försäljningstillväxten, förbättringen av rörelsemarginalen, ökad bruttomarginal och att vi erhöll ISO13485 certifiering.

– Vi är fortsatt mycket fokuserade på att förbättra rörelsemarginalen genom ökad försäljning och kostnadskontroll. ISO13485 certifiering innebär både en kvalitetsstämpel för bolaget som ett medicintekniskt bolag och kommer även att ge oss möjligheter att ansöka om marknadsgodkännande för vår kliniska applikation i nya regioner så som Kina och Mellanöstern.

Hur ser potentialen ut för fortsatt marknadstillväxt?

– Med licensintäkter från beräkningsverktyg, nästa generations analysinstrument och en omläggning av affärsmodellen, bedömer vi att den globala marknadspotentialen totalt kommer växa från nuvarande 3 – 4 miljarder kronor per 5-årsperiod till 10 – 11 miljarder kronor per 5-årsperiod.

– Potentialen för marknadstillväxt är därmed mycket stor. Vi har i dagsläget inga konkurrenter och etablering av target fortification som standardvård för förtidigt födda barn har bara påbörjats.

– Samtidigt upplever vi ett ökat intresse och fokus på näring inom neonatalvården och alla indikationer visar att marknaden definitivt börjar mogna.

Kan du utveckla vilka marknader som ni fokuserar på just nu och vilka marknader som kommer att bli viktiga för er framöver?

– USA och Europa är de två viktigaste marknaderna för Miris just nu. Det kommer det även vara framöver. Det finns fortsatt en stor potential för utveckling av marknaderna i dessa regioner.

– Samtidigt fortsätter vi även att växa i Asien med hjälp av våra distributörer. Med ISO13485 certifiering på plats öppnas som tidigare nämnt även möjligheten att ansöka om godkännande för den kliniska marknaden i till exempel Kina och Mellanöstern.

Hur ser planerna ut för produktutvecklingen av Miris HMA? 

– Under 2022 påbörjade vi det viktiga arbetet att utveckla nästa generationens HMA (HMA 2.0). Ett av delprojekten har finansierats delvis av Tillväxtverket genom en automationscheck om 150 tkr. Utvecklingsarbetet för HMA 2.0 kommer fortsätta under 2023 i den takt vi anser vi har råd med. Det innebär alltså att hastigheten på utvecklingen kommer avgöras av försäljningsutvecklingen. ‘

– Vi har också precis påbörjat utvecklingsarbetet för beräkningsverktyget i samarbete med Trients AB. Beräkningsverktyget förväntas lanseras innan årets slut och innebär att vi kan tillhandahålla en helt ny produkt till både existerande och nya kunder. Trients kommer utveckla beräkningsverktyget medans Miris kommer ansvara för kundgränssnitt och layout.

– Vi har även för detta utvecklingsprojekt fått stöd via en digitaliseringscheck om 250 tkr från Almi Uppsala. Stödet från Almi Uppsala kommer täcka upp till 50 procent av Miris utvecklingskostnader inom detta projekt.

Hur ser Miris finansiella situation ut för 2023?

– Bolagets kassa uppgick vid årets slut till 2,6 Mkr. Dessutom finns en checkkredit om 5 Mkr tillgänglig vid behov. För 2023 förväntas en fortsatt stark försäljningsutveckling. Det är vår bedömning att bolaget är finansiellt rustat för att fortsätta bolagets verksamhet samt utveckling av nästa generationens HMA instrument de närmaste 12 månaderna.

– Om försäljningen inte ökar i den takt som är budgeterat finns möjlighet att spara likvida medel genom begränsningar i utvecklingsarbetet av HMA 2.0 för att säkerställa verksamhetens fortsatta drift. Detta kommer i så fall påverka hastigheten i utvecklingsprojektet och försening i lansering av HMA 2.0.

Avslutningsvis, vad kan vi förvänta oss av Miris under 2023?

– Våra viktigaste uppgifter för 2023 är fortsatt försäljningstillväxt och vidare förbättring av rörelsemarginalen. Sedan önskar vi att komma vidare i utvecklingen av nästa generations HMA. Det är emellertid lönsamhet som är prio ett och det kan i så fall betyda att utvecklingsprojektet kan försenas.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev