Home Nyheter Emission och ny affärsmodell ska lyfta Miris

Emission och ny affärsmodell ska lyfta Miris

Miris inför ny affärsmodell

Emission och ny affärsmodell ska lyfta Miris

22 april, 2024

Berikning av bröstmjölk är avgörande för att säkra tillväxten hos för tidigt födda barn. Uppsalabaserade Miris har en framstående position inom fältet med analyssystemet Miris HMA. Med drygt 500 installerade system justerar bolaget nu sin affärsmodell för att öka värdet på affären, samtidigt som en företrädesmission på mellan 10,7 och 26,8 Mkr ska finansiera satsningen.

En av neonatalvårdens viktigaste uppgifter är att se till att de för tidigt födda barnen får rätt näring. Bröstmjölken är den odiskutabelt bästa näringskällan i livets första skede och innehåller allt som barnet behöver för att utvecklas. De för tidigt födda barnen har dock ett väldigt stort näringsbehov, vilket gör att man ofta behöver berika bröstmjölken för att behovet ska kunna tillgodoses och en optimal tillväxt säkras.

Bröstmjölksberikning är dock inte fullt så enkelt som det kan verka, eftersom det är stor skillnad på näringsinnehåll i bröstmjölk, både mellan olika mödrar och mellan olika amningsstadium. Utöver det påverkas innehållet även av lagring och behandling. Många neonatalavdelningar använder idag  standardberikning för att öka näringsinnehållet.

Denna metod tar inte tar hänsyn till den variation som finns i mjölkens näringssammansättning, eller det enskilda prematura barnets unika behov. Detta utsätter barnet för en hög risk för över- eller undernäring, något som kan få långsiktiga kliniska effekter.

Hjälper vården ge rätt berikning

Det är här Uppsalabaserade Miris kommer in i bilden. Bolaget utvecklar och säljer Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA), ett medicintekniskt instrument som gör det möjligt att analysera bröstmjölkens näringsinnehåll. Med hjälp av informationen kan näringsinnehållet sedan anpassas till varje enskilt barn, för att det ska få de allra bästa möjligheterna att utvecklas.

Man har bl.a. kunnat visa att konceptet lett till förbättrad tillväxt, samt en stabilare temperaturreglering och homeostas. Barnet får med andra ord en bättre start på livet och behöver då inte heller vistas på intensivvårdsavdelningen lika länge.

I dag finns drygt 500 instrument installerade på neonatalvårdsavdelningar och mjölkbanker i 54 länder. Utöver själva analysinstrumentet består affären även av förbrukningsartiklar för att säkra upp återkommande intäkter. Och det är just på den här delen av erbjudandet som fokus kommer att ligga framöver.

Svagare försäljning under 2023

Förra årets försäljning landade på cirka 15,5 Mkr, vilket var en minskning från de 18,7 Mkr som bolaget presterade under 2022. Enligt vd Camilla Myhre Sandberg var det framförallt ett svagt första halvår som satte tonen. Sjukhus i både USA och Europa har på grund av det ekonomiska läget begränsat sina investeringar i ny teknik, hette det i bokslutskommunikén. Bolaget såg dock en kraftig återhämtning i försäljningen under det andra halvåret, vilket är en trend som av allt att döma håller i sig. Miris skriver i Q4:an att antalet offertförfrågningar ökade med 128 procent under 2023 och sedan mitten av mars har bolaget meddelat tre nya order på totalt cirka 1,5 Mkr.

Skiftar fokus till återkommande intäkter

En annan trend som bolaget noterar är att försäljningen av förbrukningsartiklar och andra återkommande intäkter ökar. Här såg man en tillväxt på 14 procent under 2023 jämfört med 2022. Så även om investeringarna i ny teknik inte är på samma nivå som tidigare så ökar användandet, vilket i sig är en viktig signal för arbetet framåt.

Faktum är att det är här bolaget kommer att lägga tonvikten när man nu gör ett omtag gällande affärsmodellen. Miris kommer framöver att gradvis gå över till en ny leasing-modell, med mer fokus på återkommande intäkter. Det gör enligt bolaget att man kommer runt problemet med sjukhusens investeringsbudgetar, samtidigt som bedömningen är att det på sikt leder till tre gånger så höga intäkter per kund som man har i dag.

Lanserar ny beräkningsmjukvara

En annan viktig komponent i omställningen är den nylanserade mjukvaran Miris Forte. Produkten kompletterar erbjudandet på ett bra sätt genom att hjälpa till vid beräkningen av bröstmjölksberikningen. Intresset kring produkten har enligt Miris varit stort och man är just nu i färd med att starta upp provperioder med mjukvaran hos flertalet kunder.

Företrädesemission finansierar övergång och utveckling

Givet den installerade bas som bolaget har i dag är den nya affärsmodellen en intressant möjlighet, men från Miris håll betonar man vikten av att göra omställningen gradvis och finansiellt ansvarsfullt. För att kunna fullfölja detta steg genomför bolaget just nu en företrädesemission av units på initialt mellan 10,7 och 26,8 Mkr.

Investerare bör notera att emissionens genomförande förutsätter att bolaget får in minst 10,7 Mkr. Skulle det inte bli fallet så kommer den betalda tecknade uniten att annulleras och beloppet att återföras till investerare som tecknat sig.

Likviden från emissionen och den vidhängande teckningsoptionen är tänkt att finansiera ovanstående omställning, samt slutföra utvecklingen av nästa generation av produkten, Miris HMA 2.0.

Sammanfattning av erbjudandet

Villkor Varje aktie ger en uniträtt som ger rätten att teckna en unit. Varje unit består sedan av fjorton aktier och fem vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3. Varje TO 3 berättigar sedan till teckning av en aktie under perioden 1 september – 15 september 2025, till en teckningskurs om 0,20 kr per aktie.
Teckningsperiod 16 april – 30 april 2024.
Teckningskurs 1,40 kr per unit, motsvarande 0,10 kr per aktie.
Volym Initialt 10,7 – 26,8 Mkr + 18,1 från TO 3.
Utspädning Fulltecknad företrädesemission medför en utspädning på 93,3 procent. Vid fullt utnyttjande av TO 3 tillkommer en utspädning på ytterligare 25 procent.

Information och teckning

Miris memorandum Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett informationsmemorandum som offentliggjorts och publicerats på mirissolutions.com.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev