Home Intervjuer Pharmacologs vd om affärsmodellen

Pharmacologs vd om affärsmodellen

Pharmacologs vd om affärsmodellen

Pharmacologs vd om affärsmodellen

13 maj, 2022

Efter förra årets fina tillväxtsiffror har medicinteknikbolaget Pharmacolog påbörjat sin resa mot lönsamhet. Nyligen introducerade dessutom bolaget sitt första webbaserade verktyg för analys av genomförda kvalitetskontroller, vilket är ytterligare ett viktigt steg på vägen. BioStock har kontaktat vd Mats Högberg för att få veta mer om bolagets affärsmodell.

Uppsalabaserade Pharmacolog har utvecklat en serie produkter och tjänster för kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar inom sjukvården med målet att förhindra medicineringsfel inom vården. Bolagets erbjudande består sedan tidigare av DrugLogWasteLog och PrepLog och nyligen introducerade bolaget även sitt första webbaserade verktyg för monitorering och analys av genomförda kvalitetskontroller av iordningställda läkemedel.

Snabbare väg till marknaden genom partnerskap

På senare år har Pharmacologs verksamhet framför allt fokuserat på marknadsetablering och att kommunicera hur bolagets lösningar möter kundbehoven. 2021 blev något av ett genombrottsår för det First North-noterade bolaget då försäljningen ökade med 364 procent jämfört med 2020. En viktig framgångsfaktor var de strategiska samarbetena med Codonics och B.Braun, och framförallt WasteLog-systemets framfart på den amerikanska marknaden, som du kan läsa mer om här.

Pharmacolog har med andra ord tagit stora kliv på marknaden med sina produkter och parallellt pågår flera initiativ för att utveckla affären ytterligare. Vid årsskiftet anslöt den medicintekniska veteranen Lars Gusch som ny operativ chef, dels i syfte att skala upp produktionskapaciteten för produkterna, men även för att utveckla bolagets tjänsteerbjudande.

Stort intresse för ny mjukvaruprodukt

En annan viktig nyhet är introduktionen av Pharmacolog Dashboard, ett webbaserat verktyg för monitorering och analys av genomförda kontroller av läkemedelsberedningar. Den senaste produktnyheten rönte nyligen stort intresse på den årliga EAHP-kongressen i Wien, där apotekare från hela världen samlades för att diskutera de senaste rönen i branschen. Du kan läsa mer om produkterbjudandets senaste tillskott här.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade bolagets vd Mats Högberg för att få veta mer om Pharmacologs affärsmodell, framför allt i ljuset av den senaste tidens nyhetsflöde.

Mats Högberg, vd Pharmacolog
Mats Högberg, vd Pharmacolog

Först och främst, hur ser Pharmacologs affärsmodell ut?

– Sedan introduktionen består vårt kunderbjudande huvudsakligen av tre delar och följer i princip modellen för klassisk försäljning till sjukvården: Den första och än så länge dominerande grenen är kapitalutrustning i form av instrument. Den andra är förbrukningsartiklar och den tredje är service och underhållsavtal.

Förutom produkterna så har ni även utvecklat ert tjänsteerbjudande. Hur ser din målbild ut när det gäller Pharmacologs intäktsmix av produktförsäljning och tjänsteintäkter?

– I och med lanseringen av Pharmacolog Dashboard får vi ytterligare en möjlig intäktsström. Nu under de tidiga åren har naturligtvis intäkterna från försäljningen av system varit helt dominerande men vi börjar dessutom se en stadig tillväxt när det gäller intäkter från förbrukningsartiklar och serviceavtal. Min bedömning är att dessa också kommer att stå för en allt större procentuell andel av bolagets intäkter över tiden. Till det kan vi nu också lägga ytterligare inkomstmöjligheter i form av försäljningsintäkter från våra webbaserade verktyg.

Ni har ju lyckats etablera er på ett antal större sjukhus. Men hur ser behovet ut för era produkter på ett normalstort sjukhus?
– Våra produkter DrugLog, PrepLog och WasteLog kan lösa ett flertal utmaningar relaterade till kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel. Det innebär att ett normalstort sjukhus kan behöva ett antal av våra system för att täcka in samtliga behov av snabb och smidig kvalitetskontroll där läkemedel bereds. Den mest självklara kandidaten är sjukhusapoteken som bereder toxiska läkemedel. Utöver det som iordningställs på sjukhusapoteket, sker mångfalt fler beredningar ute på vårdavdelningarna.  Vi fokuserar först och främst på avdelningar som hanterar kritiska läkemedel där en feldosering kan få katastrofala följder som till exempel vid barnintensiven, neonatalavdelningen och barnonkologen.

Vilken potential för merförsäljning ser ni när ni väl kommit in på ett sjukhus?

– Den initiala affären innefattar själva mätinstrumentet och i många fall en mindre mängd förbrukningsartiklar. Efter en tid när kunden kommer upp i volym vad gäller antal mätningar ser vi mer och mer regelbundna beställningar av förbrukningsartiklar. Efter det att garantin löpt ut tecknar också majoriteten av våra kunder ett löpande service och underhållsavtal.  Vi har också noterat att det finns ett stort behov av experthjälp och redan idag bistår vi kunderna med professionella tjänster i form av stöd för att optimera beredningar och viss analys av testresultaten. Detta är ytterligare ett affärsområde som vi avser utveckla vidare i takt med att vår kundbas ökar.

Ni introducerade nyligen Pharmacolog Dashboard som blir er första webbaserade produkt. Hur kommer det att påverka ert erbjudande?

– Möjligheten till att enkelt och överskådligt överblicka testresultaten är ett uttalat önskemål från våra kunder. Lanseringen av Pharmacolog Dashboard kommer att lyfta fördelarna med våra existerande instrument till en ny nivå. Vårt erbjudande blir mer komplett i och med att sjukhusapoteken kan erbjudas möjlighet att snabbt få en överblick över ett stort antal utförda mätningar för att se vilka läkemedel som uppvisar koncentrationsvariationer i syfte att justera beredningsrutinerna för att minska avvikelserna. Detta blir mer och mer viktigt när medicineringen blir alltmer patientspecifik.

Om du blickar framåt, hur ser era planer ut när det gäller ytterligare produkter och tjänster?

– Jag tror att Pharmacologs tjänsteerbjudanden kommer att bidra avsevärt till bolagets lönsamhet längre fram. I och med att vår kundbas ökar bygger vi upp en enorm kunskap om läkemedelsberedning och kvalitetskontroll. Denna kunskap är mycket värdefull för vårdavdelningar och sjukhusapotek som avser utveckla sitt kvalitetsarbete inom läkemedelsberedning. Redan idag noterar vi ett stort intresse för Pharmacolog Dashboard och dess funktioner. Vi får också flera förfrågningar om att bistå våra kunder med expertanalyser och stöd för att hitta optimala rutiner vid beredning av riskfyllda läkemedel.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev