Home Nyheter Stärkta finansiella muskler för BiBBInstruments

Stärkta finansiella muskler för BiBBInstruments

BiBBInstruments

Stärkta finansiella muskler för BiBBInstruments

13 maj, 2022

En tidig upptäckt av cancer spelar ofta stor roll för patientens prognos. Lundabaserade BiBBInstruments har utvecklat världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopiskt bruk, som ska förbättra dagens diagnostisering av allvarliga och svårdiagnostiserade tumörer. Den riktade nyemissionen tidigare i år skapar möjligheter för bolaget att fortsätta sin utveckling och presentera flera kliniska nyheter under det kommande året.

Endoskopiskt ultraljud (EUS) används som en minimalinvasiv undersökning för detaljerad bedömning av gastrointestinala- och lungsjukdomar, och det nyttjas även för vävnadsprovtagning med finnålsinstrument. Den största begränsningen med dagens ultraljudstyrda biopsiinstrument är att proverna inte är av tillräckligt hög kvalitet; snarare vävnadsfragment än sammanhängande vävnadsbitar med tillräcklig information för histologi och genanalys. Det innebär bekymmer med att fastställa diagnos för flera svårdiagnostiserade djupt liggande tumörer, t ex bukspottkörtel-, lung- och magsäckscancer. Detta innebär, förutom en fördröjd diagnostisering och därmed nödvändig behandling, en stor mental påfrestning för patienterna som behöver återkomma efter flera veckor av ovisshet för nya provtagningar.

Ska förbättra diagnostiken av flera allvarliga cancerformer

BiBBInstruments har som mål att med smartare och effektivare biopsiinstrument förbättra diagnostiken av svårdiagnostiserade tumörer genom att bidra till att fastställa diagnos redan vid den första provtagningen, vilket har den positiva följden att rätt behandling kan sättas in omedelbart. Därmed kan liv räddas och sjukvårdsresurser sparas. Detta skall bolaget uppnå genom att ersätta EUS-provtagning som görs av de befintliga manuella biopsiinstrumenten, med bolagets patentsökta och eldrivna produktfamilj EndoDrill. Sedan några månader tillbaka har man uppnått kliniskt Proof-of-Concept med studien EDXM01 för djupa magsäckstumörer, som är en erkänt svårdiagnostiserad cancerform. Detta är enligt bolaget en mycket lovande start inför fortsatta studier med provtagning i övriga organ som undersöks med endoskopiskt ultraljud.

Stort kliniskt intresse för EndoDrill

BiBBInstruments CE-märkta instrument kommer att utvärderas i flera olika cancerindikationer under 2022. Nämnda kliniska pilotstudie EDXM01 med EndoDrill GI avslutades i förtid under senhösten 2021 då man kunde fastställa behandlingsgrundande diagnos hos samtliga sju patienter med svårdiagnostiserade magsäckstumörer, i stället för de tjugo planerade. Studien har valts ut för att presenteras vid Digestive Disease Week (DDW) i maj, vilken är världens största kongress för gastroenterologi och endoskopi.

Bolaget har sett stort intresse från läkare vid flera av Sveriges universitetssjukhus kring att följa upp pilotstudien med kliniska studier på ett flertal tumörformer, såsom magsäcks- och pankreascancer. Man har kommit en bra bit på vägen med planeringen av nya studier. Även instrumentet EndoDrill EBUS, som avser endoskopisk provtagning vid lungcancer, har erhållit intresse från ett svenskt universitetssjukhus om en klinisk pilotstudie. På detta område pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att färdigställa kliniska produkter. Därutöver pågår pilotstudien EDUX02 med EndoDrill URO vid muskelinvasiv urinblåscancer, som väntas avslutas inom kort och följas upp av en redan planerad, regulatoriskt beviljad effektstudie.

Förbereder för utvidgat kliniskt program

För att säkerställa kapaciteten för nya kliniska partners har BiBBInstruments förstärkt organisationen inom klinisk support och administration. Fokus har också varit på vidareutveckling och tillverkning av flergångsdetaljerna i EndoDrills drivsystem, som nu finns redo att placeras ut på flera svenska universitetssjukhus. För EndoDrill EBUS fortskrider som sagt utvecklingsarbetet och är i slutfasen inför en planerad klinisk studie inom området lungcancer.

Lyckad nyemission möjliggör fortsatt utveckling av produktfamiljen

Bolaget genomförde i början av året en riktad nyemission om ca 21,6 Mkr, som majoriteten av alla storägare deltog i, däribland de institutionella investerarna Creades och Aktia Nordic Micro Cap. Bland nytillkomna ägare kan nämnas fonden Gainbridge Novus Nordic och investeringsbolaget Tibia.
I BiBBInstruments rapport för det första kvartalet syns kapitaltillskottet i kassan vars likvida medel uppgick till 25,2 Mkr. Kassabehållningen innebär att bolaget nu är finansierat till sensommaren 2023, och man kan därför fokusera på vidareutveckling av EndoDrill, regulatoriska aktiviteter, prelansering i Sverige under nästa år, samt inte minst utökning av det kliniska programmet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev