Home Nyheter BioInvent presenterar flera projekt på AACR:s årsmöte

BioInvent presenterar flera projekt på AACR:s årsmöte

BioInvent presenterar flera projekt på AACR:s årsmöte

11 mars, 2022

Mellan 8 – 13 april hålls årsmötet för American Association for Cancer Research. Deltar i år gör det svenska läkemedelsbolaget BioInvent, som kommer att presentera flera nya data gällande läkemedelskandidaterna BI-1607, BI-1808 och BT-001. De två sistnämnda kandidaterna genomgår för närvarande i fas I/II-studier där säkerhet och tidiga indikationer på effekt skall utvärderas. Den kliniska studien med BI-1607 planeras inkludera den första patienten under andra kvartalet i år.

BioInvent utvecklar immunmodulerande antikroppar för behandling av cancer. Bolagets pipeline består i dag av fem utvecklingsprojekt, där det längst skridna projektet BI-1206 som för närvarande utvärderas som en kombinationsbehandling i två fas I/IIa-studier, dels för non-Hodgkins lymfom (NHL) och dels för behandling av solida tumörer.

Presenterar flera projekt vid AACRs årsmöte

När bolaget deltar på årsmötet för världens största och äldsta professionella cancerorganisation American Association for Cancer Research (AACR) i april, ligger dock fokus på andra delar av utvecklingsportföljen. Bland annat kommer bolaget att presentera nya data gällande anti-FcyRIIB-antikroppen BI-1607, som indikerar att kandidaten kan spela en viktig roll vid behandling av bröstcancer. I likhet med BI-1206 är BI-1607 framtagen för att förbättra effekten av och förhindra resistensen mot befintliga cancerbehandlingar.

Enligt bolaget pekar nya prekliniska proof-of-concept-data mot att kandidaten har förmåga att öka effekten av anti-HER2-terapier såsom Roches Herceptin (trastuzumab), ett läkemedel som under 2019 nådde en försäljning om drygt 6 miljarder USD. Bolagets data tyder också på att den kan öka svarsfrekvensen hos patienter som inte längre svarar på den här typen av behandlingar. För att få fler svar gällande kandidatens säkerhet och effekt kommer en fas I/IIa-studie att initieras under det andra kvartalet 2022.

BioInvents Chief Scientific Officer Björn Frendéus skriver i en kommentar till resultaten:

“De nya data för BI-1607 stärker BioInvents redan välgrundade hypotes att blockering av Fcy-receptorn är en nyckel för att kunna påverka utfallet av cancer. Vi ser det i våra två pågående kliniska prövningar med BI-1206, och nu ser vi det igen med BI-1607 – för en helt annan typ av cancer.”

Uppdaterar gällande studien med BI-1808

Under årsmötet kommer BioInvent även att presentera antikroppen BI-1808, som riktas mot tumörnekrosfaktorreceptor-2 (TNFR2). Kandidaten utvärderas i en fas I/II-studie både som monoterapi och i kombination med Mercks storsäljande anti-PD-1-checkpointhämmare Keytruda (pembrolizumab) vilken kommer att fokusera på äggstockscancer, icke-småcellig lungcancer och kutant T-cellslymfom (CTCL).

Bolaget konstaterar att kandidatens säkerhetsprofil ser ut att vara god, enligt de data som hittills har genererats från studien. Man kommer även att presentera resultat från in vivo-studier som enligt bolaget visar ett tydligt samband mellan dos, bindning till receptor och effekt. De första data från den pågående fas I-studien med BI-1808 förväntas komma kring mitten av året.

“De spännande translationella data som kommer att presenteras för BI-1808 visar tydligt varför vi är så entusiastiska över våra pågående kliniska studier i solida tumörer. Det är mycket uppmuntrande att vi ser likartade korrelationer för biomarkörer i patientproverna som i de prekliniska modellerna”, skriver Martin Welschof, vd för BioInvent, i ett pressmeddelande.

Presenterar prekliniska data för BT-001

Vid årsmötet kommer även det onkolytiska viruset BT-001, som utvecklas tillsammans med partnern Transgene, att presenteras. BT-001 administreras direkt i tumören och levererar en anti-CTLA-4-antikropp lokalt, vilket bolagen hoppas ska leda till en större terapeutisk nytta än anti-CTLA-4-antikroppar som administreras systemiskt, det vill säga att det sprids i hela kroppen.

Prekliniska data stöder de båda bolagens tes och visar att administrering direkt in i tumören kan leda till en bättre säkerhetsprofil för kandidaten. Man har även sett tecken på att tillvägagångssättet kan leda till bättre effekt, framför allt i så kallade kalla tumörer som systemiskt administrerade checkpointhämmare har svårt att eliminera. Resultaten indikerar även att BT-001 kan komma att spela en roll i kombination med PD-1 checkpointhämmare.

Det är också precis detta som BioInvent siktar på att få ytterligare bevis för i den fas I/IIa-studie som bolaget just nu rekryterar patienter till. BT-001  utvärderas först som monoterapi i solida tumörer, och sedan som kombinationsbehandling tillsammans med Keytruda. Bolagen planerar ge en uppdatering kring den första delen av studien under det första halvåret 2022.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev