Home Nyheter Patientrekrytering i fokus för WntResearch

Patientrekrytering i fokus för WntResearch

WntResarch fokuserar på patientrekrytering

Patientrekrytering i fokus för WntResearch

7 december, 2021

Det viktigaste att notera när cancerterapibolaget WntResearch rapporterar av det tredje kvartalet 2021 är att 93 patienter har randomiserats till NeoFox-studien. Rekryteringen har på grund av covid-19 gått trögare än vad bolaget förväntat sig, men man tror fortsatt på att kunna genomföra en interimsanalys på 120 patienter i december 2022.

WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 utvecklas i syfte att förhindra metastasering av cancertumörer, där man i ett första skede riktar in sig på behandling av koloncancer. Kandidaten har i tidigare prekliniska studier visats ha en god förmåga att motverka tumörbildning och just nu genomförs fas II-studien NeoFox för att studera om Foxy-5 kan motverka återfall av koloncancer efter operation.

Foxy-5 skall motverka metastaser

Den höga dödligheten i cancer beror främst på att cancern sprider sig i kroppen, eller metastaserar. Att förhindra metastaser är således av yttersta vikt för att förbättra behandlingsutfallet och minska den cancerrelaterade dödligheten, men någon specifik behandling för detta ändamål finns inte idag.

WntResearchs forskning kretsar kring WNT, en grupp proteiner som styr olika cellulära processer och som kan påverka hur celler delar och rör sig. Ett av proteinerna i gruppen, WNT5A är naturligt förekommande i många celler medan en ökad eller minskad WNT5A-signalering kan relateras till cancerbildning. WntResearch har utvecklat Foxy-5, som är en syntetisk kopia på en specifik del av WNT5A-proteinet, med målet att minska cancercellernas förmåga att bryta sig loss från modertumören och därmed minska risken för metastaser.

NeoFox-studien fortsätter framåt

I ett första steg utvecklas Foxy-5 för behandling av tjocktarmscancer. Prekliniska studier har visat att kandidaten har en god förmåga att motverka tumörbildning och uppbackad av denna data genomför WntResearch nu fas II-studien NeoFox tillsammans med sina partners CATO/SMS och Optimapharm.

Tidigare under året kunde bolaget, efter en förbättrad pandemisituation, återgå till full aktivitet i studien. I rapporten för det andra kvartalet stod det klart att man hade rekryterat 80, en siffra som idag har ökat till 93 patienter.

Q3-rapporten ger vid handen att NeoFox-studien visserligen har återgått till full studieverksamhet, men att patientrekryteringen har gått trögare än förväntat. För att komma på rätt kurs planerar bolaget att – tillsammans med deltagande läkare, studiesköterskor och partners – vidta åtgärder och genomföra aktiviteter som ska stimulera patientrekryteringen.

Bolaget räknar med att se resultat från åtgärdsprogrammet under de närmaste tre till sex månaderna. Man räknar även med att kunna inleda flera forskningssamarbeten och potentiella partnerskap för att stärka en tydlig och genomförbar klinisk utvecklingsplan för marknadsregistrering av Foxy-5. Samtidigt poängteras det i rapporten att målet om att genomföra en interimanalys av studieresultaten i december 2022 fortsatt ligger kvar.

Du kan läsa mer om bolagets planer här.

Ytterligare studieläkemedel har tillverkats

Parallellt med studien har WntResearch under hösten tillverkat ytterligare studieläkemedel av Foxy-5 och man räknar med att cirka 3 000 nya vialer kommer att finnas tillgängliga under januari 2022. Detta ska säkerställa slutförandet av NeoFox-studien i enlighet med nuvarande studieprotokoll.

Man har även arbetat på en ny och mer kostnadseffektiv tillverkningsmetod av Foxy-5. Målet är att förbättra läkemedelssubstansens egenskaper och ta fram en bättre formulering av Foxy-5 inför kommande kliniska utvecklingssteg och en eventuell lansering. Bolaget har identifierat några potentiella kandidater för ytterligare uppskalning och man räknar med att kunna presentera resultatet av detta arbete innan årets slut.

Bolaget genomför nu dessutom ytterligare prekliniska studier vars primära syfte är att utvärdera en alternativ dosfrekvens av Foxy-5, varifrån resultatet väntas under första kvartalet 2022.

Därutöver har WntResearch även tagit steg för att förbättra sin IP-situation genom att bredda och förlänga patentportföljen, detta genom att patentera såväl substans som tillverkningsmetod.

Potentialen för fler indikationer utreds

WntResearch har under hösten genomlyst den kliniska och kommersiella potentialen med Foxy-5 och man utvärderar nu potentiella forskningssamarbeten med internationellt kända forskargrupper. En målsättning är bland annat att utforska möjligheter att utveckla Foxy-5 även inom andra indikationer vid sidan av tjocktarmscancer.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev