Home Nyheter WntResearch blickar framåt med kapitalinjektion

WntResearch blickar framåt med kapitalinjektion

WntResearch blickar framåt med kapitalinjektion

16 april, 2021

I dag riktas stort fokus inom cancerforskningen mot att försöka motverka spridning, något som ligger bakom en stor del av dödsfallen inom cancervården. Det medicinska behovet är stort då det idag saknas produkter för att motverka förloppet. Detta är något som bioteknikbolaget WntResearch vill ändra på med sin läkemedelskandidat Foxy-5. Bolaget genomför just nu en företrädesemission på 56,4 Mkr för att bland annat kunna driva den kliniska fas II-studien, Neofox, fram till en Interimanalys på 120 patienter som behandlas för tjocktarmscancer.

Grunden för WntResearchs utveckling ligger i det kroppsegna proteinet WNT5A, en signalsubstans som bidrar till regleringen av flera cellulära processer. Forskning har visat att låga nivåer av proteinet WNT5A ökar risken för spridning av cancerceller som kan bilda metastaser. Det finns också ett samband mellan uttryck av WNT5A i cancerceller och risken att dö av bland annat bröst-, kolon- och prostatacancer.

Mot bakgrund av detta utvecklar WntResearch Foxy-5, vilket är en peptid som efterliknar WNT5A. Hypotesen är att Foxy-5 ska minska tumörcellernas förmåga att sprida sig hos patienter med låga nivåer av WNT5A och på så sätt motverka att dottertumörer, metastaser, bildas. Prekliniska studieresultat har visat att kandidaten har en god förmåga att motverka tumörbildning och en genomförd fas I-studie visade att Foxy-5 även har en god säkerhetsprofil.

Riktas mot tjocktarmscancer

I ett första steg utvecklas Foxy-5 för behandling av tjocktarmscancer, en vanligt förekommande form av cancer som varje individ löper en drygt fyraprocentig risk att drabbas av. 2020 värderades marknaden för behandlingar av tjocktarmscancer till 15,3 miljarder USD och den väntas fortsätta växa i stadig takt.

Bolaget uppskattar att man med Foxy-5 har potential att nå mellan 20 och 30 procent av alla patienter med koloncancer i stadium II/III i Nordamerika, Europa och Japan, vilket i sin tur skulle kunna ge en årlig försäljning på en halv miljard USD.

Jobbar aktivt med att stärka patentsituationen

Bolaget har patentskydd för Foxy-5 i USA till 2028 och i EU till 2026 och bolaget jobbar aktivt med att fortsätta stärka skyddet. Bolaget har lämnat in en patentansökan som gäller tillverkningsmetoden för den aktiva substansen och vid ett beviljande förlängs den effektiva skyddsperioden för Foxy-5 väsentligt. Utöver patentskydd har Foxy-5 exklusivitet i upp till sju år i USA och i minst åtta år i EU, oavsett hur lång patenttid som återstår vid registreringen av läkemedlet.

Fullt fokus på den pågående Fas II studien NeoFox

Tillsammans med sina samarbetspartners CATO/SMS och Optimapharm genomför WntResearch fas II-studien NeoFox på 28 sjukhus i Spanien och Ungern. Studien drivs för närvarande i reducerad fart på grund av pandemin och planen är att öka till full aktivitet till sommaren. Glädjande är att man, pandemin till trots med hälften av klinikerna stängda, lyckades randomisera 12 patienter under det första kvartalet, vilket innebär att totalt 70 patienter randomiserats i studien. I ett första skede siktar bolaget på att ha randomiserat och behandlat 120 patienter i minst 6 månader för att kunna göra en första dataavläsning i slutet av 2022. Denna interimsanalys är tänkt att ge en första inblick i läkemedelskandidatens effekt i människa och på samma gång ge guidning för den fortsatta kliniska prövningen.

Potential inom fler indikationer

Det finns enligt bolaget även potential att utvärdera läkemedelskandidaten i andra indikationer, vilket skulle kunna öka marknadspotentialen avsevärt. I ryggen har man prekliniska data som visar på kraftigt minskad uppkomst av nya tumörer och metastaser vid både bröst- och prostatacancer.

Företrädesemission säkrar slutförande av NeoFox-studien

För att driva NeoFox-studien fram till och med en interimanalys genomförs nu en nyemission om 56,4 Mkr där lejonparten – cirka 50 procent – kommer att vikas för studien. Cirka en femtedel kommer att öronmärkas för ytterligare tillverkning av Foxy-5 till studien och resten av kapitalet avser löpande kostnader.

I emissionen ges även teckningsoptioner ut med lösen i början av 2023. Vid full teckning kommer mellan 85 och 93 Mkr att tillföras bolaget. Likviden från teckningsoptionerna är tänkt att användas till att slutföra NeoFox, finansiera den fortsatta kliniska och regulatoriska utvecklingen samt att intensifiera affärsutvecklingen och marknadsföringen av projektet.

 

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

FÖRETRÄDESEMISSION Varje innehavd aktie i bolaget på avstämningsdagen den 6 april 2021 berättigar till en (1) uniträtt och nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tio (10) nyemitterade aktier och tio (10) teckningsoptioner serie 2021/2023.
EMISSIONSVOLYM Cirka 56,4 Mkr före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 85 Mkr före emissionskostnader.
ÖVERTILLDELNINGSOPTION Om företrädesemissionen övertecknas kan styrelsen i bolaget komma att genomföra en övertilldelningsemission motsvarande cirka 5 Mkr före emissionskostnader, riktad till strategiska och professionella investerare. Om samtliga teckningsoptioner som utges i samband med företrädesemissionen utnyttjas tillförs bolaget ytterligare högst cirka 85 Mkr eller ytterligare högst cirka 93 Mkr om övertilldelningsemissionen genomförts fullt ut.
TECKNINGSKURS Teckningskursen är 8,10 kr per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,81 kr per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
TECKNINGSPERIOD 8 april – 22 april 2021
SISTA HANDELSDAG INKLUSIVE RÄTT TILL UNITRÄTTER 31 mars 2021
HANDEL MED UNITRÄTTER 8 april – 19 april 2021
HANDEL MED BTA Den 8 april 2021 till dess att omvandling till aktier och teckningsoptioner sker efter att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL Omkring den 27 april 2021
UTSPÄDNING Vid full teckning i företrädesemissionen uppgår utspädningen till cirka 53 procent och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår utspädningen till ytterligare cirka 34 procent.
TECKNINGSOPTION Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 8 mars – 21 mars 2023, dock lägst 0,09 kr och högst 1,22 kr per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker sedan under perioden 23 mars – 5 april 2023.
GARANTIÅTAGANDEN Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av garantiåtaganden som erhållits från ett antal externa investerare och Mangold Fondkommission AB.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

[divider]MEDIA[/divider]

BioStock Live bolagspresentation 

Intervju med WntResearchs vd

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev