Home Intervjuer Iconovos vd blickar tillbaka på ett händelserikt 2021

Iconovos vd blickar tillbaka på ett händelserikt 2021

Iconovo

Iconovos vd blickar tillbaka på ett händelserikt 2021

16 december, 2021

Under 2021 har inhalationsbolaget Iconovo lyckats ro i hamn flera nya kundavtal, gjort betydande framsteg i sina pågående utvecklingsprojekt, utökat avtalet med Amneal och grundat en egen läkemedelsdivision för läkemedelsförsäljning i Norden. Nu blickar Iconovo fram mot 2022 som väntas bli ett minst lika händelserikt år, enligt vd Johan Wäborg.

Iconovo utvecklar kompletta inhalationsprodukter, d.v.s. inhalatorer med tillhörande torrpulverformuleringar, som möjliggör för andra läkemedelsbolag att ta fram färdiga inhalationsläkemedel. Genom att samarbeta med Iconovo får kunden tillgång till en av bolagets fyra patenterade produktplattformar – ICOres, ICOcap, ICOone (inkl. ICOone Nasal) och ICOpre.

Avancemang inom samtliga verksamhetsområden under 2021

Iconovos verksamhet omfattar tre strategiska områden; Generiska inhalationsläkemedel, Innovativa inhalationsprodukter samt egen läkemedelsförsäljning i Norden. Det generiska området avser utveckling av ekvivalenter till redan marknadsförda inhalationsprodukter, medan det innovativa området innehåller utvecklingsprojekt för helt nya läkemedel eller inhalerbara formuleringar av läkemedel som tidigare endast har injicerats.

Under det gångna året har bolaget gjort betydande framsteg inom samtliga områden, inte minst avseende innovativa produkter där bolaget har ingått tre avtal inom loppet av 12 månader. Avtalens motparter är Monash University, och de forskande läkemedelsbolagen Immune System Regulation (ISR) och Respiratorius.  

Året inleddes med avtal inom mödravård 

Precis innan årsskiftet tecknade Iconovo ett utvecklingsavtal med Monash University i Australien för utveckling av inhalerat oxytocin. I projektet ska Iconovos engångsinhalator ICOone användas tillsammans med oxytocin för att motverka postpartumblödningar hos havande kvinnor. Projektet syftar till att förenkla hantering och administreringen av läkemedlet samt medföra billigare transporter och lagring.

I februari fick Iconovo en första arbetsorder värd 99 000 euro att addera till en avtalad technology access fee på 900 000 euro. 

Covid-19-projekt med ISR ­– potentiellt paradigmskifte inom vaccinteknologi

I mars inleddes ett projekt med Immune System Regulation (ISR) för utveckling av ett inhalerat covid-19-vaccin, ett projekt som kan utgöra starten på ett paradigmskifte inom vaccinutveckling:

»Projektet kan utgöra starten på ett paradigmskifte som öppnar upp för att i framtiden inhalera i stället för att injicera vacciner. En utveckling som Iconovo är väl positionerat att ta ledningen – Johan Wäborg, vd Iconovo, i ett pressmeddelande«

Avtalet ger ISR exklusiva globala rättigheter att använda Iconovos engångsinhalator ICOone för vaccinering mot SARS-CoV-2. Avtalet innefattar milstolpsbetalningar och technology access fees med ett potentiellt värde på 18,1 Mkr utspritt under utvecklingstiden fram till marknadsgodkännande.

Utökade avtalet med nasalt covid-19-vaccin

Drygt 3 månader senare utökades ISR-projektet till att även omfatta utveckling av ett nasalt administrerat covid-19-vaccin i ICOone Nasal, Iconovo nasala version av ICOone. Enligt Iconovo kan den nasala varianten möjliggöra en snabbare väg genom studieprogrammet. Tilläggsuppdraget kan inbringa upp till 4,9 Mkr utöver de tidigare avtalade summorna samt framtida royalties.

Utvidgat avtal med Amneal för generisk Symbicort  

Ett annat avtal som har utökats under 2021 är samarbetet med Amneal för utveckling av en generisk version av AstraZenecas astma-och KOL-läkemedel Symbicort i inhalatorn ICOres. Sedan maj månad inkluderar avtalet även USA och Kina, och täcker därmed cirka 90 procent av den globala marknaden för Symbicort. Iconovo räknar med att produkten kan registreras under 2023 och att den därefter kan generera de första royaltyintäkterna till bolaget. När avtalet med Amneal utökades fördubblades potentialen för framtida royaltyintäkter till 110 – 220 Mkr per år.

Dotterbolaget Iconovo Pharma har etablerats

I det nya avtalet överfördes även rättigheterna till försäljning av den generiska versionen av Symbicort i ICOres på den nordiska marknaden till Iconovo. I samband med detta grundades läkemedelsdivisionen Iconovo Pharma som registrerades hos Bolagsverket i december. Iconovo Pharma kommer marknadsföra och sälja ICOres Symbicort i Norden, vilket kan generera intäkter på mellan 80 – 100 Mkr per år.

Iconovo Pharma kommer dessutom saluföra andra egenutvecklade inhalationsprodukter och eventuellt även inlicenserade produkter. Under 2022 kommer rekryteringen av en ledare till dotterbolaget påbörjas.

Kapitalanskaffning möjliggör bolagets satsningar

För att realisera Iconovo Pharma och bolagets övriga satsningar valde Iconovo att stärka kassan i juli genom en riktad nyemission om 75 Mkr. Emissionen tecknades av ett antal befintliga ägare, däribland Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning, men även flera nya ägare så som Alcur Fonder, FE Fonder och Humle Fonder.  

Kapitaltillskottet avses användas till att expandera bolagets portfölj av innovativa inhalationsprojekt, bygga och skala upp läkemedelsförsäljningen i Norden via Iconovo Pharma samt öka bolagets projektkapacitet.

Siktar på flera nya kundavtal under 2022

Stärkta av ovannämnda framsteg har Iconovo satt upp en målsättning om att ta in upp till tre nya projekt per år. Vi kan alltså förvänta oss flera nya kundavtal under 2022.

Framgent kommer Iconovo bland annat fokusera på att ingå avtal för ICOpre, bolagets senaste satsning som visades upp för första gången under Respiratory Drug Delivery 2021. ICOpre är framtagen för att möjliggöra utveckling av generiska versioner av samtliga inhalationsprodukter i GSKs Ellipta portfölj – Relvar, Anoro, Trelegy, Incruse och Arnuity – med ett totalt försäljningsvärde på 3,5 miljarder USD år 2020. Målsättningen är att ICOpre och tillhörande torrpulverformuleringar ska vara färdigutvecklade och redo att licenseras ut till kund under 2022.

Johan Wäborg, vd Iconovo

Intervju med Iconovos vd

BioStock kontaktade Iconovos vd Johan Wäborg för att få veta mer om planerna för 2022 och hans tankar om det gångna året.

Om du var tvungen att peka ut den enskilt mest betydelsefulla händelsen under 2021 för Iconovo, vilken skulle det då vara och varför? 

– Många nya kundavtal har ingåtts men det mest betydelsefulla för året och även en trigger för vår nya strategi var det expanderade avtalet med Amneal som nu är ett globalt avtal för Symbicort generika i ICOres. Vi säkrade även med detta avtal rättigheterna till nordisk försäljning av produkten vilket blev grunden för bildandet av Iconovo Pharma.

Hur skulle du skulle summera 2021 med tre ord?

– Expansion, tillväxtfokus och innovationsavtal.

Vad kommer bolaget fokusera på under 2022?

–  Vi kommer fokusera på att kontinuerligt stärka dokumentationen i vårt strategiskt viktiga utvecklingsprojekt kring ICOpre. Vi vill här nå ett stadie som möjliggör att vi kan sluta avtal för de kommande fem produkterna som kan konkurrera med orginalprodukterna när patentet på GSKs Ellipta produkter förlorar patent.  Det kommersiella arbetet skalas upp och fokuseras kring ICOpre försäljning men vi ser även en stor möjlighet inom området innovativa produkter.

Vad kan marknaden förvänta sig i termer av uppnådda milstolpar under det kommande året?

– Våra ambitioner för 2022 är tänkta att kommuniceras en bit in på det nya året. Men redan nu kan man konstatera att vi gör en rejäl satsning på affärsutveckling och vi avser att därmed leverera ett antal nya kundavtal under året. Vi får ett spännande år då flera av våra kunder planerar att genomföra studier och därigenom uppnås milstolpar och beslut om hur projekt tas vidare.

»Men redan nu kan man konstatera att vi gör en rejäl satsning på affärsutveckling och vi avser att därmed leverera ett antal nya kundavtal under året. «

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev