Home Nyheter Scandion Oncology bygger finansiella muskler genom årets största företrädesemission på Spotlight

Scandion Oncology bygger finansiella muskler genom årets största företrädesemission på Spotlight

Scandion Oncology bygger finansiella muskler genom årets största företrädesemission på Spotlight

4 december, 2020

Scandion Oncology tar upp kampen mot cancer genom att utveckla läkemedel som motverkar cancerläkemedelsresistens, vilket är en utav de största utmaningarna inom onkologi. Bolaget befinner sig just nu i klinisk fas II med sin främsta kandidat, SCO-101. För att vidareutveckla sina läkemedelskandidater och därmed föra dem närmare kommersialisering har bolaget valt att genomföra en företrädesemission om 235,7 Mkr. Den fullt garanterade emissionen kommer ge Scandion Oncology de nödvändiga finansiella musklerna för att  vidareutveckla bolaget.
Det danska bioteknikbolaget Scandion Oncology tar sig an en av de största utmaningarna inom onkologi, nämligen läkemedelsresistens. Majoriteten av alla patienter med metastaserad cancer utvecklar resistens mot sin behandling och hela 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall beror på läkemedelsresistens.
Scandion Oncology utvecklar läkemedel som kan häva resistensen och återställa cancercellernas mottaglighet för behandlingen. Bolagets läkemedel ges i kombination med befintliga läkemedel mot cancer, framförallt kemoterapi, vilket förväntas ge bättre svarsfrekvens och därmed även ökad överlevnadstid.

Bred pipeline

Scandion Oncology grundades 2017 som en spin-out från Köpenhamns universitet och Saniona. Sedan dess har bolaget utvecklat tre läkemedelskandidater i sin pipeline – SCO-101SCO-201 och SCO-301 – som alla har visat en förmåga att motverka cancerläkemedelsresistens i prekliniska modeller.
Den fullt garanterade emissionen kommer ge Scandion Oncology de finansiella förutsättningarna för att främst vidareutveckla bolagets ledande kandidat, SCO-101, som initialt riktar sig mot kolorektalcancer och bukspottkörtelcancer.

Listbyte till First North

I samband med att prospektet släpptes meddelade Scandion Oncology att de avser att genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market Sweden, vilket man tror kommer öka det internationella intresset och exponering mot andra typer av investerare.

SCO-101 är bolagets toppkandidat

Bolaget har i prekliniska studier visat att den primära kandidaten SCO-101 återställer kemoterapikänslighet i resistenta cancerceller och signifikant förbättrar effekten av vissa standardbehandlingar mot cancer. SCO-101 testas nu i kombination med kemoterapin FOLFIRI i en klinisk fas II-studie i patienter med metastaserad kolorektalcancer (tjock- och ändtarmscancer).
Kolorektalcancer är en av de vanligaste cancerformerna, och diagnosen innebär ofta en hög återfallsrisk och dödlighet trots förbättrade behandlingsalternativ.  När kolorektalcancer har metastaserat finns det bara ett fåtal medicinska behandlingsalternativ att tillgå, och då utvecklar majoriteten av patienterna den läkemedelsresistens som kan leda till en dödlig utgång.

SCO-101 mot bukspottkörtelcancer

I oktober startade Scandion Oncology en fas Ib-studie med SCO-101 i metastaserad pankreascancer (bukspottkörtelcancer), vilket är en av de dödligaste cancerformerna. I studien kommer SCO-101 ges i kombination med kemoterapierna nab-paclitaxel och gemcitabine som första linjens behandling.
Många patienter med bukspottkörtelcancer diagnostiseras först efter att cancern har metastaserat, alltså spridit sig till andra vävnader. Dessa patienter erbjuds kemoterapi men svarsfrekvensen är låg – cirka 25 procent – vilket innebär att överlevnadsstatistiken är väldigt dyster.  

Scandion Oncologys andra kandidat SCO-201

I mars 2020 presenterade Scandion Oncology lovande prekliniska resultat med bolagets andra kandidat, SCO-201. Resultaten, som även har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cells, visade att SCO-201 inhiberar ett särskilt protein som sitter i cellmembranet, ett så kallat ABC-transportprotein, som ofta spelar en nyckelroll i cancercellernas förmåga att utveckla läkemedelsresistens. SCO-201 riktar sig först och främst mot andra solida tumörer än de som SCO-101 riktar sig mot.

Kemoterapi – en mångmiljardmarknad

Globalt insjuknar allt fler i cancer, vilket gör cancer till den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdom. Dessutom fortsätter kemoterapi att vara det primära behandlingsalternativet för att bekämpa cancer. Kemoterapimarknaden värderas just nu till 37 miljarder USD, men man räknar med att marknaden kommer växa kraftigt till 56 miljarder USD år 2024 med en årlig tillväxt på 12 procent enligt Market Research Future.
Bolaget ser en möjlighet att ta del av kemoterapimarknaden genom att visa att en kombination av Scandion Oncologys läkemedel och dagens cytostatikabehandlingar leder till förbättrade behandlingsresultat. Detta ger en totalt sett mycket omfattande marknadspotential, givet att bolagets nuvarande pipeline riktar sig till cirka 60 procent av dagens kemoterapier.

Inga uppenbara konkurrenter  

Scandion Oncologys vision är att bygga en pipeline med läkemedel som ska fungera som komplement till andra behandlingsalternativ, inklusive kemoterapi, antihormonell terapi och immunonkologi. Detta innebär potentiellt en bättre svarsfrekvens på cancerbehandlingen och därmed även ökad överlevnadstid och förbättrad livskvalitet.  Enligt bolaget finns inga andra läkemedel på marknaden som kan reversera eller avbryta kemoterapiresistens, och heller inga bolag som utvecklar liknande läkemedel som Scandion Oncology.
Det är dock värt att nämna att läkemedelsbolaget ORIC Pharmaceuticals riktar sig mot cancerläkemedelsresistens och att bolaget har bidragit till en ökad medvetenhet om det allvarliga problem som läkemedelsresistens utgör för cancerpatienter. Dock har de inte samma målmolekyler och verkningsmekanismer som Scandion Oncology och därför ser Scandion Oncology inte ORIC Pharmaceuticals som en direkt konkurrent.

Vill samarbeta med nästa generations cancerläkemedel   

Scandion Oncologys mål är att ingå partnerskap med framstående pharma-aktörer för att kommersialisera bolagets läkemedelskandidater. Detta gäller först och främst SCO-101 eftersom kandidaten står på tröskeln till att få proof-of-concept, vilket bolagets vd Bo Rode Hansen tror kommer ske inom två år.
Dessutom vill Scandion Oncology ingå samarbete med läkemedels- och bioteknikbolag som har nya cancerläkemedel under utveckling, t.ex. läkemedel inom immunonkologi som har potential att bli nästa generations cancerläkemedel och den framtida standardbehandlingen mot cancer.
För tillfället har Scandion Oncology ett avtal med Alligator Bioscience för att undersöka antitumöreffekten av Alligators antikropp mitazalimabi i kombination med SCO-101 och kemoterapi. De första resultaten från denna studie förväntas kommuniceras under andra kvartalet 2021 och kommer ligga till grund för Scandion Oncologys strategi framgent när det gäller immunonkologi.

Fullt garanterad företrädesemission

Scandion Oncology har beslutat om att genomföra en företrädesemission om 235,7 Mkr för att kunna ta det betydande steget i transformationen från att vara ett bolag i tidigt skede till ett bolag i klinisk fas.
De som på avstämningsdagen den 24 november var registrerade som aktieägare i Scandion Oncology har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen. Varje befintlig aktie ger rätt till en teckningsrätt, och två teckningsrätter ger innehavaren rätten att teckna en ny aktie i företrädesemissionen till en teckningskurs om 22 kr per aktie. Teckningsperioden för teckning av nya aktier löper från 26 november 2020 till och med 10 december 2020.

Så ska emissionslikviden fördelas

Vid full teckning i företrädesemissionen erhåller Scandion Oncology alltså cirka 235,7 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 35,7 Mkr. Därmed tillförs Scandion Oncology cirka 200 Mkr efter emissionskostnader, vilket kommer finansiera bolagets verksamhet åtminstone fram till slutet av år 2022. Scandion Oncology avser att fördela emissionslikviden på följande sätt:
• Cirka 60 procent kommer användas för fortsatt utveckling av SCO-101, inklusive läkemedelsproduktion och kliniska prövningar.
• Cirka 10 procent kommer att finansiera den prekliniska utvecklingen av SCO-201 och för att undersöka ytterligare potentiella indikationer för SCO-101.
• Cirka 30 procent kommer att stödja den övriga verksamheten.
Läs även vd-intervjun med Bo Rode Hansen för mer information angående emissionen.
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

TECKNINGSPERIOD 26 november – 10 december
FÖRETRÄDESRÄTT De som på avstämningsdagen den 24 november 2020 var registrerade som aktieägare i Scandion Oncology har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen.
För en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
TECKNINGSKURS Teckningskursen per ny aktie är 22 kr.
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market under perioden 26 november 2020 till och med 8 december 2020.
TECKNING UTAN TECKNINGSRÄTTER  Teckning av aktier utan företrädesrätt kommer att ske under samma period som teckning av nya aktier med teckningsrätter (26 november 2020 – 10 december 2020).
Ansökning om teckning utan teckningsrätter sker via en särskild anmälningssedel, se nedan.

 
[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]


[divider]MEDIA[/divider]
Presentation och Q&A från den 2 december


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev