Home Nyheter Emission ska stärka Scandion Oncologys kliniska utveckling

Emission ska stärka Scandion Oncologys kliniska utveckling

Emission ska stärka Scandion Oncologys kliniska utveckling

30 november, 2020

Danska Scandion Oncology utvecklar kandidater för att bekämpa cancerläkemedelsresistens och genomför för närvarande en klinisk fas II-studie med sin primära läkemedelskandidat SCO-101 på patienter med kolorektal cancer. Bioteknikbolaget tar nu in 236 Mkr i en nyemission för att fortsätta den kliniska utvecklingen av sin huvudkandidat och fortsätta med nya studier med sina andra pipeline-kandidater. BioStock har talat med Scandion Oncologys vd Bo Rode Hansen för att få veta mer om kapitalanskaffningen.
Varje år diagnostiseras över 18 miljoner människor med cancer, varav cirka 9,6 miljoner människor dör till följd av sin sjukdom. En viktig orsak till den höga dödligheten är resistens mot standardbehandlingar såsom kemoterapi. Danska bioteknikbolaget Scandion Oncology har dock utvecklat läkemedel som kan blockera resistensen och därmed leda till att många patienter har större chans till långsiktig överlevnad.

SCO-101 i fas II

Scandion Oncologys huvudkandidat för att bekämpa resistens mot cancerläkemedel, SCO-101, utvecklas som en kombinationsterapi. Kandidaten utvärderas för närvarande i den första delen av en klinisk fas II-studie där patienter genomgår behandling med SCO-101 i kombination med FOLFIRI, en marknadsledande standardkemoterapi. Syftet med studien är att fastställa säkerhet och effekt av kombinationsbehandlingen i patienter med metastaserande kolorektalcancer i sent stadium och med förvärvad FOLFIRI-resistens. Data från denna del av studien förväntas under andra kvartalet 2021.

Stärkt managementteam under hösten

I början av oktober tog Bo Rode Hansen över som ny vd för Scandion Oncology och utsåg då medgrundaren Nils Brünner till CSO för bolaget. Övergången gjordes för att stärka bolagets ledarskap när man nu går vidare till nästa nivå i sin utveckling.

Fullt garanterad nyemission

Nu tar alltså Scandion Oncology in upp till 236 Mkr i en nyemission för att kunna fortsätta den kliniska utvecklingen av SCO-101. Målet är inte bara att etablera proof-of-concept för SCO-101 utan också att stärka bolagets kliniska pipeline ytterligare genom att expandera till nya indikationer.
BioStock kontaktade Bo Rode Hansen för att få veta mer om emissionen och de framtida planerna för Scandion Oncology. 
Bo Rode Hansen, till att börja med, vad särskiljer er behandlingsstrategi från dagens behandlingar?

Bo Rode Hansen, vd Scandion Oncology

 – Det största problemet med dagens cancerbehandlingar är att cancercellerna hos en stor del av patienterna blir resistenta mot den givna behandlingen vilket innebär en hög risk för dessa patienter att dö av sin cancersjukdom.
– Den nya metoden som Scandion Oncology använder sig av går ut på att utveckla en ny generation läkemedel som kan blockera eller förhindra cancerceller från att bli resistenta mot dagens cancerbehandlingar. Ett sådant tillvägagångssätt väntas leda till både förbättrat behandlingsresultat och patientöverlevnad.
 – Idag finns det inga registrerade läkemedel som blockerar eller förhindrar utvecklingen av behandlingsresistens vid cancer. Så, Scandion Oncology räknar med att kunna presentera det allra första läkemedlet för bekämpning av läkemedelsresistens vid cancer.
 Vad är status i den aktuella fas II-studien med patienter med metastaserad kolorektal cancer och vilka milstolpar vi kan förvänta oss av studien framöver?
– Vad gäller fas II-studien av läkemedelsresistent och metastaserad kolorektal cancer sker för närvarande rekrytering av patienter till den första delen av studien. Denna del kommer att fastställa en säker dos av SCO-101 som ska kombineras med en kemoterapi kallad FOLFIRI.
– Kolorektal cancer är en mycket vanlig cancersjukdom och att många av dessa patienter kommer att utveckla läkemedelsresistens under sjukdomsförloppet gör innebär att det finns tillräckligt med patienter att rekrytera till studien. Vi räknar med att rapportera resultat från denna första del under Q2 2021. Den andra delen av kolorektalcancerstudien, där effekten är det primära måttet, kommer att påbörjas direkt efter.

»Den nya metoden som Scandion Oncology använder sig av går ut på att utveckla en ny generation läkemedel som kan blockera eller förhindra cancerceller från att bli resistenta mot dagens cancerbehandlingar.« – Bo Rode Hansen, vd, Scandion Oncology

I oktober 2020 meddelade Scandion Oncology att man hade inlett en fas Ib-studie med SCO-101 i kombination med kemoterapi som första linjens behandling (nab-paklitaxel och gemcitabin) i patienter med metastaserad bukspottkörtelcancer. Varför var detta ett naturligt nästa steg för SCO-101 när det gäller att utvärdera kandidaten i nya cancerindikationer?
 – Låt mig börja med att säga att vi är mycket glada över att nu använda SCO-101 i ett första linjens behandlingsprotokoll. Detta är ett bevis på vikten av vad vi försöker uppnå för dessa patienter. Vi hade tre skäl för att välja patienter med bukspottkörtelcancer att få första linjens behandling med en kombination av nab-paklitaxel och gemcitabin:

  1. Patienter med bukspottkörtelcancer har en mycket dålig prognos med en hög grad av läkemedelsresistens.
  2. Att behandla bukspottkörtelcancer med en taxan (Nab-paklitaxel) är en del av standardbehandlingen, så i den här sjukdomen kan vi se effekterna av SCO-101 i kombination med en taxan. Vi har starka prekliniska data som tyder på att SCO-101 ökar effekterna av taxan-behandling och att SCO-101 kan vända resistensen mot taxan.
  3. Eftersom Nab-paklitaxel i kombination med gemcitabin ges som första linjens behandling vid cancer i bukspottskörteln har vi nu möjlighet att positionera om SCO-101 från behandling i sent stadie till första linjens behandling.

Kan du säga något om vilka andra indikationer Scandion överväger att utvärdera för SCO-101 och varför just dessa indikationer är intressanta?
– Min vision är att skapa ett cancerläkemedelsresistensbolag. Vi kommer främst att fokusera på att få vårt proof-of-concept etablerat.
– En annan sak som vi undersöker är att använda SCO-101 tillsammans med anti-hormoner. Vi har nyligen meddelat att Scandion Oncology tillsammans med partners fått anslag från EUROSTARS för att studera både de prekliniska och kliniska effekterna av SCO-101 i kombination med antiöstrogener vid antiöstrogenresistent bröstcancer. Projektet bygger på våra prekliniska resultat som visar att SCO-101 nästan helt vänder antiöstrogenresistens i bröstcancerceller.
Scandion Oncology arbetar också med en biomarkörsstrategi, som inkluderar en individanpassad behandlingsstrategi med SCO-101 möjliggjort genom utveckling av prediktiva biomarkörer. Vad är huvudmålet för denna strategi och varför är det viktigt?
– Vi vet att SCO-101 har minst två olika verkningsmekanismer. Den ena är hämning av SRPK1-kinasen och den andra är nedbrytning av s.k. effluxpumpar, dessa binder kemoterapin och pumpar ut läkemedlet ur cellen vilket leder till att cellen inte dödas.
– Baserat på denna kunskap kan man tänka sig en hypotes där att patienter med cancerceller som uttrycker dessa två mål kommer att vara de som med störst sannolikhet gynnas av behandling med SCO-101. För att testa vår hypotes validerar vi för närvarande laboratorieanalyser som ska användas för att mäta dessa mål i patienttumörer. Om hypotesen stöds kommer vi att kunna välja vilka specifika patienter som lämpar sig för kombinationsbehandling med SCO-101.
När kan vi förvänta oss resultat från det pågående arbetet med biomarkörer?
– Det är för tidigt att säga just nu. Det är mycket viktigt att valideringen slutförs eftersom värdet av biomarkörstrategin beror på valideringen.
Vad kan du säga om status för er andra kandidat, SCO-201, just nu?
 – Scandion Oncology publicerade nyligen tillsammans med vetenskapliga partners en artikel i en internationell fackgranskad vetenskaplig tidskrift som beskriver många grundläggande biologiska egenskaper hos SCO-201 som läkemedelskandidat för att vända läkemedelsresistens vid cancer. Planen är att generera och bedöma det prekliniska paket som krävs för att ta SCO-201 vidare till kliniska tester hos cancerpatienter.
Finns det planer på att ingå ett samarbete med en partner någon gång under den pågående kliniska utvecklingen av SCO-101, eller planerar ni att ta kandidaten hela vägen till marknaden i egen regi?
 – Jag tror att det står klart att styrkan i Scandion Oncology ligger i att identifiera och testa nästa generations läkemedel för behandling av tumörer som har blivit resistenta. Detta koncept bygger på kombination med befintliga cancerläkemedel vilket gör det väl positionerat för partnerskap.
 – Med detta sagt, svårigheten ligger i att identifiera rätt partner och rätt tidpunkt för ett potentiellt partnerskap som ska leda till så stort värde som möjligt för såväl patienter som för våra aktieägare.
Hur ser det nuvarande konkurrenslandskapet för SCO-101 ut, och vilken marknadspenetrering skulle du säga är rimlig att förvänta sig?
 – Marknaden för kemoterapi ligger på 37 miljarder USD och växer med 12 procent årligen. Vi ser en möjlighet att ta del av marknaden för existerande kemoterapi genom att visa på förbättrade behandlingsresultat och på det sättet nå peak sales för SCO-101.

»Om två år räknar jag med att ha ett kliniskt proof-of-concept och därigenom vara ett steg närmare att förverkliga min vision.« – Bo Rode Hansen

Ni genomför nu en nyemission. Varför är just detta en lämplig tidpunkt för en nyemission?
– Jag övervakar och optimerar ständigt bolagets kapitalstruktur. För oss är det bättre att inte dela upp kapitalintaget för mycket, vilket gör att vi kan säkerställa kontinuiteten i våra kliniska studier genom att hålla oss till plan, något som krävs för en framgångsrik klinisk utveckling. Den fullt garanterade nyemissionen ger Scandion Oncology de nödvändiga finansiella musklerna för att ta SCO-101 till klinisk utveckling (proof-of-concept fas II), vilket validerar bolaget och ger oss möjlighet att presentera dessa för marknaden.
Hur kommer emissionslikviden att användas?
 – Som framgår av vårt prospekt kommer ungefär 60 procent att gå till att utveckla SCO-101 till proof-of-concept, 10 procent kommer att avsättas för att ta fram nya kandidater och 30 procent kommer att användas för aktiviteter såsom strategisk utveckling av verksamheten, investerarrelationer, immateriella rättigheter och allmän administration.
Slutligen, om vi tittar in i kristallkulan, var förväntar du dig att Scandion Oncology kommer att vara om två år?
– Som jag nämnde tidigare så jag vill bygga ett cancerläkemedelsresistensföretag. Om två år räknar jag med att ha ett kliniskt proof-of-concept och därigenom vara ett steg närmare att förverkliga min vision.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev