Home Nyheter Söndagsintervjun Ascelia Pharma: »Mangoral är den enda produkten på en marknad värd...

Söndagsintervjun Ascelia Pharma: »Mangoral är den enda produkten på en marknad värd 350-500 MUSD«

Söndagsintervjun Ascelia Pharma: »Mangoral är den enda produkten på en marknad värd 350-500 MUSD«

24 februari, 2019

Kontrastmedel som idag används vid MR-röntgen för att hitta levermetastaser kan ge svåra biverkningar i patienter med nedsatt njurfunktion. Dessa patienter undersöks därför utan kontrastmedel, vilket kan minska möjligheten att upptäcka behandlingsbara metastaser och därmed även överlevnadschanserna. BioStock har träffat Magnus Corfitzen, vd för svenska Ascelia Pharma som utvecklar det icke-toxiska alternativet Mangoral. Här berättar han om den pågående kapitalrundan som ska finansiera bolagets fas III-studie innan kandidaten kan börja användas i cancervården.
Ascelia Pharmas ledande produktkandidat Mangoral är ett kontrastmedel som utvecklas för användning vid magnetkameraundersökningar (MR) för att bättre kunna visualisera och hitta levermetastaser. Bolagets fokus är de patienter med nedsatt njurfunktion som är hänvisade till MR-röntgen utan kontrastmedel.

Tungmetall i standardprodukter förknippas med livshotande tillstånd

Den verksamma substansen i dagens standardprodukter som används vid MR-röntgen är tungmetallen gadolinium, som i denna patientgrupp har förknippats med det potentiellt mycket allvarliga tillståndet Nefrogen Systemisk Fibros (NSF).
NSF kan till och med orsaka dödsfall till följd av sklerotisk transformation av organsystemen, vilket lett myndigheter till att införa varningar och restriktioner för användning av kontrastvätskor med gadolinium i patienter med nedsatt njurfunktion.

MR-röntgen avgörande för prognos vid cancer

Metastaser är en starkt bidragande orsak till den höga dödligheten i cancer. Att hitta dessa migrerande cancerceller så tidigt som möjligt är därför en viktig del av dagens cancervård. Utan kontrastmedel minskar chanserna att upptäcka levermetastaser drastiskt Det finns således ett stort medicinskt behov av ett säkert kontrastmedel som kan användas vid MR-röntgen även för patienter med nedsatt njurfunktion.

Betydande målmarknad med kittlande tillväxtpotential

Levern är ett organ där metastaser ofta förekommer och där de första metastaserna ofta uppstår, näst efter lymfkörtlarna. Detta gör att MR-röntgen av levern är en relativt vanlig undersökning som utförs på ett stort antal cancerpatienter. Antalet patienter med cancer som på grund av nedsatt njurfunktion inte bör genomgå MR-röntgen med de kontrastmedel som innehåller gadolinium beräknas till cirka 300 000 årligen på de tre stora marknaderna Europa, USA och Japan. Det innebär i sin tur att den potentiella målmarknaden för Mangoral initialt är värd mellan 350-500 MUSD årligen.

Varningssignaler från tunga instanser i USA och EU

De senaste åren har allt fler varningssignaler höjts kring användningen av gadolinium vid MR-röntgen även för patienter med normal njurfunktion. Så sent som förra året utfärdade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA en varning för användningen av gadoliniumbaserade kontrastmedel.
Även i EU har myndigheterna agerat på de växande bevisen för att dagens Gadolinium-baserade kontrastmedel vid MR-röntgen lämnar spår av detta ämne i delar av hjärnan. På den europeiska marknaden har tre Gadolinium-kontrastmedel numera dragits tillbaka
Även American College of Radiology och European Society of Urogenital Radiology har gett ut riktlinjer som har gemensamt att de rekommenderar restriktioner för användningen av dessa kontrastmedel för patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

»Vi har haft mycket konstruktiva samtal med FDA under hösten där vi enats om utformningen av fas III-programmet. Bland annat har de godkänt designen av fas III-studien, vilken innebär att MR med Mangoral kommer att jämföras med MR utan något kontrastmedel alls. Normalt görs jämförelser med andra kontrastmedel men i detta fall finns inget kontrastmedel att jämföra med. Om fas III-studien blir positiv så kommer det att leda till ett godkännande av FDA« – Magnus Corfitzen, vd Ascelia Pharma

BioStock har varit i kontakt med Magnus Corfitzen, vd för Ascelia Pharma, för att få veta mer om hans visioner för bolaget framgent.

Magnus Corfitzen, vd Ascelia Pharma

Magnus Corfitzen, vill du till att börja med berätta lite om din bakgrund?
– Jag har lång erfarenhet av att bygga upp life science-bolag och få dem att växa. Jag har lett Ascelia Pharma de senaste fyra och ett halvt åren och innan dess jobbade jag mer än ett decennium med riskkapital inom life science-branschen. Jag har också investerat i börsnoterade bioteknikbolag på Danske Capital där jag var globalt ansvarig för dessa investeringar, samt började på McKinsey efter min examen.
Vad kan du säga om det övriga teamet bakom bolaget?
– Jag har lyckats bygga en riktigt stark ledningsgrupp där alla har en solid kompetens och en framgångsrik bakgrund inom sina ansvarsområden. Dessutom har vi byggt upp ett starkt internationellt rådgivnings- och samarbetsnätverk med toppexperter som hjälper oss att utveckla och tillgängliggöra Mangoral och Oncoral för patienterna.
Dagens kontrastmedel som används vid MR-röntgen kan inte ges till njursvaga patienter. Hur inverkar detta på patientens överlevnadschanser?
– På grund av sämre bildkvalitet minskar chanserna att upptäcka behandlingsbara metastaser, framför allt i tidigt skede när de är små. Studier visar till exempel att 5-årsöverlevnaden ökar från ca 5 procent till närmare 50 procent om levermetastaser från tjocktarmscancer kan elimineras kirurgiskt.
Er produktkandidat Mangoral baseras på det naturliga spårämnet mangan. Kan du kortfattat berätta om de viktigaste kliniska data ni hittills har sett som talar för att Mangoral kan vara ett alternativ till gadoliniumbaserade kontrastmedel?
– De sex kliniska fas I eller fas II-studierna som omfattande över 100 patienter har visat lovande och konsistenta resultat. Dels har man sett en mycket fördelaktig biverkansprofil, vilket delvis kan bero på att mangan är ett naturligt spårämne, men också på att exponeringen utanför levern är låg. Eftersom Mangoral utsöndras direkt från levern via gallan, och inte genom njurarna, finns inga restriktioner för njursjuka patienter. Studierna visar också att Mangoral är ett potent kontrastmedel, med en bildkvalitet jämförbar med dagens kontrastmedel.
Idag finns inget FDA- eller EMA-godkänt MR-kontrastmedel som saknar tungmetallen gadolinium. Hur påverkar detta Mangorals potentiella värde, givet att produkten når marknad?
– Den marknad som Mangoral adresserar värderas till 350-500 MUSD och vi vill göra Mangoral till standardpreparat för visualisering av eventuella metastaser i dessa patienter. Detta är ambitiöst men ändå uppnåeligt då vår omfattande marknadsundersökning visar på ett starkt intresse från patienter, läkare och betalare av sjukvården, i kombination med det faktum att det inte finns något säkert och effektivt alternativ.

»Givet att man jämför resultat på samma patient genom att göra en MR-röntgen med, respektive utan Mangoral, kräver studien färre patienter jämfört med typiska fas III-studier inom onkologi. Dessutom är uppföljningstiden för patienterna enbart några dagar, jämfört med månader eller år för en typisk onkologisk fas III-studie« — Magnus Corfitzen, vd Ascelia Pharma

Designen av er fas III-studie är tillsynes lika enkel som genial. Tiden från start till väntade pivotala data är dessutom i sammanhanget mycket kort, endast drygt ett år. Kan du berätta mer om hur studien är upplagd?

– Den registreringsgrundande fas III-studien kommer att omfatta upp till 200 patienter och syftar till att visa att Mangoral är säkert och effektivt när det gäller att förbättra visualisering av fokala leverlesioner, inkusive levermetastaser, jämfört med MR-röntgen utan kontrastmedel, vilket är dagens standardmetod för målgruppen. Eftersom gadolinium inte kan ges till patienter med nedsatt njurfunktion kan och behöver vi inte göra en direkt jämförelse med dagens kontrastmedel.
– Givet att man jämför resultat på samma patient genom att göra en MR-röntgen med, respektive utan Mangoral, kräver studien färre patienter jämfört med typiska fas III-studier inom onkologi. Dessutom är uppföljningstiden för patienterna enbart några dagar, jämfört med månader eller år för en typisk onkologisk fas III-studie.
Förutsatt att ni når marknad med Mangoral för den primära indikationen – förbättrad visualisering av leverlesioner vid magnetkameraundersökningar hos patienter med nedsatt njurfunktion – hur ser du på den globala marknaden för övriga sjukdomsindikationer där kontrastvätskor används vid MR-röntgen?
– Mangoral är ett kontrastmedel som är specifikt för levern, och kan därför inte appliceras på t.ex. hjärnan. Men för MR-röntgen av levern finns möjligheter att bredda indikationen bortom patienter med nedsatt njurfunktion, även om primärt fokus är på ett godkännande av just den särläkemedelsindikationen. Den totala marknaden är stor, och Mangorals egenskaper som kontrastmedel gör medlet till ett potentiellt alternativ även för en bredare patientgrupp beroende på konsekvenserna av gadoliniumansamling i hjärnan. Detta kommer dock att kräva ytterligare kliniska studier.

»Mangoral är verkligen unik i så motto att det blandas med vatten och sväljs av patienten och enbart tas upp i mag-tarmsystemet och levern. Det går inte in i blodcirkulationen i någon meningsfull mängd vilket är en betydande fördel när det gäller Mangorals säkerhet«

På den svenska marknaden går det nanomedicinska kontrastmedlet SN132D snart in i klinisk utveckling. Vilka är era huvudsakliga konkurrenter när det gäller identifiering av metastaser med gadoliniumbefriade produkter och hur långt har dessa kommit i sin utveckling?
– Mangoral är verkligen unik i så motto att det blandas med vatten och sväljs av patienten och enbart tas upp i mag-tarmsystemet och levern. Det går inte in i blodcirkulationen i någon meningsfull mängd vilket är en betydande fördel när det gäller Mangorals säkerhet.
– Vi har inte identifierat några konkurrenter för Mangoral i den indikation vi utvecklar den för. Baserat på vad vi vet ser vi SN132D som ett komplement och inte som en konkurrent, då det är ett injicerbart medel som utvecklas för bröstcancer.

Mangorals behandlingskoncept. Klicka för att förstora

Kan du berätta något om de samtal ni har fört med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och den kliniska fas III-studien med Mangoral, samt de intervjuer ni har gjort med KOLs, patientorganisationer, onkologer och andra branschföreträdare?
– Vi har haft mycket konstruktiva samtal med FDA under hösten där vi enats om utformningen av fas III-programmet. Bland annat har de godkänt designen av fas III-studien, vilken innebär att MR med Mangoral kommer att jämföras med MR utan något kontrastmedel alls. Normalt görs jämförelser med andra kontrastmedel men i detta fall finns inget kontrastmedel att jämföra med. Om fas III-studien blir positiv så kommer det att leda till ett godkännande av FDA.
– Vi har dessutom inför den kommande kommersialiseringen av Mangoral genomfört ett flertal intervjuer med betalare av sjukvård i både USA och Europa och likaså med radiologier och onkologer. Den samlade responsen från dessa intervjuer har varit väldigt positiv då Mangoral fyller ett väldigt tydligt medicinskt behov för den målgrupp av patienter som inte kan ta dagens gadolinium-baserade kontrastmedel.

»Vi förväntar oss att erhålla resultaten från fas III-studien i slutet av nästa år, så vi kommer alltså att uppnå detta i relativ närtid. Jag tror att detta kommer att skapa väsentligt värde i Ascelia Pharma. Dessutom har vi Oncoral som har starka fas I-data och mycket spännande kommersiella möjligheter«

Er andra kandidat i pipeline, cellgiftet Oncoral, ges i tablettform för behandling av särläkemedelsindikationen magsäckscancer. Vad visade era fas I-data?
– De visar att denna nya tablett av den aktiva substansen iriotecan, ett redan etablerat cancerpreparat i intravenös form, tolereras väl. Nivåerna i blodet av den aktiva metaboliten är jämförbara med den intravenösa formen, och rapporterade biverkningar är överlag milda, vilket motiverar att gå vidare och studera effekt i fas II, som är nästa steg.
Hur ser planerna ut för vidare produktutveckling av Oncoral, inklusive tidsramar?
– Vi räknar med att starta fas II-studien senare delen av 2019 eller tidigt 2020, och ha slutliga fas II-data kring 2021 eller 2022.
Oncoral är alltså baserat på irinotecan, en väletablerad läkemedelssubstans med bevisad effekt på cancertumörer men som idag endast ges som intravenös behandling. Kan du berätta om fördelarna med ett oralt administrerat cancerläkemedel jämfört med alternativa administrationsformer? 
– Cellgiftsläkemedel som tas oralt har potentiellt flera fördelar jämfört med de preparat som ges intravenöst, däribland att de är enklare att ta, t.ex. i hemmet, samt att de kräver färre besök hos läkare och/eller sjukhusvistelser. Inte minst kan man förvänta en fördelaktigare biverkansprofil av kontinuerlig tablettadministration eftersom intravenösa bolusdoser leder till kortvarigt mycket höga plasmanivåer av preparatet, vilket är kopplat till biverkningar.
En känd läkemedelssubstans, som i fallet med Oncoral, brukar generellt innebära kortare utvecklingscykel, samtidigt som substansen torde vara välkänd även hos större läkemedelsbolag. Hur ser du på partnerskapsmöjligheterna med en större aktör avseende den kommande utvecklingen?
– För den primära indikationen magcancer, avser bolaget att utveckla kandidaten genom fas II för att sedan söka partnerskap för avslutande studier som i regel är mer omfattande.

»Teckningen till emissionen stänger 5 mars 2019 kl 15. Emissionen kommer att finansiera fas III-studien för Mangoral, inklusive marknadsgodkännande och kommersiella förberedelser. Det vill säga att vi tar in finansiering som räcker ända fram till försäljningsstart av Mangoral som beräknas inledas år 2022. En mindre del av nettolikviden kommer också att användas för fas II-förberedelser för Oncoral«

I samband med noteringen av Ascelia Pharmas aktier på Nasdaq Stockholm, vilket blir årets första börsnotering på huvudlistan, genomför ni nu en noteringsemission. Emissionen uppgår till 200 Mkr, eller totalt 230 Mkr om överteckningsoptionen utnyttjas till fullo. När avslutas emissionen och hur avser ni att använda emissionslikviden?
– Teckningen till emissionen stänger 5 mars 2019 kl 15. Emissionen kommer att finansiera fas III-studien för Mangoral, inklusive marknadsgodkännande och kommersiella förberedelser. Det vill säga att vi tar in finansiering som räcker ända fram till försäljningsstart av Mangoral som beräknas inledas år 2022. En mindre del av nettolikviden kommer också att användas för fas II-förberedelser för Oncoral.
Vilka är er huvudfinansiärer idag och kommer de att delta i emissionen?
Sunstone Capital som är en dansk fond specialiserad på Life Science och Øresund Healthcare som är en svensk/dansk specialistfond inom läkemedel är de största aktieägarna. De deltar i emissionen tillsammans med styrelse, ledning och ett antal privata investerare. Mest framträdande bland de nya investerarna är Alto Invest, en fransk specialiserad investerare inom hälso- och sjukvårdssektorn, Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden, vilka gör signifikanta investeringar i denna IPO.

»Vi förväntar oss att erhålla resultaten från fas III-studien i slutet av nästa år, så vi kommer alltså att uppnå detta i relativ närtid. Jag tror att detta kommer att skapa väsentligt värde i Ascelia Pharma«

Kan du i korta ordalag sammanfatta varför du anser att Ascelia Pharma är en god investering?
– Mangoral är den enda produkten på en marknad värd 350-500 MUSD. För att nå denna marknad måste vi slutföra fas III-studien där vi tror att sannolikheten för framgång är relativt hög, eftersom vi kommer att mäta de effektparametrar som vi framgångsrikt lyckades med i fas II-studierna. Vi förväntar oss att erhålla resultaten från fas III-studien i slutet av nästa år, så vi kommer alltså att uppnå detta i relativ närtid. Jag tror att detta kommer att skapa väsentligt värde i Ascelia Pharma.
– Dessutom har vi Oncoral som har starka fas I-data och mycket spännande kommersiella möjligheter.

»Det kan mycket väl hända att ett stort läkemedelsföretag skulle vilja förvärva Ascelia Pharma och då kommer vi arbeta för att de ska betala tillräckligt mycket för få tillgång till våra attraktiva produktkandidater«

Ni rekryterade nyligen Carl Bjartmar som CMO i bolaget. Efter ledande positioner på stora läkemedelsbolag såsom Lundbeck, Sanofi och Genzyme, kommer han närmast från Wilson Therapeutics som förra året förvärvades av amerikanska Alexion Pharmaceuticals för 6,5 miljarder kronor. Har tanken slagit er att göra en exit i lika storslagen stil?
– Ascelia Pharma har en stark produkt-pipeline och ett utmärkt team och vår strategi är att skapa väsentligt värde genom att bygga ett hållbart företag. Jag tror att vi har alla bitar på plats för att skapa stora framgångar. Det kan mycket väl hända att ett stort läkemedelsföretag skulle vilja förvärva Ascelia Pharma och då kommer vi arbeta för att de ska betala tillräckligt mycket för få tillgång till våra attraktiva produktkandidater.
Slutligen tar vi en titt i spåkulan – var tror du att Ascelia Pharma står om 3 år?
– Inom tre år räknar vi med att ha satt Mangoral på marknaden och vara ett bolag i kommersiell fas.
 
Läs även:
Ascelia Pharma: Vårt kontrastmedel fyller ett tomrum
Ascelia Pharma ersätter tungmetall vid MR-röntgen för levercancerpatienter

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Nasdaq Stockholm

TECKNINGSPERIOD

21 februari – 5 mars 2019 kl.15:00

TECKNINGSKURS

25 SEK per aktie

FÖRVÄNTAD FÖRSTA DAG FÖR HANDEL

13 mars 2019

TECKNINGSÅTAGANDEN

Alto Invest, Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden samt ett antal befintliga aktieägare, inklusive Sunstone Capital och Øresund-Healthcare Capital samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare såväl som andra externa investerare har åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 150 MSEK

Anmälan för allmänheten i Sverige och Danmark kan göras via Avanzas internettjänst (www.avanza.se) och Nordnets internettjänst (www.nordnet.se och www.nordnet.dk).
Institutionella/kvalificerade investerare kontaktar Vator Securities.
[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
prospektikon1
Information in english and danish related to the IPO:
Download Prospectus
Ascelia Pharma prospectus 20 feb 2019
Ascelia Pharma Danish summary of Prospectus
Press release
190220 – Press Release IPO (ENG)
[divider]ÖVRIGT[/divider]

ÅTERSTÅENDE INVESTERARTRÄFFAR

Stockholm – Måndag 25 februari klockan 17:30
Stockholm – Torsdag 28 februari klockan 17:30
Stockholm – Måndag 4 mars klockan 17:30
Malmö – Tisdag 26 februari klockan 11:30
Göteborg – Onsdag 27 februari klockan 17:00

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev