Home Intervjuer Klaria börjar utveckla smärtläkemedel med cannabinoider

Klaria börjar utveckla smärtläkemedel med cannabinoider

Klaria börjar utveckla smärtläkemedel med cannabinoider

17 maj, 2018

Idag tog Klaria ett historiskt steg som första svenska börsnoterade bolag att påbörja utvecklingen av cannabis för medicinskt bruk, med andra ord läkemedel innehållandes cannabinoider. Dessa läkemedel är främst avsedda för behandling av cancerrelaterad smärta och neurologiska sjukdomar som t.ex. epilepsi och autism. Samtidigt som handel med aktier i kanadensiska och amerikanska bolag i samma sektor har blivit allt populärare, så är det en marknad som är långt ifrån okontroversiell. BioStock kontaktade bolagets vd Scott Boyer för att reda ut detta och höra mer om framtidsplanerna. 

Klaria har hittills utmärkt sig som ett bolag som utvecklar innovativa, snabbverkande produkter inom smärta och opioidöverdoser. Genom att kombinera en patenterad teknologi – en film som fäster i munslemhinnan – med substanser som använts av patienter i årtionden, har företaget utvecklat ett koncept för läkemedelsdistribution med många fördelar och tänkbara användningsområden.

Den nya given från det Uppsalabaserade bolaget, utveckling av läkemedel som innehåller cannabinoider, är det senaste exemplet på detta utökade användningsområde.

Cancerrelaterad smärta
Marknaden för cannabinoider har exploderat efter regulatoriska förändringar i främst Kanada, vissa delstater i USA samt enstaka länder inom EU. En inte alltför vild gissning är nu att Klaria lär följas av fler bolag framöver som ger sig in på denna marknad som under 2018, med tanke på det ökade intresset bland svenska investerare för sådana bolag.

Klaria siktar framförallt på de stora och snabbväxande marknaderna i USA och Kanada, där produkter som innehåller cannabinoider, till en betydande del används för behandling av smärta och i synnerhet de som har smärta i samband med cancer.

Arbetet är redan igång och kliniska studier inleds nästa år
Formuleringsarbetet påbörjas omedelbart och fortsätter under 2018 med mål att genomföra de första kliniska prövningarna under 2019. Cannabinoidprodukterna baseras på Klarias patenterade drug delivery-plattform i form av en alginatbaserad polymerfilm som via munslemhinnan distribuerar cannabinoiderna direkt ut i blodomloppet.

»Idag lever alltför många patienter med smärta utan fullgod smärtlindring. De får inte tillräcklig smärtlindring av vanliga smärtläkemedel som paracetamol och vill inte heller använda opioider. Det finns ett behov som inte är mött. Här kan läkemedel med cannabinoider fylla en viktig roll. Klaria har därför för avsikt att utveckla väldefinierade smärtläkemedel med cannabinoider som kan ge dessa patienter ett överlägset behandlingsalternativ« – Dr. Scott Boyer, vd i Klaria

En evig och exklusiv licens på grundtekniken 
Klaria har erhållit en exklusiv licens från Uppsalagruppen Medical AB för utveckling av buckala filmer som fäster på slemhinnan i munhålan med cannabinoider baserade på Klarias patenterade filmteknologi. Avtalet innebär att Klaria erhåller en exklusiv och evig licens för användning av denna substans-klass som innehåller 85 olika molekyler. Ytterligare villkor i avtalet innebär att Uppsalagruppen Medical AB erhåller royalties på tre procent av Klarias nettointäkter från en eventuell försäljning av produkter som täcks av detta avtal.

Relevanta licenser och lab-rutiner implementerade för import, export, rapportering, hantering och avfallshantering av cannabinoider, finns redan på plats enligt bolaget.

Scott Boyer, vd Klaria Pharma

Scott Boyer, vd Klaria, ni har just kommunicerat att ni startat ett nytt smärtprojekt baserat på cannabinoider. Vilken typ av produkt är det som Klaria avser att utveckla?

– Klaria ska utveckla först och främst receptbelagda läkemedel. Denna marknad uppskattar vi kommer växa starkt då både läkarna och patienterna känner till fördelarna med behandling med denna typ av substans, men upplever bristande tillgång till godkända läkemedel som har utvecklats specifikt mot smärta.

Hur ser den globala marknaden ut för cannabinoid-produkter?

– Det finns ett stort terapeutiskt glapp mellan smärtstillare såsom paracetamol/Ipren och opioder. Alltför många patienter som inte får den smärtlindring som de behöver från ’vanliga smärtstillare’ vill inte ta de risker med biverkningar som användning av opioidbaserade smärtprodukter innebär. Vi ser främst att vår nya smärtprodukt skulle passa patienter med cancersmärta, neurologiska sjukdomar och andra allvarliga smärttillstånd. Vi vet att cannabismarknaden är stor och växer snabbt – mellan 20 och 30 miljarder dollar per år – och att en betydande del av den marknaden består av patienter som vill undvika den hallucinogena effekten av cannabis och ”bara” bli av med sin smärta.

– De vill heller inte använda och riskera att bli beroende av opioidbaserade läkemedel. Vi ser tyvärr också att både patienterna och hela hälso- och sjukvårdssystemet upplever en otydlighet när det kommer till denna typ av produkter. Många läkare ser det som ett behandlingsalternativ och vill förskriva, men vet inte vad de ska rekommendera. Patienterna å sin sida måste famla sig fram med bristande information i ett hav av odefinierade produkter.

»Eftersom FDA nyligen godkänt produkten Epidiolex, en munspray med cannabinoider för behandling av epilepsianfall, ser vi en tydlig affärsmöjlighet i att utveckla buckala filmer som innehåller cannabinoider. Precis som alla Klarias produkter kommer även dessa läkemedel vara överlägset enkla att hantera och ge en snabb och pålitlig smärtlindrande effekt« – Scott Boyer

Hur passar detta nya område in i Klarias affärsstrategi?

– Vi har som bolag en förmåga att kunna identifiera tydliga medicinska behov och utveckla lösningar på dessa som bygger på vår teknologiska plattform. Vår teknologi möjliggör nya fördelar för patienterna i form av överlägsen hantering utifrån läkemedelssubstanser med känd effekt och säkerhet. Vi har redan från början ansett att patienterna behöver snabbverkande och pålitliga smärtläkemedel som är enkla att hantera.

Hur ser konkurrensen ut? Är det många som ser denna utvecklingspotential?

– Givetvis finns det många cannabis-produkter på den globala marknaden, men den läkemedelsprodukt vi avser att utveckla – baserad på vår teknologi – har inte samma konkurrenssituation. Det finns väldigt få godkända, receptbelagda läkemedel och inga specifikt mot smärta. Eftersom det inte finns några patentmöjligheter knutna till själva substanserna har läkemedelsbolagen varit tveksamma till att utveckla sådana produkter.  Eftersom vi har möjlighet att skydda våra produkter genom vårt teknologipatent (alltså själva filmen) har vi har en stark och tydlig konkurrensfördel.

Det här kan betraktas som kontroversiellt. Hur ser du på det?  

– Som amerikan och VD i Klaria har jag länge följt inte bara debatten om cannabinoider och utvecklingen av läkemedel innehållandes dessa aktiva substanser. Debatten kommer fortsätta men forskningen visar att cannabinoider fungerar mot en del smärtor och neurologiska sjukdomar men att patienterna har inte många alternativ som är pålitlig och beprövade.  Detta behöver ändras och då känns det spännande att Klaria nu blir en del av detta.

Vad är fördelarna med er administrationsplattform för den här typen av läkemedel i jämförelse med andra metoder?

– Andra administrationsformer varierar mellan orala sprayberedningar, eller orala droppar i de befintliga läkemedelsprodukterna. Variationen i dosplacering och upptag in i kroppen blir då ojämn och effekten uteblir i vissa patienter. Med en oral film kan dosen styras på ett överlägset sätt och därmed blir upptag och effekt mer pålitlig.

Bolagspresentation från BioStock Live i stockholm jan 2018 

YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev