Home Intervjuer VD-intervju Enzymatica: »Tvåsiffrig tillväxt varje år sedan lanseringen«

VD-intervju Enzymatica: »Tvåsiffrig tillväxt varje år sedan lanseringen«

VD-intervju Enzymatica: »Tvåsiffrig tillväxt varje år sedan lanseringen«

27 april, 2018

Enzymatica, som har utvecklat en medicinteknisk produktlinje mot förkylning, har på kort tid nått en marknadsandel om över 5 procent för förkylningssprayet ColdZyme, den enda receptfria produkten som lyckats ta sig in på 10-i-topp-listan över bäst säljande förkylningsprodukter under de senaste decennierna. Trots framgångarna fortsätter bolaget producera studieresultat för att ytterligare stärka sin försäljning och och stå ut i bruset av andra konsumentprodukter med långt färre kliniska bevis. Bara under april månad har det Lundabaserade bolaget publicerat två nya studier som påvisar effekten av Enzymaticas flaggskeppsprodukt.

Enzymatica offentliggjorde häromveckan resultatet från en in vitro-studie som visar förmågan hos ColdZyme Munspray att oskadliggöra humant coronavirus – en av de vanligaste förkylningsvirusfamiljerna. Tillsammans med in vitro-resultaten från en studie publicerad hösten 2017 visar sig ColdZyme kunna oskadliggöra över 90 procent av de kända virustyper som orsakar förkylning.

De nya studieresultaten presenterades på Öron-Näsa-Hals-dagarna i Linköping den 11 april och visar att ColdZyme inaktiverar humant coronavirus och minskar virusets cytopatiska (cellskadande) effekt med 99,9 % in vitro. Coronaviruset är potentiellt farligt då det utöver vanlig förkylning, även orsakar sjukdomar som SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, svår akut respiratorisk sjukdom, och MERS, Middle East Respiratory Syndrome, som är en smittsam lunginflammation.

»Även om de aktuella in vitro-resultaten inte direkt kan översättas till en klinisk effekt är det mycket intressant att ColdZyme förmår inaktivera den absoluta majoriteten av våra vanligaste förkylningsvirus på ett effektivt sätt. Resultaten hjälper oss ytterligare en bit på vägen när det gäller att förklara ColdZymes förebyggande och förkortande effekt på förkylning« — Fredrik Lindberg, VD Enzymatica.

De nya resultaten styrker tidigare data
Resultatet för coronaviruset kompletterar tidigare publicerade in vitro-data, som visade att ColdZyme oskadliggör fyra andra av våra vanligaste virusfamiljer som orsakar förkylning. Således har ColdZyme visat sig inaktivera rhinovirus typ 1A med 91,7 %, rhinovirus typ 42 med 92,8 %, humant influensa A-virus H3N2 med 96,9 %, RSV-virus med 99,9 %, adenovirus typ 2 med 64,5 % och humant coronavirus med 99,9 %, utan någon cellskadande effekt. Sammantaget har ColdZyme visat sig vara effektivt mot mer än 90% av våra vanligaste förkylningsvirus. Samtliga in vitro-försök har genomförts av ett oberoende, ackrediterat och certifierat laboratorium.

In vitro-studien byggde på standardiserade och validerade metoder utvecklade för att efterlikna miljön in vivo i munhåla och svalg, där virus får fäste, invaderar cellerna och orsakar förkylningen. ColdZyme, som består av glycerol och enzymet trypsin från torsk, bildar en barriär i svalget mot förkylningsvirus. ColdZymes effekt förmodas till en del beror på trypsins förmåga att klyva proteiner på ytan av viruspartiklarna som är viktiga för deras förmåga att infektera celler. Detta kan förebygga eller förhindra en förkylning genom att viruspartiklarna inte kan binda till receptorer på cellernas yta.

Mystery shoppers och influencers ska få Enzymatica att stå ut i mediebruset
Bara under 2017 publicerades inte mindre än fyra studier i människor med ColdZyme och trenden tycks nu fortsätta även i år. Från bolagets sida menar man att studieresultaten har underlättat kommunikationen med farmaceuter och annan vårdpersonal. Detta ligger troligtvis till grund för utfallet av en marknadsundersökning med så kallade ”mystery shoppers” där ColdZyme var den mest rekommenderade produkten för att förebygga och förhindra förkylning bland apotekspersonal.

För att nå ut till Enzymaticas identifierade målgrupper har man även riktat in sig på influencers som är deras förebilder och delar deras intressen. Det kan till exempel handla om idrottsförebilder för de som lever en aktiv livsstil eller kändisentreprenörer för de som befinner sig mitt i karriären. Läs mer om Enzymaticas fyrdelade marknadsföringsstrategi i en tidigare intervju med vd Fredrik Lindberg, marknadsdirektör Ulf Blom och kommunikationschef Carl-Johan Wachtmeister här.

Enzymaticas produkt ColdZyme

Elitidrottare upplever effekten med Coldzyme
Mellan april och juni 2017 fyllde 13 elitidrottare i Sverige i veckovisa elektroniska enkäter med frågor om förekomsten av förkylningar, hur pass allvarliga förkylningarna var och om hur de upplevde förkylningsprodukten ColdZyme. Studiegruppen innehöll idrottare som antingen tävlar professionellt eller som amatörer och under studiens tre månader fyllde de i totalt 12 enkäter vardera.

»Endast 12,5 % av deltagarna som blev förkylda undvek träning under sin förkylning. Det indikerar att användningen av ColdZyme kan vara ett enkelt och praktiskt sätt för elitidrottare att förebygga och minska infektioner som orsakats av förkylningsvirus, och därmed slippa förlorade tränings- och tävlingsdagar« — Fredrik Lindberg

Studien syftade till att undersöka idrottares erfarenhet av ColdZyme. Elitidrottare är en intressant målgrupp för Enzymatica eftersom de drabbas av fler förkylningar och övre luftvägsinfektioner än motionärer. Det beror på att elitidrottare är mer känsliga för angrepp av förkylningsvirus då ihållande och hård träning påverkar immunförsvaret negativt. Elitidrottare har dessutom ett större behov av att hålla sig friska för att både kunna träna och tävla.

I enkätundersökningen svarade 43 procent av de som drabbats av förkylning att de hade upplevt förkylningen som både mildare och kortare än vanligt, 24 procent upplevde att den var kortare och 14 procent att den var mildare. I de fall deltagarna inte rapporterade någon förkylning under en vecka och fick uppföljningsfrågan om de trodde att ColdZyme hade skyddat dem från att bli förkylda angav 69 procent jakande svar.

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica, vilka är dina främsta slutsatser av data erhållna från er senaste in vitro-studie?

— Vår senaste pre-kliniska studie är mycket välgjord och utförd av ett oberoende amerikanskt forskningslaboratorium på uppdrag av Enzymatica, vilket borgar för att resultaten är tillförlitliga. Det intressanta är att vi med de här resultaten kan visa på både en uttalad effekt med ColdZyme och en bredd avseende de virustyper som ColdZyme inaktiverar. Vi har nu in vitro-data som visar att ColdZyme har effekt mot majoriteten av våra absolut vanligast förekommande förkylningsvirus.

Er produkt skiljer sig något från traditionella läkemedelsbolag där en bevisat effektiv substans som erhåller marknadstillstånd ofta blir infasade i behandlingsriktlinjerna mot en specifik sjukdom. Hur stor roll spelar nya studier in i det här sammanhanget för er del?

— ColdZyme är inget receptfritt läkemedel, utan en medicinteknisk produkt. Eftersom det inte finns farmakologiska, immunologiska eller metaboliska effekter med en medicinteknisk produkt så är riskprofilen mycket lägre för ColdZyme än för läkemedel, och myndigheterna ställer därför inte samma krav på patientstudier inför en marknadsintroduktion. Detta till trots, är det viktigt med patientstudier för att ytterligare påvisa produktens effekt, säkerhet och tänkbara intilliggande användningsområden. Vissa marknader kan också ha specifika krav för produktpåståenden, liksom myndigheter utanför EU. Därför är vår strategi att fortsätta dokumentera ColdZyme i kliniska studier.

Ni har på grund av målsegmentet och konkurrenssituationen med ColydZyme arbetat fram en marknadsstrategi som är uppdelad i inte mindre än fyra delar. Hur väl har den fallit ut hittills tycker du?

— ColdZyme är den enda receptfria produkten som lyckats ta sig in på 10-i-topp-listan över bäst säljande förkylningsprodukter under de senaste decennierna. Vi har idag en marknadsandel i försäljningsvärde på över 5 procent och vi har haft tvåsiffrig tillväxt varje år sedan lanseringen på svenska apotek 2013. Även om vi förstås är mycket nöjda, så slår vi oss inte till ro utan fortsätter att satsa på att ta marknadsandelar.

Hur skiljer sig verkningsmekanismen i ColdZyme från andra produkter på marknaden som har genomgått samma kliniska steg som ni själva har tagit?

— Den vanligaste typen av förkylningsprodukter siktar in sig på att lindra förkylningssymptom som t.ex. nästäppa, hosta, eller feber. Symptomlindrande produkter måste tas upp i kroppen för att kunna utöva denna effekt, och är därmed klassade som läkemedel, med en högre biverkningsrisk. ColdZyme verkar som en barriär för att minska risken att virus får fäste i svalget eller sprider sig under den tidiga förkylningsfasen. Man applicerar produkten där den gör nytta, men minskar risken för biverkningar på andra ställen i kroppen. Att vi angriper själva viruset, istället för symptom då sjukdomen har brutit ut, är samtidigt en kommersiell utmaning eftersom våra kunder måste ändra sitt beteende och bli mer proaktiva.

Hur ser ni på möjligheterna att utlicensiera er produkt på ytterligare marknader för marknadsföring av ColdZyme under eget varumärke?

— Konsumentprodukter kräver generellt en intensiv marknadsföring för att skapa kännedom om produkten och hjälpa kunden till ett köpbeslut. Här är ColdZyme inget undantag. Eftersom Enzymatica är ett litet bolag inom den globala life science-marknaden, och med begränsade resurser, försöker vi etablera samarbete med större partners som kan bekosta marknadsföring och försäljning fullt ut. Eftersom Enzymatica äger patent, patientdata, och enzymproduktion, och det finansiella åtagandet från våra partners är avsevärt, måste vi vara lyhörda när det gäller deras tveksamhet att även investera i vårt varumärke ColdZyme. På vissa marknader har vi lyckats behålla ColdZyme som varumärke, men på andra marknader har vi en s.k. co-branding, där partnerns varumärke får den huvudsakliga exponeringen.

Vilka milstolpar står Enzymatica inför på 1 respektive 2 års sikt?

— Dessvärre kan jag inte svara på den frågan, annat än mer generellt, eftersom vi har som princip att inte lämna framåtriktad information. Vi kommer att fortsätta att ha fokus på tillväxt och internationell expansion, vilket inkluderar att hitta bra partners på signifikanta marknader, samt att stärka den kliniska dokumentationen av ColdZyme.

Läs även: Enzymatica tackar produkten och sin strategi för marknadsavancemanget (21 mars 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev