Home Nyheter Söndagsintervjun: Lars Hedbys, vd Idogen

Söndagsintervjun: Lars Hedbys, vd Idogen

Söndagsintervjun: Lars Hedbys, vd Idogen

22 oktober, 2017

I dagens Söndagsintervju möter vi Lars Hedbys, vd för cellterapibolaget Idogen som utvecklar behandlingar mot autoimmuna sjukdomar, primärt med fokus på hemofili A eller blödarsjuka. Tidigare i år lade bolaget även till skydd mot avstötning vid njurtransplantation till utvecklingsportföljen. Bolagets patenterade plattformsteknologi, vars applicerbarhet inom en rad andra sjukdomsindikationer är mycket bred, gör potentialen kittlande – inte minst då immunterapi inom olika sjukdomsområden idag är ett hett utvecklingsfält inom läkemedelsindustrin.

Lars Hedbys, vd Idogen.

Lars Hedbys, Idogens plattformsteknologi bygger på att celler från patientens blod programmeras för att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Kan du kortfattat förklara hur det fungerar?
– Från patientens blod tar vi specifika celler som sedan utvecklas till tolerogena dendritiska celler i närvaro av sjukdomsspecifikt antigen. Tolerogena dendritiska celler är viktiga celler som styr immunsystemet att tolerera specifika antigener, i vårt fall de sjukdomsspecifika antigenerna. De sjukdomar vi vill behandla beror på att immunsystemet på ett oönskat sätt bekämpar kroppsegna antigen, biologiska läkemedel eller transplantat.
Ni fokuserar primärt på hemofili A, men har nyligen även lagt till skydd mot avstötning vid transplantation som ett utvecklingsprojekt. Vad är det som gör att er plattformsteknologi har potential att kunna appliceras inom flera olika indikationer?
– Vår teknologi syftar till att skapa en antigenspecifik immuntolerans med hjälp av kroppens egna dendritiska celler. Specificiteten får vi genom att ha med det specifika antigenet. Processen för att ta fram de kroppsegna tolerogena dendritiska cellerna blir densamma. Men genom att byta antigen kan vi behandla andra sjukdomstillstånd där vi vill skapa tolerans.

»Positiva kliniska resultat inom hemofili A kommer att leda till en kraftig värdestegring baserat inte bara på resultaten inom hemofili utan även för att det är ett första bevis för att teknologin som helhet fungerar.« – Lars Hedbys, vd Idogen

Ni brukar ibland säga att ni utvecklar “tolerogena vaccin” men det rör sig egentligen inte om några vaccin i traditionell mening, vad är skillnaden mot t.ex. ett vaccin mot mässlingen?
– Ett vanligt vaccin gör att man aktiverar immunsystemet så att det finns en beredskap att bekämpa t.ex. virus om vi blir smittade, som i fallet med mässling. I vårt fall vill vi uppnå den motsatta effekten, d.v.s. istället för att aktivera immunsystemet skapar vi tolerans mot ett antigen. Det här blir viktigt i de fall när immunsystemet är aktiverat mot antigener som vi inte vill att kroppen skall reagera mot, t.ex. i fallet med njurtransplantation.
I praktiken handlar det ni gör om en form av immunterapi, eftersom ni vill påverka eller “träna” immunsystemet för en viss önskad funktion. Går det att dra några paralleller till immunterapi, t.ex. inom immunonkologi som ju är otroligt stort inom industrin just nu?
– Immunterapi inom immunonkologi är väldigt lik vår form av behandling, då den också bygger på behandling med celler, men den gör enkelt uttryckt ”tvärtom” mot vad vi gör. Där vill man aktivera immunsystemet för att bekämpa cancer medan vi exempelvis vill undvika att immunsystemet bekämpar en transplanterad njure.
De amerikanska läkemedelsmyndigheterna lämnade för inte så länge sedan ett historiskt besked när man godkände Novartis CAR-T-cellterapi för en typ av leukemi, vilken betydelse kan det få för bolag som Idogen på sikt?
– Vi gör bedömningen att detta får stor betydelse för oss. De här produkterna konkurrerar inte med våra produkter men kommer att däremot att bidra till att förenkla regelverk och produktionsprocesser, vilket vi bedömer kan underlätta för oss i framtiden.
Ni har för närvarande en stabil kassa efter att ni tagit in pengar via en emission och fått ett större forskningsbidrag. Hur lång tid framåt skulle du säga att er verksamhet är finansierad?
– Vår kassa är idag nära 50 MSEK och till det kommer EU bidraget om cirka 27 MSEK som utbetalas under de kommande tre åren. Vår kassa och det förväntade bidraget räcker hela nästa år och lite till. Vi har utöver detta en teckningsoption, TO2, som om den utnyttjas kan tillföra bolaget ytterligare finansiering under våren 2018.
Kan du avslöja något mer om hur era resurser ska allokeras för att genomföra er aggressiva utvecklingsplan inom både hemofili (blödarsjuka) och njurtransplantation?
– En stor del av vårt utvecklingsprogram inom hemofili A de kommande åren är finansierat via bidraget från EU. Den nuvarande kassan kommer att användas primärt till njurtransplantation, men i det längre perspektivet skulle kassan också kunna användas för ytterligare kliniska studier eller till utvecklingsarbete inom ett tredje sjukdomsområde.
Med tanke på att ni då i princip har strax under 80 miljoner i kassan ser inte bolagets värdering på i dagsläget runt 100 miljoner särskilt imponerande ut – eller avskräckande, om man så vill. Vad tror du att den relativt låga värderingen av Idogen beror på?
– Här kan vi ju bara spekulera, men en anledning kan vara att de garanter som följde med vid företrädesemissionen säljer av sitt innehav vilket håller nere kursen. Om det är ett korrekt antagande bör kursen kunna återhämta sig kraftigt när dessa inom rimlig närtid har avyttrat sina aktier. Life science-sektorn generellt har varit nedtryckt under det senaste året men ser ut att hämta sig bra.

»Vi har en helt unik behandlingsmetod och ligger i framkanten av det som sker inom cellterapi.«

Cellterapi är som nämndes innan ett hett område i läkemedelsindustrin, men det görs även stora satsningar från statligt håll, både internationellt och i Sverige. Kan du berätta något om det så kallade CAMP-projektet som Idogen är en del?
– Myndigheterna i många länder förstår att cellterapi är ett framtidsområde men att det behöver byggas kompetens och infrastruktur. Sverige har insett detta och här finns initiativ från både statligt och regionalt håll att bidra till att vi skall kunna ligga i teknologins framkant. Detta är syftet med CAMP, att på nationell nivå bygga kompetens och att konsolidera den kunskap som redan finns idag.
Ni är verksamma i ett fält där flera stora aktörer har visat stort intresse. Ett exempel är affären mellan Pfizer och Sangamo Therapeutics där Pfizer betalar upp till 545 miljoner dollar för Sangamos genterapiprogram, med hela 70 miljoner dollar i upfront-betalning. Vad krävs för att Idogen ska kunna bli aktuella för en motsvarande affär? 
– Det exempel du nämner är ett av flera exempel på intressanta affärer. Ett annat närliggande exempel är Takedas affär med Tigenix inom cellterapi. Båda dessa affärer visar på ett stort intresse för de här helt nya sätten att behandla svåra medicinska problem. Om Idogen i kliniska studier kan visa på en bra effekt och säkerhet kommer det att bli aktuellt att diskutera affärer av den här typen.
Det är förstås en viktig faktor i sammanhanget, vilken utvecklingsfas man befinner sig i. Ni är i preklinisk fas nu men planen är att inleda kliniska studier under 2018. Var placerar det er i konkurrenslandskapet inom hemofili A och vad betyder det för värderingen av Idogen?
– Värderingen av Idogen bedömer vi successivt kommer att öka allteftersom vi bygger värde. Positiva kliniska resultat inom hemofili A kommer att leda till en kraftig värdestegring baserat inte bara på resultaten inom hemofili utan även för att det är ett första bevis för att teknologin som helhet fungerar. Det gör att sannolikheten att lyckas även inom andra sjukdomsområden ökar.
En typisk utmaning för cellterapibolag som jobbar med kroppsegna celler, d.v.s. att man utgår från de individuella patienters egna celler när man tar fram behandlingen, är att produktionsprocessen är dyr. Hur hanterar Idogen den utmaningen?
– Det stämmer att produktionsprocessen är dyr. Samtidigt har vi en behandling där effekten förväntas kvarstå under lång tid. Om effekten kvarstår t.ex. några år betyder det att vi kan motivera ett högt pris och samtidigt vara en hälsoekonomiskt attraktiv behandling.
Det finns ju å andra sidan också fördelar med behandlingar som är anpassade specifikt till en individuell patient, och många tror att s.k. personalized medicine är framtiden. Hur ser ni på möjligheterna?
– Vår behandling representerar personalized medicine i allra högst grad och mer personlig kan nog inte en behandling vara. En viktig fördel som det innebär att behandla patienten med hens egna celler är att biverkningssituationen bedöms vara mer fördelaktig.
Er teknologiplattform har potential att kunna appliceras inom flera autoimmuna sjukdomar, hur kommer det sig att ni valde just hemofili A som primär indikation?
– Det finns tre anledningar till att vi primärt inriktat oss mot hemofili A och patienter med neutraliserande antikroppar. En viktig anledning är att det här är en sjukdom med ett mycket stort medicinskt behov, svårt utsatta patienter och höga kostnader för samhället. Det andra är att det är en sällsynt sjukdom med potential för särläkemedelsstatus och de fördelar det innebär. Slutligen är antigenet, faktor VIII väl definierat. Att det dessutom, trots relativt få patienter, är kommersiellt intressant, gör naturligtvis sjukdomen extra intressant.
Och varför blev njurtransplantation nästa utvecklingsspår ni valt att bredda portföljen med?
– Njurtransplantation är ett betydligt större område än hemofili med ett stort medicinskt behov, inte minst när det gäller behovet av livslång immunsuppressiv behandling med efterföljande biverkningar och risker för andra sjukdomar. En fördel med transplantation som sjukdomsområde och som skiljer det från andra sjukdomstillstånd, är att behandlingen sker före transplantationen vilket betyder att vi förebygger en immunologisk reaktion snarare än att behandla en befintlig reaktion. Det gör att det kan vara lättare att uppnå en stark och långvarig effekt.
Vad skulle du beskriva som bolagets mest unika fördelar –  vad anser du personligen talar för att just Idogen kommer att nå framgång?
– Vi har en helt unik behandlingsmetod och ligger i framkanten av det som sker inom cellterapi. Det gör att tidpunkten kan vara rätt. Det faktum att vi inte behandlar patienter med ett läkemedel utan med patientens egna celler och har anledning att tro att effekten blir långvarig erbjuder en helt ny typ av möjlighet. Vi har därutöver en väldigt erfaren ledning och en styrelse med hög kompetens.
Avslutningsvis, vad är det specifikt viktigaste som händer inom bolaget just nu, och vad ser du som er viktigaste milstolpe inom de närmaste 6 till 12 månaderna?
– Det viktigaste som sker nu är den prekliniska utvecklingen av produkten med fokus på prekliniska säkerhetsstudier och uppbyggnad av produktionskapaciteten. Detta är grunden för de kommande kliniska studierna. I maj 2018 blir också vår nästa teckningsoption aktuell, vilket vid sidan om aktien skapar en intressant investeringsmöjlighet eftersom den också kan handlas över AktieTorget.
Läs också: Idogen avancerar med stärkta finanser och aggressiv utvecklingsplan (analysuppdatering 12 sept 2017)
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev