Home Nyheter Zenicors distansdiagnostik siktar på strokeprevention

Zenicors distansdiagnostik siktar på strokeprevention

Zenicors distansdiagnostik siktar på strokeprevention

6 juli, 2017

Årligen drabbas 30 000 svenskar av stroke, och ett tecken på att man löper ökad risk att drabbas är förekomsten av förmaksflimmer, dvs avvikelser i hjärtats elektriska impulsbildning. Att därför i tid konstatera förmaksflimmer, vilket enligt Riksstroke drabbar cirka 29 procent av strokepatienterna, utgör också affärsidén i det svenska medtechbolaget Zenicor Medical Systems. Det egenutvecklade läkarsystemet Zenicor-EKG används för närvarande på över 350 kliniker, men trots detta är bolaget relativt okända på aktiemarknaden. Likafullt passerade Zenicor igår en historisk milstolpe då man kunde meddela att man nästa månad, tillsammans med Pfizer, världens näst största läkemedelsbolag, inleder det hittills största screeningprojektet inom stroke i Tyskland. Som en extra kvalitetsstämpel utförs studien även i samarbete med BNK, den tyska organisation som samordnar alla hjärtpraktier och hjärtläkare i Tyskland. 
Zenicor Medical Systems som är verksamt inom distansdiagnostik i hjärtsjukvården och inom strokeprevention, har tillsammans med forskare på Karolinska Institutet utvecklat Zenicor-EKG, som enkelt och kostnadseffektivt kan diagnostisera förmaksflimmer och andra hjärtrytmstörningar. Förmaksflimmer ökar risken för stroke och genom att identifiera patienter med förmaksflimmer och behandla med läkemedel, är förhoppningen att skydda stora patientgrupper att drabbas av stroke.
Tidig diagnos av förmaksflimmer – klinisk relevant primärprevention av stroke?
Hjärtrytmrubbningar, eller arytmi, är ett samlingsnamn för tillstånd där hjärtat inte följer sin normala rytm. Hjärtat kan slå för fort (takykardi), för långsamt (bradykardi) eller oregelbundet. Det som kallas hjärtflimmer eller förmaksflimmer är en av de vanligaste rytmrubbningarna, och kan orsaka allvarliga följdsjukdomar som i värsta fall kan leda till hjärtstopp och död. I Tyskland drabbas årligen cirka 200 000 av stroke varje år varav 40 000 beror på förmaksflimmer. Det är sålunda en väl vald arena att utföra det hittills största tyska projektet inom förmaksflimmerscreening.
Det är samtidigt ett erkännande för Zenicor, att bolagets Zenicor-EKG för tidig diagnos av förmaksflimmer, har valts ut som enda helhetslösning i studien. Eller som bolaget själva konstaterar: det är ett kvitto på att modellen fungerar inför den fortsatta etableringen i landet.

»Vi är mycket glada att vi framgångsrikt har kunnat fortsätta utveckla vårt lyckade samarbete med Pfizer från Skandinavien och att vi även kommer genomföra detta projekt tillsammans med BNK, en nyckelorganisation inom kardiologi i det tyska sjukvårdssystemet« VD Mats Palerius

Zenicors system för arytmidiagnostik och strokeprevention används på över 350 kliniker
Zenicor-EKG är ett system för diagnostik av olika hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, där patienten under en längre period själv kan registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan automatiskt via mobilnätet skickas till en central databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en diagnos. Zenicor-EKG har en, enligt bolaget i ett flertal forskningsstudier konstaterad, överlägsen diagnostisk förmåga i kombination med hög kostnadseffektivitet och användarvänlighet, såväl för vårdpersonal som för patienter. Med enheten som används på över 350 kliniker i Norden, Tyskland och Storbritannien, diagnostiseras upp till fyra gånger fler personer med förmaksflimmer jämfört med traditionella metoder.
Året har hittills varit händelserikt för Zenicor

»Att vi är med och arbetar för att hjälpa vården att förbättra sina processer för att möjliggöra tidig diagnos av symptomfria förmaksflimmer öppnar även upp för att vår metod sprids till andra länder« VD Mats Palerius ur kvartalsrapporten Q1 2017 rörande det kliniska projektet för screening av förmaksflimmer med Zenicor-EKG i Storbritannien

Mats Palerius, vd Zenicor

Under februari påbörjades det första kliniska projektet för screening av förmaksflimmer med Zenicor-EKG i Storbritannien, med målsättningen att skapa en förbättrad vårdkedja för tidig diagnos av patienter med förmaksflimmer. Under samma kvartal tog Strokekliniken på Asklepios sjukhus i Hamburg, efter en provperiod, beslut att fortsätta använda Zenicor-EKG som en rutinundersökning för att leta efter förmaksflimmer i sin kliniska verksamhet.
Ökad försäljning, klinisk evidens och globala expansionsplaner
Bolagets försäljning steg Q1 2017 med 19 procent från motsvarande period förra året och innebar det andra kvartalet i rad med positiva siffror, samt ett ökat intresse från såväl forsknings-, sjukvårds- som patientsidan, vilket inte minst återspeglades i partneravtalet med brittiska Technomed Ltd. som undertecknades i maj. Technomed har en stark position i Storbritannien som ledande aktör med tjänster för tolkning av EKG. Technomeds ECG OnDemand tjänst tillhandahåller EKG-tolkning till kardiologer och läkare i hela landet. Valet av partner tycks således genomtänkt av Zenicors erfarna bolagsledning.
Zenicors bedömning är att man under innevarande år skall kunna presentera de första resultaten från uppföljningen av patienter från STROKESTOP-studien gällande minskat strokeinsjuknande, vilket kan leverera nödvändig vetenskaplig evidens avseende strokeincidens och utgöra ett avgörande underlag för beslut om screening – både i Sverige och internationellt. Studien genomförs i samarbete med Roche Pharma och Karolinska universitetssjukhuset. Läs mer på ClinicalTrials.gov. Detta i sin tur kan hypotetiskt bygga grunden för en bredare internationell kundbas i de fortsatta men inte orealistiska, globala expansionsplanerna.
Internationell studie på diabetes- eller hjärtsviktspatienter inleddes förra året
I en stor internationell multicenterstudie, SILENCE-studien, screenas sedan slutet på förra året 2000 patienter med diabetes eller hjärtsvikt för tyst förmaksflimmer med hjälp av Zenicor-EKG i syfte att förebygga strokeinsjuknanden. Studien genomförs av forskargrupper i Sverige, Danmark och Österrike och avser ge underlag till om det är lämpligt att screena för förmaksflimmer bland dessa riskgrupper. Studien förväntas presentera resultat under nästa år.
CE-märkt och certifierad 
Systemet består av två huvudkomponenter. En handhållen EKG-apparat, s.k. tum-EKG, där patienten själv registrerar sitt EKG genom att lägga tummarna på två elektroder under 30 sekunder. Genom att trycka på en knapp överförs mätningen via mobilnätet till en central webbaserad EKG-databas. Därtill kommer Läkarsystemet för lagring och behandling av insända EKG, samt analyssystem för diagnosstöd och användargränssnitt för presentation av EKG för vårdgivaren. Läkarsystemet är installerat på en central server tillsammans med EKG-databasen. Zenicors systemlösning är CE-märkt och Zenicor är certifierat enligt ISO13485, en standard för kvalitetsledning avsedd för medicinsk klassning inom sjukvården. Jämfört med traditionell läkemedelsutveckling är tiden till marknad mycket kortare för CE-märkta produkter och inte självfallet inte vidhäftad samma rigorösa, potentiellt tidsödande och kostsamma kontrollsystem.
Mer om förmaksflimmer och stroke
209 000 svenskar beräknas ha diagnosen förmaksflimmer och ytterligare cirka 100 000 har sjukdomen utan att känna till det. Zenicor räknar med att cirka 6000 personer med förmaksflimmer drabbas av stroke årligen i Sverige, vilket leder till kostnader för samhället baserat på Riksstrokedata på mer 18,3 miljarder kronor årligen. Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC), beror vart 20:e dödsfall i USA på stroke, vilket Heart Disease and Stroke Statistics—2017 Update beräknar belastar den amerikanska samhällsekonomin med cirka cirka 34 miljarder dollar varje. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) slutligen, svarar stroke – vilket i själva verket är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning – för cirka 6,7 miljoner dödsfall årligen och är den största orsaken till invaliditet och den tredje största orsaken till död. Ungefär 80 miljoner människor i världen lever med konsekvenserna efter stroke, för att inte tala om de cirka 250 miljoner nära familjemedlemmar som på olika sätt påverkas av stroke.
Nästan hälften av patienter över 80 år med stroke har även förmaksflimmer
Enligt helt ny statistik i Riksstroke 2016 hade 62 % av strokepatienterna högt blodtryck, 29 % hade förmaksflimmer, 21 % hade diabetes, och 15 % var rökare. Andelen patienter med ischemisk stroke som undersöktes med långtids-EKG i syfte att upptäcka förmaksflimmer var 67 %, fördelat på 21 797 vårdtillfällen. Förmaksflimmer är en stor riskfaktor och orsak till stroke konstaterar utredarna; Bland patienter med hjärninfarkt registrerades förmaksflimmer hos 20 % av totalt 10 742 patienter under 80 år, och hos hela 43 % av totalt 8 327 patienter i åldrarna 80 år och äldre.
Av lätt insedda skäl finns ett överhängande behov av tidig diagnostik och/eller terapi för att förhindra dödsfall i stroke. Zenicors affärsidé att med en webbaserad enhet mäta förekomsten av förmaksflimmer, har goda teoretiska chanser att – tillsammans med liknande konkurrentlösningar – bli en av dessa tidiga metoder att med primärprevention förebygga risken att drabbas av stroke.
BioStock kommer följa Zenicors utveckling med stort intresse under året, i synnerhet bör investerare bevaka kommande affärer samt utfallet av de pågående studierna som kan erbjuda mer insikter kring screening som ett effektivt sätt att förhindra incidensen av stroke.
Läs mer på bolagets hemsida
Zenicor infriar förväntningarna och ökar expansionstakten (Investerarbrevet 2017-03-01)
​Screening kan förebygga stroke (Danderyds sjukhus 2016-11-25)


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev