Home Nyheter Ett litet men viktigt steg framåt för DexTech Medical

Ett litet men viktigt steg framåt för DexTech Medical

Ett litet men viktigt steg framåt för DexTech Medical

8 februari, 2017

Idag kunde uppsalabolaget DexTech Medical meddela ett litet, men som det kan visa sig, viktigt steg om att man är på rätt väg med sin läkemedelskandidat OsteoDex för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. Bolaget har nu studerat de första resultaten från sin pågående fas IIb-studie, och man har kunnat konstatera en tidig trend som visar att patienternas benmarkörsvärden antingen bibehålls normala, eller i de fall när värden är abnorma, successivt normaliseras. Det ger en preliminär första indikation om att läkemedelskandidaten kan ha en potentiellt bromsande effekt på sjukdomen.
En framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har tidigare genomförts med OsteoDex där resultatet visade en hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera läkemedelskandidaten, en strategi som för övrigt gäller för samtliga av bolagets läkemedelskandidater.
OsteoDex har visat sig ha en potent tumörcellsdödande effekt dels vid prostatacancer, men också vid bröstcancer samt vid den vanligaste formen av cancer i lungorna; icke småcellig lungcancer, och verkningsmekanismen i läkemedelskandidaten förefaller att fungera ungefär likartat på dessa cancerformer.
Positiva delresultat i DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex
Studien, som har titeln “A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases”, bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).

»Trots att resultaten ännu gäller endast ett mindre antal analyserade patienter är resultaten lovande. För samtliga involverade är det positivt att få tidiga indikationer på effekt av behandlingen, inte minst för patienterna« vd DexTech Medical Anders R Holmberg

Varannan månad skickas prover till Karolinska Sjukhusets laboratorium för klinisk kemi för analys av ämnen som speglar aktiviteten i patienternas skelettmetastaser s.k. “nyckelanalyter”. Bolaget har nu studerat de första resultaten och konstaterar en tidig trend som visar att patienternas benmarkörsvärden antingen bibehålls normala, eller i de fall när värden är abnorma, successivt normaliseras.
Rekryteringsläget bedöms av bolaget som gott med ungefär 1/3 av det totala antalet planerade patienter (60) screenade varav 15 inkluderade för aktiv behandling. Bolagets bedömning är att hela 2017 kommer att behövas för att studien skall vara fullrekryterad dvs. något försenat mot tidigare prognos (Q2 2017). Bolaget avser att fortlöpande regelbundet informera om studiestatus samt signifikanta fynd. Budgetläget är enligt dagens pressmeddelande oförändrat gott.
I en tidigare intervju med Anders R Holmberg ställde vi frågan hur verkningsmekanismen i bolagets primära läkemedelskandidat skiljer sig åt, både vad gäller effekt och biverkningar, jämfört med befintliga behandlingsalternativ.
– Skelettmetastaser ses redan tidigt i sjukdomsförloppet hos ungefär 90 procent av de patienter som utvecklat CRPC. Det är därför angeläget att vi så tidigt som möjligt effektivt ska kunna bromsa sjukdomen i skelettet. Våra prekliniska data visar att OsteoDex, till skillnad från hormonellt aktiva läkemedel, har en uttalat celldödande effekt vilket vi ser som en fördel. Samtidigt är bieffekterna, i jämförelse med gängse cytostatika, relativt få och lindriga. Verkningsmekanismen är snarlik den som ses vid Xofigo, d.v.s. målspecifik behandling av skelettmetastaser, men handhavandet underlättas av att OsteoDex är icke-radioaktiv. Det är viktigt att framhålla att flertalet av de nya läkemedlen inte jämförts ”head-to-head” mot varandra och att vi naturligtvis inte vet idag om OsteoDex kommer att visa sig lika bra som, eller bättre än, övriga läkemedel. Det vi emellertid, som tidigare nämnts, känner oss relativt säkra på är att inget av de nya läkemedlen har förmåga att på egen hand bota sjukdomen och att detta är huvudorsaken till att vi behöver ta fram nya och kompletterande läkemedel vid CRPC, förklarade Anders R Holmberg.
Trippelverkande läkemedel
Om sjukdomen har hunnit sprida sig med metastaser sätter man vanligen in s.k. kastrationsbehandling med läkemedel som ges i injektionsform för att hämma testiklarnas produktion av testosteron. Dagens behandlingsalternativ har en viss tumörbromsande effekt, men patienterna lever ändå inte längre än i genomsnitt 2,5-5 månader, trots behandling. Dessutom ger dessa läkemedel ofta allvarliga biverkningar, samt att cancern efter en kort verkningstid dessutom utvecklar resistens mot läkemedlet. Bolaget genomförde en fas I/II-studie under 2012/13 som visade att OsteoDex tolereras väl och endast ger lindriga biverkningar.
DexTechs läkemedelskandidat OsteoDex är ”trippelverkande”, vilket vill säga att det dels hämmar bennedbrytande celler, s.k. osteoklaster, dels hämmar det tumörcellernas tillväxt i skelettmetastasen, och slutligen hämmar OsteoDex även tumörväxt i mjukdelar, t.ex. lymfkörtlar.
Om prostatacancer
Antalet diagnostiserade prostatacancerfall har ökat kraftigt de senaste 35 åren, och bara i Sverige upptäcks cirka 10 000 nya fall årligen, varav ungefär en fjärdedel av de drabbade avlider. Omkring 1,75 miljoner män uppskattas lida av prostatacancer på de sju största läkemedelsmarknaderna USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Japan. I USA räknade man med ca 220 000 nya fall under 2015, och där anges prostatacancer som den näst vanligaste av alla cancerdödsorsaker – endast lungcancer dödar fler amerikanska män.
Den kommersiella potentialen inom prostatacancer är stor. På topp 20-listan över de mest säljande cancerläkemedlen 2014 hade tre inriktning mot prostatacancer; Zytiga, Xtandi och Zoladex, samt ett mot skelettmetastaser, Xgeva. Tillsammans nådde dessa läkemedel över 50 miljarder SEK i årlig försäljning.
Läs även: Intervju: Det finns tydliga paralleller mellan DexTech Medical och Algeta (31 jan 2017)

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev