Home Nyheter Kraftigt ökande marknadsunderlag för Xintela inom glioblastom

Kraftigt ökande marknadsunderlag för Xintela inom glioblastom

Kraftigt ökande marknadsunderlag för Xintela inom glioblastom

5 september, 2016

Försäljningen av läkemedel för behandling av den sällsynta och aggressiva formen av hjärncancer glioblastom väntas gå mot en betydande tillväxt under de kommande åtta åren, enligt en rapport från Global Data. Enligt analysbolaget är en femdubbling av värdet på de sju största marknaderna fram till år 2024 fullt möjlig, vilket skulle motsvara nära 30 miljarder kronor. Biomedicinbolaget Xintela har ett utvecklingsprogram som syftar till att ta fram en ny behandling mot glioblastom, och BioStock bad Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela, kommentera hur utvecklingen i projektet framåtskrider.
Blod-hjärnbarriären – en medicinsk utmaning
I analysen från Global Data framhålls att det hittills har varit svårt att utveckla läkemedel som effektivt behandlar glioblastom, speciellt på grund av svårigheten att lyckas få läkemedel att passera blod-hjärnbarriären, den skyddande “hinna” runt hjärnan som förhindrar giftiga ämnen – och dessvärre även många läkemedel från att komma in i hjärnan och attackera tumören.
Stor tillväxtpotential på de viktigaste marknaderna
Onkolgi- och hematologiexpert Maxime Bourgognon säger i en kommentar att även om glioblastom är en sällsynt sjukdom, så är de otillfredsställda behoven på marknaden så höga att det har skapats goda möjligheter för läkemedel som kan vissa bättre effekt än de nuvarande. Den kombinerade glioblastom-marknaden för USA, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Japan kommer enligt analysbolaget Global Data att öka explosionsartat, från 659 miljoner dollar år 2014 till 3,3 miljarder dollar år 2024.
Förväntningar på immunterapi som behandling
Maxime Bourgognon på Global Data menar att immunterapier hittills har visat signifikant effekt i andra onkologiska indikationer, och eftersom de påverkar tumörens mikromiljö snarare än tumören direkt, framstår de som attraktiva kandidater för nya glioblastombehandlingar.
Behandlingsmöjligheter begränsade
För patienter som drabbas av glioblastom är prognosen dessvärre inte god. Trots vissa framsteg förblir dagens behandling av glioblastom palliativ, d.v.s. endast lindrande, inte botande. Bara blygsamma förbättringar i överlevnad har uppnåtts i nydiagnostiserade patienter vid behandling med de senaste kemoterapimedlen bevacizumab, Nimotuzumab och temozolomid, och terapeutiska alternativ för återkommande sjukdom är fortfarande mycket begränsad.
Xintelas teknologi kan utmana
Kärnan i Xintelas verksamhet är XinMARK, en biomarkörteknologi som gör det möjligt att identifiera broskceller och stamceller, men även vissa cancerceller. Xintela använder teknologin dels för att rena fram och kvalitetssäkra stamceller för reparation av broskskador och dels för att utveckla en behandling för att minska tillväxten av hjärntumören glioblastom.
Xintelas markörer är specifika proteiner som sitter som igenkänningsflaggor på vissa cellers yta, en teknik som gör det möjligt att detektera vissa specifika tumörceller och rikta en behandling till cellerna för att bromsa tumörens tillväxt.

Genom att utveckla terapeutiska antikroppar som binder till cancercellerna är Xintelas mål att behandla cancern på ett mer direkt och effektivt sätt än med dagens behandling och därmed förlänga patienternas överlevnad. Bolagets behandlingsmetod kan också vara ett komplement till tillgänglig behandling. Möjligheten finns också att Xintelas teknologi kan komma att användas för nya cancerindikationer utöver glioblastom längre fram.

Starkt patentskydd
Xintelas biomarkörteknologi XinMARK skyddas av över 50 godkända patent inom 4 patentfamiljer på viktiga marknader som Australien, Europa, Kanada, Japan och USA. Bolagets hjärntumörpatent (SE1550167-7) har nyligen registrerats som prioritetsskapande ansökan, och skyddar användning av Xintelas unika antikroppar för diagnos och behandling av tumörer i centrala nervsystemet. Parallell regulatorisk ensamrätt uppstår genom dataexklusivitet inklusive orphan drug-exklusivitet för de indikationer som kan kvalificeras för detta, som t.ex. glioblastom.

Xintelas markör har central roll vid äggstockscancer
Nyligen publicerade en amerikansk forskargrupp en vetenskaplig artikel om cancerforskning med koppling till äggstockscancer. I artikeln har man identifierat Xintelas markör, integrin α10β1, som en central spelare vid tillväxt av tumörer i äggstockarna. Även om glioblastom är Xintelas fokusområde är det naturligtvis betydelsefullt att en studie har kunnat bekräfta Xintelas markör integrin α10β1 som en central spelare i en annan cancerindikation, vilket ger stöd åt möjligheten att använda målmolekylen vid behandling av cancer.
Erfaren rådgivare inom cancerprogrammet 
Xintela har under året kontrakterat Christer Betsholtz som vetenskaplig och strategisk rådgivare inom bolagets cancerprogram med fokus på glioblastom. Christer Betsholtz är professor med fokus på vaskulärbiologi vid Uppsala universitet samt sedan augusti 2016 även chef för AstraZenecas och Karolinska Institutets gemensamma laboratorium Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC).
BioStock ställde några korta frågor till Evy Lundgren-Åkerlund, vd i Xintela.

Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela.
Evy Lundgren-Åkerlund, vd Xintela.

Hur fortskrider er forskning inom hjärncancer?
– Vi fortsätter att utvärdera våra antikroppar i olika modeller både in vitro och in vivo där vi studerar antikropparnas effekt på tumörcellernas tillväxt och spridning. Arbetet fortskrider som planerat.
Hur planerar ni att tackla problemet med att få ett kommande läkemedel över blod-hjärnbarriären, eller undersöker ni andra vägar för administration?
– Blodkärlen i glioblastom är inte lika intakta som normala kärl och det är därför lättare för våra antikroppar att passera kärlväggen och komma in i tumören. En lokal behandling direkt in i tumören är också möjlig.

Vad säger det dig att marknadspotentialen inom glioblastom tycks öka så mycket de kommande åren? Är boven  svårutvecklade och därmed dyrare läkemedel, ökande förekomst av sjukdomen hos befolkningen eller en kombination av de bägge faktorerna?
– Glioblastom är en mycket komplex tumör med stora variationer både inom tumören och mellan olika patienter. Dessutom är tumörcellerna i många fall motståndskraftiga mot både strålning och kemoterapi.  Det finns därför ett stort intresse att identifiera nya metoder och nya målmolekyler för att behandla glioblastom, antingen som en ”stand alone” behandling eller i kombination med andra behandlingsmetoder. Det anses också vara viktigt att med hjälp av s.k. companion diagnostics identifiera de patienter som kan svara bra på en specifik behandling.

Har ni planer på att vid ett visst utvecklingsstadium antingen avyttra, utlicensiera eller etablera ett partnerskap för en läkemedelskandidat inom glioblastom?
– Xintelas cancerprojekt har stora möjligheter att tidigt identifiera en partner för fortsatt utveckling och kommersialisering. När vi är redo för det beror förstås på hur pågående projekt utvecklas.

Kan du ge oss en kort allmän lägesbeskrivning om vad som händer i bolaget just nu?
– Det har nu gått cirka fem månader sedan noteringen och vi håller tidsplanen mot våra uppsatta milstolpar. Vi utvärderar våra stamceller på hästar med skadat ledbrosk i USA och planerar för nya studier på hästar med artros. Vi förbereder dessutom för produktion av stamceller och för kliniska studier på människa. Cancerprojektet, som vi delvis driver i samarbete med Uppsala Universitet, fortsätter att generera viktiga resultat. XACT, vårt kvalitetstest för stamceller och broskceller, används med framgång i vårt eget utvecklingsarbete av stamcellsprodukter, samtidigt som samarbetet med ett bolag som utvecklar en broskcellsprodukt fortsätter som planerat och beräknas vara klart under året.

Läs även: BioStocks analys av Xintela som du hittar här.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.   


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev