Home Nyheter Alligator ska maximera satsningen på immunonkologi

Alligator ska maximera satsningen på immunonkologi

Alligator to maximise immuno-oncology innovation

Alligator ska maximera satsningen på immunonkologi

27 mars, 2024

Givet pågående diskussioner kring partnerskap för fas III-studien med mitazalimab, kan Alligator Bioscience skifta fokus till att påskynda utvecklingen av ATOR-4066. För att lyckas med det, och för att finansiera fortsatt avancemang med övriga pipelineprojekt, avser bolaget att ta in 151 Mkr i en företrädesemission.

Alligator Bioscience nyttjar sin expertis inom CD40-proteinet – ett molekylärt mål som spelar en viktig roll i regleringen av immunsvar – för att utveckla immunonkologiska terapier.

Behandlingskonceptet har resulterat i kliniska framsteg för bioteknikbolagets CD40-agonist mitazalimab. I början av året publicerade Alligator positiva topline-data från en fas II-studie med kandidaten som första linjens behandling av pankreascancer (bukspottskörtelcancer). Som del i en kombinationsterapi tillsammans med kemoterapi (mFOLFIRINOX) förbättrade CD40-agonisten patientgruppens kliniska resultat. Läs mer om utfallet här.

Maximerar värde genom Neo-X-Prime-plattformen

De positiva fas II-resultaten som levererades nio månader tidigare än förväntat, stärker bolagets tro på den strategiska förändring Alligator genomförde för några år sedan. Det visar att deras differentierade plattform har kapacitet att generera säkra och effektiva terapier för indikationer där andra spelare har misslyckats.

I en nyligen publicerad intervju med BioStock beskrev Alligators vd Søren Bregenholt bolagets prioriteringar med följande ord:

»We remain completely focused on our dual goals of maximising our chances of developing innovative immuno-oncology therapies while ensuring the best returns for our stakeholders.«

Alligator driver också flera andra projekt, bl.a. ATOR-4066 (“4066”) som härrör från den kunskap och erfarenhet som bolaget genererade under utvecklingen av mitazalimab. Genom denna kunskap har bolaget utvecklat en patenterad teknologiplattform för framtagande av immunterapier, kallad Neo-X-Prime. Plattformen ska användas för att generera bispecifika antikroppar riktade mot CD40, tillsammans med specifika antigener som uttrycks specifikt av tumören.

Därigenom möjliggörs aktivering av CD40 endast i själva tumören, vilket bolaget tror kommer kunna översättas till terapiklassens bästa effektivitet, säkerhet och tolerabilitet.

En av kandidaterna sprungna ur Neo-X-Prime-plattformen är 4066 som har visat sig leva upp till förväntningarna ipreklinik. Parallellt med att bolaget nu letar efter en partner för att genomföra nästa kliniska utvecklingssteg med mitazalimab – en fas III-studie i bukspottkörtelcancer – satsar Alligator på att ta 4066 till klinik och generera starka kliniska data.

Kapitalinjektion ska finansiera projektavancemang

Därtill inkluderar Alligators pipeline även ATOR-1017 (“1017”) och ALG-APV.527 (“527”), två substanser som riktar sig mot 4-1BB-molekylen, som du kan läsa mer om här. För att fortsätta driva ett effektivt utvecklingsarbete med sin breda pipeline tar bolaget nu in kapital som ska understödja vägen mot målet om att utveckla best-in-class tumörriktade antikroppsläkemedel för svårbehandlade cancerformer.

För ändamålet genomför Alligator en företrädesemission om cirka 150,9 Mkr. Vid stort intresse att delta i emissionen kan bolaget komma att besluta om en övertilldelningsemission om högst cirka 100 Mkr.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett antal av sina största befintliga aktieägare, inklusive Koncentra Holding (en del av Allegro Investment Fund) och Roxette Photo. Flera ledamöter i bolagets styrelse och ledning, däribland styrelseordförande Anders Ekblom och vd Søren Bregenholt, har också åtagit sig att teckna i emissionen vilket understryker deras tro på bolaget och dess långsiktiga potential. De totala teckningsåtagandena uppgår till cirka 59,8 Mkr, motsvarande cirka 40 procent av emissionsbeloppet.

För att säkerställa bolagets likviditetsbehov fram till slutförandet av företrädesemissionen har Alligator ingått ett brygglån för en total köpeskilling om cirka 58,8 Mkr med Koncentra Holding och Roxette Photo.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor En befintlig stamaktie ger tre uniträtter. Fjorton uniträtter berättigar till teckning av en unit. Varje unit består av en stamaktie och en vederlagsfri teckningsoption serie TO 9.
Teckningsperiod 21 Mars – 5 April, 2024
Teckningspris 1,07 kronor per unit
Volym 150,9 Mkr + upp till 100 Mkr från TO 9
Utspädning Fulltecknad företrädesemission medför en utspädning på 17,6 procent, exklusive övertilldelningsemission. Vid fullt utnyttjande av TO 9 tillkommer en utspädning på ytterligare 15 procent.

 

Information och teckning

Alligator-Bioscience-AB-Prospectus Teckning hos Avanza

Teckning hos Nordnet

 

VIKTIG INFORMATION

Detta material utgör en introduktion till företrädesemissionen av units i Alligator (”Företrädesemissionen”) och ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Materialet är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. Inbjudan till aktieägare och allmänheten att teckna units i Företrädesemissionen sker endast genom det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen (”Prospektet”), och som har offentliggjorts på www.alligatorbioscience.se/investerare/foretradesemission-q1-2024/. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna eller teckningsoptionerna. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Investerare rekommenderas att läsa hela Prospektet.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev