Home Intervjuer Fördjupade partnerdiskussioner för Respiratorius

Fördjupade partnerdiskussioner för Respiratorius

Johan Drott, vd på Respiratorius berättar mer om arbetet tillsammans med University of North Carolina

Fördjupade partnerdiskussioner för Respiratorius

15 februari, 2024

Lundabolaget Respiratorius befinner sig i ett helt avgörande skede med läkemedelskandiaten VAL001. I bokslutskommunikén påminner vd Johan Drott om att hitta rätt partner och säkra ett avtal är en tålamodsprövande process. Just nu hålls fördjupade diskussioner med en potentiell tagare och BioStock har pratat med Johan för att få veta mer om hur det går.

Respiratorius har utvecklat läkemedelskandidaten VAL001 för behandling av diffust storcelligt B-cells lymfom (DLBCL). Kandidaten skall användas som förbehandling till dagens standardbehandling av sjukdomen, R-CHOP. Bolaget har starka data från tidigare studier, vilket lett till att Europeiska Läkemedelsmyndigheten (EMA) rekommenderat bolaget att ta projektet direkt till fas III, utan att först behöva gå igenom ytterligare fas II.-studier. Väl i fas III räcker det med att genomföra endast en fas III-studie för att sedan, givet att resultaten är bra, gå vidare till marknad.

Respiratorius har tagit fram en ny patentskyddad formulering och är med det klar med utvecklingen av själva produkten. Det som återstå är att ta projektet genom den sista fasen av kliniska prövningar före lansering. För att kunna göra det behöver man hjälp av en kapitalstark partner och det är det arbetet man är mitt uppe just nu.

Fördjupade samtal med potentiell partner

I rapporten för det fjärde kvartalet meddelade bolaget att de just nu befinner sig i ett avgörande skede. Under året har man fört diskussioner med potentiella partners, och även sonderat marknaden för att finna ytterligare intressenter. Respiratorius skriver att man fått positiv återkoppling kring projektet och att intresse finns, men att investeringen som det innebär att ta det genom fas III har varit en stötesten.

Nu har Respiratorius fördjupat diskussionerna med en potentiell partner, men uppger att det kvarstår flera utmaningar innan ett avtal kan komma på plats. Teamet jobbar för fullt med att lösa utmaningarna och hoppas kunna presentera utfallet i det arbetet inom kort, särskilt med tanke på bolagets finansiella ställning. Slänger vi ett snabbt öga på rapporten låg kvartalets kassaflöde på -0,9 Mkr och vid utgången på 2023 hade Respiratorius en kassa på 1,9 Mkr.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat Respiratorius vd Johan Drott för att få veta mer.

Ni skriver i rapporten att ni intensifierat diskussioner med en potentiell partner, men att det kvarstår flera utmaningar. Vad är det för typ av utmaningar?

– I det läget vi befinner oss nu kan jag inte gå in på detaljer kring utmaningarna. Vi kommer fortsatt systematiskt adressera dessa och driva processen framåt i högsta möjliga tempo. Vi har ju en utmaning i form av tid, kopplat till likviditeten i bolaget.

Ni uttrycker även ”mycket tid ägnas åt att nå enighet hos motparten” och mindre åt att  diskutera monetära siffror bolagen sinsemellan. Kan du utveckla?

– En så stor investering som krävs föregås av en noggrann process inför beslut. Naturligtvis finns det olika uppfattningar som måste värderas och balanseras hos motparten. Enighet är också viktigt inför fortsättningen av utvecklingen.

Ni nämner ofta den stora investeringen som behövs för att ta projektet genom fas III som en stor anledning till att det varit svårt att få till ett avtal. Vilka möjliga lösningar finns på det här?

– Premisserna är ganska givna genom storleken på studien men vi har adresserat risker, och genomfört en prediktion av resultat i en fas III-studie, baserat på våra tidigare kliniska resultat. Vi kunde ju som vi tidigare kommunicerat, visa hög sannolikhet för ett positivt utfall i en fas III-studie. Lägger man därtill att valproat har en välkänd säkerhetsprofil så är vår bedömning att vi har lagt en god grund vad gäller riskbedömning.

I rapporten gör ni en koncernmässig förändring där Respiratorius tillför 10 Mkr som ett ovillkorat aktieägartillskott till Valcuria. Kan du berätta mer om varför detta görs?

– Den här förändringen görs för att lösa ett lån till Respiratorius som finansierat utvecklingskostnader i Valcuria AB, som Respiratorius alltså äger till 100 procent. Det handlar om att snygga till koncernens räkenskaper, där det fanns en obalans gällande Valcuria. Det är alltså inget som förändrar Respiratorius övergripande finansiella situation.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev