Home Nyheter Saniona banar väg för nydanande epilepsimarknad

Saniona banar väg för nydanande epilepsimarknad

Medivirs vd kommenterar den senaste utvecklingen

Saniona banar väg för nydanande epilepsimarknad

29 januari, 2024

Sanionas expertis inom jonkanalmodulering har resulterat i en bred pipeline av läkemedelskandidater inom neurologiska sjukdomar. Bolaget fokuserar primärt på epilepsi, ett område där det medicinska behovet och således marknadspotentialen är betydande. Huvudkandidaten i epilepsiprogrammet, SAN711, är redo för Proof-of-Concept-studier. Saniona genomför just nu en nyemission av units om 140 Mkr, för att säkra kandidatens fortsatta väg framåt och ta ytterligare epilepsikandidater till klinisk utveckling.

Med fler än 50 miljoner konstaterade fall och ytterligare fem miljoner nya diagnoser varje år, är epilepsi en av de allvarligaste neurologiska sjukdomarna globalt. Botande behandlingar saknas fortfarande och dagens symtomlindrande behandlingar leder ofta till påtagliga biverkningar. Dessutom svarar bara runt 30 procent av patienterna på konventionella läkemedel, vilket ytterligare understryker det betydande medicinska behovet inom epilepsiområdet.

Kandidaten SAN711 närmar sig proof-of-concept

Det danska bioteknikbolaget Saniona lägger majoriteten av sina innovationsinsatser på att möta efterfrågan på nya epilepsiterapier. Bolagets läkemedelsutveckling kretsar kring moduleringen av jonkanaler i hjärnan, alltså proteiner som spelar en viktig roll i signalöverföring mellan hjärnceller. Konceptet har lagt grunden för flera läkemedelskandidater, däribland SAN711 som har uppvisat positiva biomarkördata i fas I.

Enligt Sanionas vd Thomas Feldthus – som nyligen berättade om bolagets affärsutvecklingsplaner i en intervju med BioStock – kommer SAN711 att positioneras mot barn och ungdomar med absensanfall, en sällsynt diagnos som gör att kandidaten kan kvalificera sig som särläkemedel. Feldthus nämnde också att man med tiden kan komma att bredda kandidatens indikation till att även inkludera juvenil absensepilepsi (JEA) och juvenil myoklon epilepsi (JME), vilka båda är sällsynta diagnoser och utgör grund för särläkemedelsspåret. Med tanke på sin differentierade profil har SAN711 First-in-Class potential, och kandidaten är nu redo för fas II som ska fastställa Proof-of-Concept.

Ytterligare två epilepsikandidater avancerar mot klinik

Utöver SAN711 har Saniona ytterligare tre substanser i tidiga utvecklingsskeden mot epilepsi; SAN2219 och SAN2355, samt en substans från GABA-programmet.

SAN2355 valdes nyligen ut från Sanionas Kv7-program. Läs mer. Kv7-kanaler är en del av en underfamilj av K+ (kalium) jonkanaler i hjärnan, vilka har visat sig spela en betydande roll vid vissa typer av epilepsi. Noterbart är att SAN2355 enligt bolaget har Best-in-Class-potential för behandling av refraktära fokala anfall. Substansen åtgärdar problem som urinretention, en potentiellt livshotande biverkning, liksom CNS-biverkningar associerade med icke-selektiva Kv7-aktivatorer.

Partnerskap är nyckeln till framgång

Även om epilepsi utgör Sanionas huvudfokus, har bolaget även andra pipelineprogram. Dessa utvecklas antingen genom partnerskap, eller är positionerade för partnerskap. Strategin går ut på att ingå partnerskap, återinvestera intäkterna från dessa i bolagets projekt och därigenom bygga aktieägarvärde. Målet är långsiktig framgång och att minska beroendet av konventionell finansiering.

Tesofensine, en behandling mot fetma och Sanionas mest avancerade kandidat, är på väg mot regulatoriskt godkännande i Mexiko genom partnerskap med Medix. Enligt bolaget kan en lansering ske redan i år, förutsatt att tillsynsmyndigheterna godkänner det befintliga datapaketet. Därtill är ytterligare tre program redo för partnerskap. Tesomet är redo för en fas IIb-studie inom sällsynta ätstörningar, SAN903 är klart för fas I inom inflammatorisk tarmsjukdom, medan nästa steg för SAN2465 är vidare preklinisk utveckling inom fältet för svår depressiv sjukdom.

Förutom samarbetet med Medix har Saniona pågående forskningssamarbeten med andra välrenommerade partners, inklusive Boehringer Ingelheim, AstronauTx och Cephagenix. Enbart avtalet med Boehringer kan inbringa upp till 76,5 miljoner euro genom milstolpsbetalningar och royalties på den globala nettoförsäljningen av resulterande produkter.

Nyemission ska finansiera fortsatt utveckling

För att fortsätta utvecklingen av sina epilepsitillgångar och föra bolaget närmare strategiska partnerskap genomför Saniona nu en nyemission av units om ca 140 Mkr. Kapitalanskaffningen, som pågår mellan 22 januari och 5 februari, täcks av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om 84 Mkr, motsvarande cirka 60 procent av nyemissionen.

BioStock pratade nyligen med Sanionas vd Thomas Feldthus om kapitalanskaffningen och bolagets framtidsplaner. Under intervjun underströk han sin starka tro på Sanionas pipeline och affärsstrategi, och framhöll att SAN711 kan ha en betydande inverkan på landskapet för epilepsibehandling. Läs hela intervjun här.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor Varje befintlig aktie i Saniona berättigar till åtta uniträtter och femton uniträtter berättigar till teckning av en unit. Varje unit består av två aktier och en teckningsoption serie TO 4.
Teckningsperiod 22 januari – 5 februari, 2024
Teckningspris 4,12 kr per unit.
Emissionsvolym 140 Mkr + emissionslikvid från nyttjande av teckningsoptioner av serien TO 4 i april 2025 (minst 1.7 Mkr, men potentiellt upp till 171 Mkr)
Utspädning Vid full teckning i nyemissionen uppgår utspädningen till 51,6 procent. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna i serien TO 4 tillkommer ytterligare 20,5 procents utspädning.

Documents

saniona prospectus 2024 Till erbjudandet på Avanza

Till erbjudandet på Nordnet

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsprospekt som offentliggjordes och publicerades på saniona.com den 18 januari 2024. 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev