Home Nyheter Premie i Neola Medicals riktade emission

Premie i Neola Medicals riktade emission

Hanna Sjöström, vd Neola Medical

Premie i Neola Medicals riktade emission

14 december, 2023

Neola Medical är på väg att etablera sig ordentligt i USA för att växla upp arbetet med lungövervakningssystemet Neola. Nu genomför bolaget en riktad emission på 20 Mkr för att finansiera utvecklingen och marknadsförberedelserna. BioStock kontaktade vd Hanna Sjöström för att få veta mer.

Neola Medical har utvecklat Neola-systemet för kontinuerlig övervakning av lungfunktionen hos för tidigt födda barn. Denna teknologi möjliggör för vårdpersonal att tidigt upptäcka och behandla komplikationer, vilket man hoppas ska kunna förbättra överlevnadschanserna för dessa sårbara patienter.

Bolaget är just nu på väg att etablera sig i USA, där man har upprättat ett kontor i Palo Alto. Nyligen registrerades även ett dotterbolag i landet.

Genomför riktad emission om 20 Mkr

För att driva vidare utvecklingen och marknadssatsningarna föreslår Neolas styrelse en riktad emission på totalt 20 Mkr. Emissionen avviker från aktieägarnas företrädesrätt och är avsedd att stärka bolagets ägarbas och säkra finansieringen på ett kostnadseffektivt sätt, heter det.

Enligt styrelsen har man gjort en noggrann övervägning av alternativa finansieringsmetoder och då kommit fram till att den riktade emissionen är att föredra framför en företrädesemission. En företrädesemission skulle ha inneburit en högre kostnad och längre tidsförlopp för att genomföras, samt ökad exponering mot potentiell marknadsvolatilitet.

Ny ägare går in i bolaget

Bland deltagarna i den planerade emissionen finns nuvarande aktieägare som Anmiro, Pär Josefsson och LMK Forward. Utöver att säkra finansieringen för det kommande året syftar emissionen också till att inkludera en ny investerare som har visat ett långsiktigt engagemang i bolaget, nämligen Brodvik, som kommer att delta i emissionen med 10 Mkr.

Teckningskurs satt till premie

När det gäller teckningskursen har styrelsen lagt stor vikt vid att den ska vara marknadsmässig, något som man menar uppnåtts genom förhandlingar på armlängds avstånd med de investerare som deltar i emissionen. Teckningskursen har fastställts till cirka 1,38 kr per aktie, vilket innebär en premie på 11,5 procent i jämförelse med stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 12 december 2023. Beslutet om den riktade emissionen innebär en utspädning på cirka 20,62 procent för befintliga aktieägare.

Vd kommenterar

Det slutliga godkännandet för den riktade emissionen är nu i händerna på aktieägarna vid en extra bolagsstämma, som kommer att hållas den 29 december. De aktieägare som deltar i emissionen har åtagit sig att stödja förslaget.

BioStock har kontaktat Neolas vd Hanna Sjöström för att få en kommentar till att bolaget nu lyckats säkra upp finansieringen för det kommande året.

Hanna Sjöström, vd Neola Medical
Hanna Sjöström, vd Neola Medical

Först och främst Hanna, hur går dina tankar kring att ni nu lyckats säkra finansieringen för året som kommer?

– Det känns mycket glädjande att vi lyckats säkra finansiering för 2024 på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och vi har nu finansiering för 2024 och vår kliniska studie i USA. Det blir ett spännande och studieintensivt år. Som aktieägare har man möjlighet att se fram emot en klinisk studie på för tidigt födda barn i USA, och flertalet andra studier, som handlar om att bevisa våra tekniska mätningar och säkerställa att sjukvårdspersonal använder Neola på rätt sätt.

Vad betyder det för bolagets utveckling framåt?

– Den riktade emissionen betyder att vi får arbetsro och kan lägga all kraft och fokus i teamet på att utveckla bolagets verksamhet på samma fina sätt som aktieägare har kunnat följa oss genom åren. Med fokus på vår kliniska studie i USA som startar under 2024 förbereder vi även inför marknadslansering av Neola på den amerikanska marknaden.

– Vi står nu på en god finansiell grund för att nå våra kommande milstolpar kopplat till studierna och samtidigt får vi resurserna som krävs för att påbörja vår etablering i USA. Vi har startat vårt amerikanska dotterbolag som är ytterligare ett led i vår strategi för att nå den amerikanska marknaden och därifrån fortsätta att skapa långsiktigt aktieägarvärde.

I och med den här kapitalrundan får ni in Brodvik som ny storägare. Hur ser du på det inträdet i bolaget?

– Brodvik är ett family office som är särskilt intresserade av ny teknologi och har en personlig koppling till för tidigt födda barn i familjen. Det är en investerare som följt bolaget under en längre tid och gärna ville investera i bolaget och ta en större position än vad som var möjligt genom att köpa aktier på den fria marknaden. Vi såg en möjlighet till en effektiv kapitalanskaffning samtidigt som vi välkomnar en stark och långsiktig storägare i Neola Medical. Brodvik går in som tredje största ägare med 10,3 % av ägandet och jag ser det som ett styrkebesked för Neola Medical att vi stärkt vår ägarbas och breddat ägarkretsen med en ny strategisk investerare som har ett stort intresse av bolaget och dess utveckling.

Det är ju rätt kärvt på kapitalmarknaden för life science-bolag just nu. Ändå säkrar ni en premie i er emission. Hur ser du på det?

– Den nya investeraren Brodvik och våra befintliga ägare har under längre tid sett att vi följt vår plan, uppfyllt våra milstolpar och utvecklats väldigt väl som bolag. Därför har det funnits en väldigt stor stöttning av våra största ägare till finansiering, både på kort sikt och längre sikt, vilket var anledningen till att de ville vara med på denna riktade emission och har ställt sig positiva till att betala en premie. Nu går Brodvik in som en helt ny investerare som följt bolaget väldigt länge, och kommer in och finansierar i bolaget i ett första steg för 2024, för att säkra de kliniska studierna i USA men också för att vara med långsiktigt, vilket skapar trygghet och stabilitet för både bolaget och samtliga aktieägare.

– Det var väldigt viktigt för bolaget att det är en premie på aktiekursen för att säkra att utspädningseffekten blir så liten som möjligt för de befintliga aktieägarna. Det är också det perspektivet som såväl Brodvik som de övriga deltagarna i den riktade emissionen har haft. Med en premie så visar vi på potentialen i Neola Medical och vilket fint bolag det är. Det har varit en mycket viktig signal, och en ovanligt stark sådan, särskilt under rådande kapitalmarknad.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev