Home Intervjuer Nytt europeiskt patent för Neola Medicals engångsartiklar

Nytt europeiskt patent för Neola Medicals engångsartiklar

Patent

Nytt europeiskt patent för Neola Medicals engångsartiklar

20 december, 2023

Neola Medical har fått ett nytt patent godkänt i Europa för lungövervakningssystemet Neola. Patentet täcker specifikt de prober som fästs på bröstkorgen och som möjliggör en kontinuerlig övervakning av lungorna. BioStock kontaktade vd Hanna Sjöström för att få höra vilken betydelse det nya patentet har för projektet.

Lundabaserade Neola Medical har utvecklat Neola för att förbättra vården av för tidigt födda barn. Den medicintekniska produkten gör det möjligt att kontinuerligt övervaka barnens lungor, vilket i sin tur innebär att vårdpersonalen kan upptäcka eventuella komplikationer tidigare än vad de kan göra med dagens övervakning.

Själva övervakningen görs via speciella ljus- och detektorprober som fästs på barnens bröstkorg och som ger en jämn och diffus spridning av ljus på huden. Detta gör det möjligt att mäta lungvolym och syrgaskoncentration för att ge en exakt bild av lungornas tillstånd i realtid. Neolas prober är engångsartiklar som är avsedda att bytas ut dagligen på barnet.

Europeiskt patent godkänt

Neola Medical har nu fått ett nytt europeiskt patent godkänt, som gäller just proberna och som skyddar teknologin fram till 2040. Utöver Europa har Neola Medical även skickat in motsvarande patentansökan till myndigheter i USA, Australien och Kina.

“Det är glädjande att få detta patent för vår avancerade uppfinning, vilket har en helt unik optisk design som möjliggör att laserljus från en laser kan ledas till huden och där fördelas jämnt över ytan och sitta på plats under en längre tid”, skriver Sara Bergsten, CTO för Neola Medical i ett pressmeddelande och tillägger: ”Vad vi vet, så finns det ingen liknande produkt på marknaden, vilket gör att detta patentgodkännandet är betydande och visar på innovationskraften i vårt tekniska team på Neola Medical.”

Grunden i Neolas IP-portfölj är det generella patent som omfattar konceptet med att mäta gaser i kroppens håligheter. Patentfamiljen har en livslängd fram till 2026, varför bolaget kontinuerligt jobbat med att utöka skyddet. Patentportföljen består av flera olika familjer, som tillsammans ämnar skydda olika delar av teknologin fram till år 2036 – 2041.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Neola Medicals vd Hanna Sjöström för att få veta mer om vad det nya patentet innebär för bolaget.

Patentet som nu blev godkänt i Europa är en del av en större helhet. Kan du berätta lite mer om hur er patentportfölj ser ut?

Hanna Sjöström, vd Neola Medical
Hanna Sjöström, vd Neola Medical

– Vi har idag åtta patentfamiljer i Neolas IP-portfölj, som täcker ett brett användande av teknologin i medicinskt syfte, men även mer specifika tekniska patent som skyddar uppfinningar kopplat till produktens effektivitet och mätprestanda.

– Patentgodkännandet för engångsartiklarna och metoden som används med dessa specifikt med vår Neola är nu beviljat i Europa och ansökningar har även skickats in till USA och Kina.

Hur skulle du säga att det löpande arbetet med patentmyndigheterna i era fokusmarknader fortlöper?

– Vi arbetar efter en skarp IP-strategi men tydliga fokusområden. Vi arbetar strukturerat med framtagandet av nya patentansökningar och har som mål att skicka in nya ansökningar årligen. Vi arbetar även med att skydda vårt varumärke, vår design, vårt användargränssnitt och våra algoritmer.

– IP-arbetet bär ofta frukt på lång sikt och flera av de patent vi nu får godkända kommer från hårt arbete i teamet flera år tillbaka i tiden. Därför är det särskilt viktigt i innovativa teknikbolag att behålla ett starkt utvecklingsteam intakt och se till långsiktigheten i arbetet.

Proberna är en viktig del i er tilltänkta affärsmodell. Kan du berätta lite mer om hur den är tänkt att se ut?

– Vår affärsmodell bygger på att sälja bolagets medicintekniska produkt, Neola, tillsammans med engångsartiklar, där den stora hävstången i bolagets lönsamhet är de återkommande intäkterna för engångsartiklarna som behöver bytas dagligen på barnet.

– Idag finns inte någon liknande produkt på marknaden, vilket gör att patentgodkännandet har stor strategisk betydelse för Neola Medical, eftersom det skyddar vår unika design av de avancerade engångsartiklarna och som dessutom är betydande för vår framtida lönsamhetsmodell.

Proberna är som sagt tänkta att bytas ut dagligen. Vad är det som hindrar sjukhusen från att frångå det och använda samma prober flera gånger?

– Risken att sjukhusen kommer att frångå användarinstruktionerna, och därmed äventyra patientsäkerheten, på en sådan utsatt patientgrupp som för tidigt födda barn ser jag som liten. Den tekniska noggrannheten i proberna är oföränderlig även vid användning av samma prob flera gånger, men för att säkerställa att probernas häfta fastnar på barnens ömtåliga hud behöver proberna bytas dagligen.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev