Home Intervjuer Cyxones vd: ”Starkt expertstöd för vår strategi”

Cyxones vd: ”Starkt expertstöd för vår strategi”

Cyxones vd Carl-Magnus Högerkorp

Cyxones vd: ”Starkt expertstöd för vår strategi”

7 november, 2023

Det händer mycket i Cyxone under hösten 2023. Efter diskussioner med ledande key opinion leaders har man introducerat en ny strategi för huvudkandidaten rabeximod som ska göra vägen till marknad snabbare. För att avancera den kliniska utvecklingen genomför man under perioden 7 – 21 november en företrädesemission om cirka 36,3 Mkr. BioStock kontaktade vd Carl-Magnus Högerkorp för att få veta mer.

Bioteknikbolaget Cyxone fokuserar på att utveckla nya behandlingar för autoimmuna och autoinflammatoriska sjukdomar. Bolaget har två huvudsubstanser i sin produktportfölj: rabeximod och T20K. Rabeximod befinner sig i klinisk fas II och riktar sig mot patienter med måttlig till svår ledgångsreumatism, medan T20K är i tidig klinisk fas och utvecklas för patienter med multipel skleros.

Ny strategi för Rabeximod

Årets stora nyhet från Cyxone är den nya utvecklingsstrategin för den ledande kandidaten rabeximod. Bolaget kommer framöver att fokusera på de patienter som inte svarar tillfredsställande på befintliga behandlingsalternativ, såsom TNFα-hämmare.

Bristen på behandlingar gör att branschen ser särskilt fram emot läkemedelskandidater med nya verkningsmekanismer som kan hjälpa det här patientsegmentet. Då rabeximod har visat relevant klinisk effekt i patienter med uttalad svår ledgångsreumatism finns det ett betydande intresse från ledande key opinion leaders (KOLs) för den nya strategin.

Till grund för den nya strategin ligger även ett nytt formuleringspatent, som stärker skyddet kring rabeximod och som bolaget ser som en grundsten för den nya inriktningen.

I den nya strategin kommer man att göra ett antal mindre proof-of-concept-studier, som tar avstamp ifrån tidigare fas II-resultat. Detta gör enligt bolaget att de förväntade kostnaderna under 2024 – 2025 blir lägre än tidigare beräknat. Samtidigt hoppas man att det även kommer att göra så att vägen till marknad blir snabbare.

Emission ska avancera klinisk utveckling

För att driva igenom den nya strategin genomför Cyxone nu en företrädesemission om cirka 36,6 Mkr. Det är värt att notera att bolaget har säkrat teckningsförbindelser och garantiåtaganden till cirka 20 Mkr eller 55 procent av emissionen. Detta innebär att verksamheten är tryggad genom hela nästa år. Det säkrade kapitalet kommer också att finansiera signalsökande fas II-studier som är nästa steg i den kliniska utvecklingen av rabeximod.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Cyxones vd Carl-Magnus Högerkorp för att få veta mer om bolagets planer och hur emissionen ska stärka den nya strategin.Cyxones vd Carl-Magnus Högerkorp

Carl-Magnus, kan du berätta mer om vad som låg bakom strategiskiftet för rabeximod?

– Ett antal olika komponenter fick oss att beakta en ny strategi för rabeximod-projektet. Naturligtvis är de kommersiella förutsättningarna för ett projekt väldigt viktiga och är något vi ständigt är uppmärksamma på. I det här fallet har det hänt en rad saker de senaste åren som influerat marknaden och som har betydelse för förutsättningarna att ta en produkt inom detta segment till marknaden.

– För det första såg vi bl.a. att en klass av läkemedel som kallas Jak-hämmare under 2021-22 fick regulatoriska restriktioner i USA. Detta gjorde att det helt plötsligt fanns ett förnyat behov av andra kompletterande läkemedel som kan tas i tablettform för att behandla måttligt till svår ledgångsreumatism.

– För det andra, under 2023 har ytterligare marknads-skeenden haft stor påverkan på behandlingslandskapet. Det storsäljande läkemedlet Humira (adalimumab) förlorade sin marknadsexklusivitet på den amerikanska marknaden pga utlöpta patent. Detta medförde att det under 2023 lanserats hela 9 nya generiska – biosimilara – varianter av adalimumab på marknaden.

– Konsekvensen av dessa båda händelser är att patienter som har måttlig till svår ledgångsreumatism kommer ha en ökad tillgång till successivt billigare adalimumab varianter, och kommer vara bättre behandlade när de slutat svara på första linjens terapi, metotrexat. Samtidigt kommer Jak-hämmare inte finnas tillgängligt i samma utsträckning för patienter som inte har ett fullgott svar med adalimumab och liknande läkemedel i klassen TNFa-hämmare. Eftersom rabeximod är ett läkemedel som visat relevant klinisk effekt i patienter med svår sjukdom ser vi att det finns goda förutsättningar att utforska vår kandidat i patienter som inte når sina behandlingsmål med TNFa-hämmare. Eftersom rabeximod också ges i tablettform och inte är ett injicerat biologiskt preparat skapar det en möjlighet att kombinera med befintlig TNFa-hämmar-terapi.

Vilka är de främsta fördelarna med den nya strategin?

– Vi går in i ett patientsegment där det just nu inte finns några bra behandlingsalternativ, och ett patientsegment som med den ökade tillgängligheten på TNFa-hämmare kommer att växa. Således är det här ett segment som just nu inte har lämpliga läkemedel att tillgå och där vi kan vara först ut med rabeximod. Detta gör att vi differentierar vårt upplägg och på så sätt skapar ett koncept som har bättre förutsättningar att hitta en egen marknadsnisch.

Hur ser konkurrensen ut inom det patientsegment ni nu riktar er mot?

– Det är inte många bolag som har identifierat detta segment eller som naturligt kan positionera ett nytt läkemedel inom segmentet. Många andra utvecklingsprojekt är fortsatt inriktade på Jak-hämmare eller nya biologiska läkemedel. Vi ser därför att vi kan vara banbrytande inom denna växande patientpopulation.

Hur har key opinion leaders och potentiella licenstagare reagerat på den nya strategin?

–Vi ser stort intresse från key opinion leaders dels för att vi adresserar ett icke tillfredsställt medicinskt behov i ett segment av patienter som har få behandlingsalternativ, men vi ser också att det finns ett stort intresse för den unika verkningsmekanism som rabeximod bidrar med. Vi vet att rabeximod är mycket selektivt mot en viktig sjukdomsdrivande immuncell som heter makrofag. Makrofagens betydelse att driva sjukdomen har varit klarlagd i över 20 års tid men det har inte under denna tid tagits fram några läkemedel som kan hämma makrofagens funktion. Här erbjuder rabeximod en unik möjlighet att äntligen kunna modulera makrofagens påverkan på sjukdomen vilket är något vi ser skapar intresse bland reumatologer.

Nu är det mycket fokus på rabeximod, men vad är status i T20K-projektet?

– T20K är vårt andra projekt som befinner sig i tidig klinisk fas. Vi utvecklar detta med sikte på Multipel Skleros men ser förutsättningar att utforska molekylen i andra indikationer också. Just nu är fokus att utröna mer kring den kombinationesterapi vi på senare tid har bedrivit forskning på. T20K har i kombination med kappa-opioid receptor agonister visat på en mycket lovande synergistisk effekt i prekliniska sjukdomsmodeller och dessa fynd följer vi upp. De frågeställningar vi har kring den verkningsmekanism som kombinationen bidrar med måste fastställas ytterligare innan vi kan återgå till de kliniska aktiviteterna. Vi har fått mycket bra feedback när vi presenterat data och det forskningprogram vi arbetar med, och har nyligen blivit inbjudna att ansöka om ämnesspecifika forskningsmedel för detta forskningsprogram, just på grund av att kombinationen adresserar centrala delar i det fortsatt icke tillfredsställda medicinska behov som finns i Multipel Skleros.

Kan du berätta i mer detalj hur emissionslikviden ska användas?

– Emissionslikviden kommer att avsättas till primärt fortsatt finansiering av prekliniska studier, kliniska och icke-kliniska utvecklingsaktiviteter för programmen med rabeximod och T20K, samt bolagets löpande verksamhet, affärsutveckling och patentkostnader.

Hur länge räknar ni med att emissionslikviden vid full teckning kommer att räcka?

– Vi har cirka 55 procent av emissionslikviden garanterad och detta belopp kommer att ta oss in i början av 2025. Vi har under det senaste året genomfört väsentliga budgetbesparingar och har på så sätt kunnat dra ner vår burn rate avsevärt. Med en mindre men mycket mer ändamålsenlig organisation och värdebyggande aktiviteter som utgår från mindre kostsamma kliniska studier ser vi att med en anpassad kostnadskostym kunna bygga mycket intressanta värden för de båda projekten.

Slutligen, vilka är dina bästa argument för att delta i emissionen?

– Cyxone har två projekt som adresserar mycket relevanta medcinska behov i sjukdomar där man är ständigt på jakt efter nya effektiva, säkra och mer lättanvända behandlingsalternativ. Här positionerar vi oss väl och etablerar just nu en mer tydlig väg till marknad för dessa projekt. Vi har en spännande, om än utmanande väg framför oss men vi är stärkta av det stora intresse vi möter från den medicinska expertisen och ser därför mycket fina möjligheter med våra portföljprojekt inom terapiområden som industrin på senare tid på nytt investerar stora pengar i.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjordes och publicerades på cyxone.com den 6 november  2023.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev