Home Intervjuer Arcede Pharmas vd kommenterar emission och utveckling

Arcede Pharmas vd kommenterar emission och utveckling

Mia Lundblad, vd Arcede Pharma

Arcede Pharmas vd kommenterar emission och utveckling

24 augusti, 2023

Arcede Pharma har en spännande höst framför sig, där man inväntar avläsning från den avslutande toxikologiska studien med RCD405. Bolaget är nu aktuellt med en företrädesemission om cirka 13,2 Mkr som ska driva vidare projektet mot klinisk utveckling. BioStock kontaktade vd Mia Lundblad för att få veta mer.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsmemorandum som offentliggjordes och publicerades på arcedepharma.com den 21 augusti 2023. 

Respiratoriska sjukdomar påverkar miljontals människor världen över. Läkemedel för dessa sjukdomar står för nästan 10 procent av global läkemedelsförsäljning, vilken uppgick till nästan 80 miljarder USD 2021. Av detta står mediciner för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) för ungefär hälften av försäljningen.

Trots detta enorma marknadsvärde finns det fortfarande ett stort behov av nya behandlingsmetoder. Många av de nuvarande läkemedlen tappar effekt över tid, speciellt beta-2-stimulerarna. Det finns också ett stort behov av alternativ med färre biverkningar än de nuvarande inhalationssteroiderna.

Utvecklar nästa generations behandling mot KOL och svår astma

Lundabolaget Arcede Pharma utvecklar läkemedelskandidaten RCD405 för behandling av KOL och svår astma. Kandidaten skiljer sig främst gentemot existerande läkemedel i och med dess nya verkningsmekanism samt dess dubbla effekt, som fungerar både antiinflammatoriskt och luftvägsvidgande.

För närvarande befinner sig Arcede Pharma i slutskedet av de prekliniska studierna med RCD405. Resultat från den första delen av det toxikologiska programmet indikerar att RCD405 tolereras väl utan några oväntade effekter eller biverkningar och just nu inväntar man resultat från den sista studien i programmet.

Företrädesemission ska öppna dörren till klinik

Givet att resultaten kommer in som förväntat blir nästa milstolpe för bolaget att inleda kliniska studier med RCD405. Därför genomför bolaget nu en företrädesemission på initialt 13,2 Mkr för att förbereda inför det viktiga steget. I samband med emissionen kontaktade BioStock Arcede Pharmas vd Mia Lundblad för att få en närmre inblick.

Med RCD405 riktar ni er mot en relativt stor behandlingsmarknad. Hur ser ni på marknadspotentialen för läkemedelskandidaten?

– Vi ser att det finns en stor potential, framför allt med läkemedel som både har en luftvägsvidgande men även en anti-inflammatorisk effekt. Ett sådant behandlingsalternativ skulle kunna användas i en mycket större grupp av patienter, redan i ett tidigare skede av sjukdomen än vad som sker idag.

– Dessutom förväntas det absoluta antalet KOL-patienter öka de kommande åren och sammantaget resulterar de analyser som vi låtit göra i försäljningssiffror på åtminstone 5 miljarder USD per år enbart i USA, med motsvarande belopp i de fyra största EU-länderna.

Ni genomför just nu den sista delen av det toxikologiska programmet. Kan du ge en uppdatering kring vad som händer där och när ni väntar er resultat från studien?

– Den sista studien håller på att avslutas och sedan väntar analys av alla prover som samlats in samt en utvärdering. Många av analyserna är tidskrävande och kräver specialistkompetens att utföra och vi väntar oss därför en rapport lite senare under året. Vi hålls dock uppdaterade och informerade under tiden som analyserna pågår.

Ni har ett forskningssamarbete med Lunds universitet för att få en bättre förståelse för verkningsmekanismen i RCD405. Kan du berätta lite mer om vad det är ni vill ta reda på?

– Genom att generera mer kunskap och förståelse vad gäller farmakologin och därmed bättre förstå verkningsmekanismen kan vi göra mer precisa dosprediktioner inför de kliniska studierna.

– Vi försöker alltså etablera ett dos/koncentrations-effektsamband som kan användas för att utforma en optimerad klinisk studie med färre dosnivåer, alltså totalt sett färre antal försökspersoner, och därigenom spara både tid och pengar. Dessutom är läkemedelsmyndigheterna väldigt observanta och noggranna med hur och på vilket sätt doserna har bestämts, särskilt vad gäller helt nya typer av läkemedel. Att kunna basera prediktionerna på robusta data är därför av stor betydelse.

Samtidigt pågår förmuleringsarbete tillsammans med Iconovo. Kan du berätta lite om var ni befinner er i det arbetet?

– Iconovo har testat ett flertal olika blandningar av RCD405 och hjälpämnen för att optimera mängderna av RCD405 som skall administreras med hjälp av deras inhalatorer i de kliniska studierna. Kravspecifikationen på alla viktiga förutbestämda parametrar är uppfyllda så den största delen av arbetet är egentligen genomförd.

Ni är just nu aktuella med en företrädesmission. Vilka är dina bästa argument för att delta i emissionen?

– Det finns ett stort medicinskt behov, med 3 miljoner människor som årligen dör av KOL. De behandlingsalternativ som finns tillgängliga är otillräckliga och nya typer av läkemedel med alternativa verkningsmekanismer har efterfrågats under lång tid. Detta tillsammans med den stora marknadspotentialen samt den helt nya och unika verkningsmekanismen hos RCD405 utgör starka argument för varför man skall delta i denna emission.

– Inte att förglömma är även bolagets vision att förbättra livskvaliteten för denna grupp av patienter, genom att bl.a. lindra deras symptom, förbättra deras livskvalitet samt öka deras livslängd.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev