Home Intervjuer Arcede hoppas nå större marknad än nuvarande läkemedel

Arcede hoppas nå större marknad än nuvarande läkemedel

Arcede hoppas nå större marknad än nuvarande läkemedel

15 augusti, 2023

Lundabaserade Arcede Pharma har jobbat på i det tysta med läkemedelskandidaten RCD405 under det andra kvartalet. Den andra delen av tox-studien är nu igång, samtidigt som man fortsätter att förbereda för framtiden bortom den prekliniska utvecklingen. BioStock kontaktade vd Mia Lundblad för att få veta mer om vad som händer i bolaget.

Arcede Pharma utvecklar RCD405, en läkemedelskandidat för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) samt svår astma. RCD405 skiljer sig från de för närvarande tillgängliga behandlingarna med sin dubbla verkningsmekanism – den har såväl luftvägsrelaxerande som antiinflammatoriska egenskaper.

Bolaget befinner sig i det avslutande prekliniska stadiet av utvecklingen för RCD405. I detta skede pågår toxikologiska studier för att fastställa kandidatens säkerhetsprofil. Initiala rapporter från de första delarna av programmet har visat att RCD405 tolereras väl utan några oväntade biverkningar.

Den avslutande studien av tox-programmet, som krävs för att påbörja de första studierna i människa, skall vara klar i slutet av augusti. Man förväntar sig kunna rapportera resultaten under senare delen av året.

Ser stor marknadspotential hos RCD405

Under kvartalet har bolaget genomfört en analys av läkemedelskandidatens marknadspotential, som bekräftade det stora medicinska behovet inom KOL-indikationen. Den visade även på en omfattande grupp av odiagnostiserade patienter. De skulle kunna utgöra en helt ny grupp av patienter som skulle kunna bli hjälpta av läkemedel som påverkar den underliggande sjukdomsorsaken.

I det sammanhanget kan det vara bra att nämna att läkemedel som behandlar olika respiratoriska sjukdomar står för nästan 10 procent av all världens läkemedelsförsäljning, vilket under 2021 motsvarade knappt 80 miljarder USD. Av den kakan utgör mediciner mot KOL och svår astma ungefär hälften.

Arcede Pharma fortsätter även arbetet tillsammans med bl.a. professor Arne Egesten vid Lunds universitet. Arbetet syftar till att få en bättre förståelse för läkemedelskandidatens verkningsmekanism. Här har man gjort viktiga framsteg under kvartalet. Man hoppas senare kunna presentera data från arbetet i en vetenskaplig tidskrift.

Genomför kapitalanskaffning för det fortsatta arbetet

Tittar vi på resultaträkningen i kvartalsrapporten så landade resultatet under det andra kvartalet på cirka -3,4 Mkr. Under sommaren tillkännagav bolaget att man ämnar genomföra en kapitalanskaffning för att driva vidare arbetet mot kliniska studier. I ett första steg siktar man på att ta in 13,2 Mkr i en företrädesemission av units. Teckningsperioden i emissionen startar den 24 augusti och löper till och med den 8 september.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Arcede Pharmas vd Mia Lundblad för att få veta mer om hur hon ser på det gångna kvartalet.

Mia Lundblad, vd Arcede Pharma
Mia Lundblad, vd Arcede Pharma

Först och främst Mia, hur skulle du beskriva det andra kvartalet?

– Vi har genomfört en hel del studier som genererat betydelsefulla resultat vad gäller flera viktiga parametrar, vilket ger en ökad förståelse för RCD405. Dessa resultat kommer i förlängningen att ge oss möjlighet att utforma de första kliniska studierna så optimalt som möjligt och med målet att kunna minimera antalet försökspersoner. Vi har även gjort en omfattande marknadsanalys.

– Vi har alltså varit väldigt aktiva även om vi inte kommunicerat våra framsteg offentligt. De utgör delar av en större helhet och måste förklaras samt rapporteras i ett större sammanhang tillsammans med andra, i vissa fall tidigare sammanställda resultat.

Under hösten väntas ni presentera resultaten från tox-studien. Vad har ni sett hittills?

– Hittills har inga oväntade kliniska symptom rapporterats, inte ens vid de allra högsta doserna, vilket är väldigt lovande. Innan alla analyser genomförts och alla data och resultat finns tillgängliga är det emellertid svårt att dra några slutsatser.

– Vi hoppas naturligtvis att vi inte heller i denna, avslutande studien, ser några oväntade effekter och konklusionen av alla tox-studier kommer därmed att visa hur höga koncentrationer av RCD405 vi kan uppnå utan att det medför några risker.

Ni har ju även tittat på marknadspotentialen för RCD405. Hur har ni resonerat i det arbetet och hur stor marknadspotential ser ni för kandidaten?

– För oss är det viktigt att förstå marknaden och göra en initial bedömning och analys av potentiella kommande försäljningsnivåer, eftersom detta utgör en viktig del för många investerare. Då vi har en helt ny och unik molekyl som man förmodligen även skulle kunna förskriva i ett tidigt skede av sjukdomen så finns förhoppningen att nå en ännu större marknad än vad nuvarande behandlingar gör.

– Dessutom förväntas det absoluta antalet KOL-patienter i världen öka de kommande decennierna. Sammantaget utgör dessa faktorer enorma marknadsmöjligheter samtidigt som ett stort antal patienter, både nya och befintliga patientgrupper, kan få tillgång till ny och effektiv behandling.

Ni tillkännagav nyligen en företrädesemission om 13,2 Mkr. Vad kommer emissionslikviden att gå till?

– Den största delen kommer att gå till tillverkning av själva läkemedlet, d.v.s produktion och formulering av RCD405, så att det på lämpligt sätt kan doseras och administreras i de kommande kliniska studierna. Likviden kommer även att gå till ytterligare prekliniska studier. De behöver vi för att kunna avgöra vilka doser och koncentrationer som behövs för att få effekt i människa.

– En del kommer också att användas till att sammanställa all dokumentation som behövs för att myndigheterna skall godkänna den första klinikstudien.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev