Home Intervjuer Tillväxt i fokus för emissionsaktuella CLS

Tillväxt i fokus för emissionsaktuella CLS

CLS vd Dan Mogren i BioStocks studio i Lund

Tillväxt i fokus för emissionsaktuella CLS

19 juni, 2023

Efter ett framgångsrikt 2022 siktar nu Clinical Laserthermia Systems ännu högre. Med målet att nå positivt EBITDA 2025 genomför man nu en företrädesemission om 135 Mkr. Finansieringsrundan ska stödja den pågående etableringen av bolagets produktportfölj på urologi- och neurokirurgimarknaderna i USA, Europa och Asien-Stillahavsregionen. BioStock kontaktade vd Dan Mogren för att få veta mer.

Följande material utgör inte ett erbjudande utan ska ses som en marknadsföring av Clinical Laserthermia Systems (CLS). Följaktligen innehåller materialet inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut och har inte granskats eller godkänts av behörig myndighet i enlighet med reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. För fullständig information och villkor om den pågående företrädesemissionen uppmanas investerare att läsa eu-tillväxprospektet som godkändes av Finansinspektionen den 20/6 2023 och som finns att tillgå på CLS hemsida, https://clinicallaser.se/.

Lundabolaget Clinical Laserthermia Systems (CLS) har specialiserat sig på utveckling och försäljning av produkter för minimalinvasiv ablation av sjuk eller sjukdomsalstrande vävnad i kroppen. Fokus ligger på områdena urologi, neurokirurgi och onkologi. Sjukvården använder ablationstekniken för att selektivt eliminera tumörer och anfallsgenererande epileptiska fokus i hjärnan. Tekniken minskar även de negativa biverkningarna av mer invasiva behandlingsalternativ.

Inledningen på 2023 har varit intensiv efter förra årets FDA-godkännande för CLS teknologi för användning inom neurokirurgi. I samband med FDA-godkännandet fick CLS även en första order på 5,5 Mkr från den amerikanska partnern inom området, Clearpoint Neuro. Det godkända systemet, som givits det nya varumärket Clearpoint Prism Neuro Laser Therapy System och som används med MR-bildledning, lanseras nu för behandling av tumörsjukdom och läkemedelsresistent epilepsi på den amerikanska marknaden.

Ny strategi siktar på break-even 2025

I februari presenterade bolaget en uppgraderad strategi. Strategin innebär att man siktar på att nå break-even om ungefär två och ett halvt år. För att nå det målet siktar man på att då ha en försäljningsintäkt på 100 Mkr på årsbasis. Fokus kommer att ligga på tillväxt inom urologisegmentet. Man förväntar sig att detta segment kommer att stå för den största delen av försäljningen. Resterande del förväntar man ska komma från neurokirurgisegmentet och då främst från USA marknaden.

Det råder just nu febril aktivitet och bolaget har den senaste tiden presenterat flera viktiga nyheter. Bland annat har CLS ingått ett FoU avtal på kommersiell grund med National Institutes of Health (NIH) i USA. Man har tecknat partnerskap med Soteria Medical för marknadsföring av bolagens kombinerade produktportföljer för MR-bildledda prostataprocedurer på marknader utanför USA.

Emission för marknadssatsning och förbättrad kapitalstruktur

För att hålla tempot uppe i marknadsetableringen genomför CLS nu en företrädesemission om 135 Mkr. Utöver att stödja de marknadsrelaterade satsningarna kommer kapitalanskaffningen även att förbättra kapitalstrukturen genom återbetalning av utestående lån. Enligt CLS kan företrädesemissionen samt vidhängande optioner innebära att inget ytterligare finansieringsbehov uppstår förrän tidigast under Q1 2025.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade vd Dan Mogren för att få veta mer om planerna och den aktuella kapitalanskaffningen.

Hur stor är marknaden för CLS produkter?

CLS vd Dan Mogren
Dan Mogren, vd, CLS

– Om vi utgår ifrån de två huvudmarknaderna urologi och neurokirurgi som vi idag arbetar mot och de tre geografiska områden, USA, Europa och Asien-stillahavsregionen som CLS valt att etablera sig på så insjuknar varje år knappt en miljon män i prostatacancer och hos drygt en miljon personer uppstår behov för kirurgisk behandling i hjärnan p.g.a. tumörsjukdom eller läkemedelsresistent epilepsi. Utöver de personer som varje år drabbas av läkemedelsresistent epilepsi lever ytterligare cirka 12 miljoner personer med obehandlad sjukdom, detta till mycket stor del p.g.a. avsaknad av väl fungerande kirurgisk behandling. Om tittar på denna potential med utgångspunkt från vår prissättningsmodell så motsvarar den årliga volymen cirka 50 miljarder kronor med en ytterligare potential i prevalensgruppen på svindlande cirka 300 miljarder kronor.

 Hur vill ni positionera er på de olika marknaderna?

– Vår mission är att etablera våra produkter inom sjukvården för kostnadseffektiva, och för patienten, attraktiva minimalinvasiva behandlingsalternativ med liten risk för komplikationer. Det ger sjukvården möjlighet att även erbjuda behandling till stora patientgrupper som idag ofta står helt utan behandlingsalternativ, som till exempel patienter som drabbats av läkemedelsresistent epilepsi.

När det gäller avtalet med Soteria Medical. Vilka förväntningar har ni här?

– Vi har påbörjat samarbetet och bearbetar tillsammans initialt den europeiska marknaden där bägge bolagen idag har marknadsgodkända produkter. Resultat från den studie som professor Jurgen Futterer vid Radboud University Medical Center i Nijmegen genomför på våra produkter syftar till att ge stöd åt det gemensamma arbetet. Soteria Medical har en etablerad kundbas i Europa som vi nu inriktar oss mot i första hand. Vad vi kan erbjuda marknaden genom detta samarbete är en komplett integrerad lösning för MR-bildledd biopsitagning och fokal laserbehandling för patienter med prostatacancer. Ett kostnadseffektivt och för patienten attraktivt erbjudande som innebär en möjlighet till snabb poliklinisk diagnostik och behandling.

Ni har tagit flera viktiga steg i er kommersialisering och samtidigt satt en offensiv tillväxtplan. Vilka komponenter behöver komma på plats för att ni ska infria målsättningarna?

– Det är viktigt att ha tempo i införsäljningen av våra system och tjänster på de marknader vi har marknadsgodkännande. Det innebär bl.a att den pågående uppbyggnaden av våra säljkanaler inom urologisegmentet måste lyckas bra. Det är också viktigt att de resultat som kommer under detta och nästa år från pågående studier ser bra ut och att vi kan upprätthålla kapacitet och konkurrenskraftiga leveranstider i produktionen.

Du kan läsa mer om CLS här.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev