Home Intervjuer Pharmacologs vd ger sin syn på strategi och emission

Pharmacologs vd ger sin syn på strategi och emission

Lars Gusch, vd Pharmacolog

Pharmacologs vd ger sin syn på strategi och emission

26 juni, 2023

Medicinteknikbolaget Pharmacolog meddelade nyligen en förändrad affärsstrategi, där man kommer rikta in sig på en SaaS-modell. Samtidigt genomför bolaget en företrädesemission på cirka 27,3 Mkr som ska finansiera det fortsatta kommersialiseringsarbetet. BioStock har pratat med nyligen utnämnde vdn Lars Gusch för att få veta mer om hur han ser på den nya strategin och på kapitalanskaffningen.

Följande material utgör inte ett erbjudande utan ska ses som en marknadsföring av Pharmacolog i Uppsala. Följaktligen innehåller materialet inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut och har inte granskats eller godkänts av behörig myndighet i enlighet med reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. För fullständig information och villkor om den pågående företrädesemissionen uppmanas investerare att läsa eu-tillväxtprospektet som godkändes av Finansinspektionen den 21/6 2023 och som finns att tillgå på Pharmacolog i Uppsalas hemsida, https://pharmacolog.com/.

Pharmacolog är ett medicinteknikbolag som utvecklar produktserien DrugLog, WasteLog, PrepLog och Pharmacolog Dashboard. Dessa produkter möjliggör snabb och smidig kvalitetskontroll vid läkemedelsberedning, förhindrar medicineringsfel på apotek och sjukhusavdelningar, samt säkerställer maximal läkemedelseffekt i beredningsprocessen med potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Ett särskilt fokus är att förhindra förskingring av narkotiska preparat, ett ökande problem inom sjukvården.

Ny affärsstrategi ska öka takten

Efter en stark start på 2023, med en tillväxt i omsättningen på över 100 procent under det första kvartalet, tillkännagav bolaget en strategiförändring i syfte att öka takten i försäljningen ytterligare. Från att tidigare ha fokus på försäljning av kapitalintensiva produkter kommer bolaget nu att införa en Software as a Service (SaaS)-modell. Genom att erbjuda sina produkter som en prenumerationstjänst sänker man kundernas initiala investeringskostnad och tillhandahåller samtidigt kontinuerliga uppgraderingar och tjänster. För Pharmacologs del satsar man framöver genom detta på att få större återkommande intäkter.

Utöver den egna försäljningen säljer Pharmacolog i dag sina produkter genom två partners, B. Braun och Codonics. Framförallt har Codonics spelat en avgörande roll, genom att erbjuda WasteLog på den amerikanska marknaden. Pharmacolog planerar att bredda sin distribution genom att lägga fler distributörer och partners till listan.

Genomför företrädesemission

För att inleda detta arbete har Pharmacolog beslutat om en företrädesemission av units om cirka 27,3 Mkr. Emissionen omfattas till 60 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Nettolikviden kommer att gå till marknads- och försäljningsaktiviteter samt produktutveckling.

Just produktutvecklingen kommer att spela en avgörande roll i strategiskiftet framöver. Bolaget släppte nyligen en ny hårdvaruplattform, som tillsammans med mjukvaran kommer att ligga till grund för SaaS-modellen.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Pharmacologs nye vd Lars Gusch för att få veta mer om satsningarna.

Till att börja med, skulle du vilja berätta lite mer om hur marknaden ser ut för era produkter? Vilka konkurrenter finns och hur positionerar ni er i förhållande till dem?

– Våra produkter är viktiga delar i läkemedelshantering, där användningsområden huvudsakligen är inom kvalitetskontroll för läkemedelssäkerhet och inom kontroll av läkemedel för att förhindra stöld. Båda applikationerna har fått ökat fokus från myndigheterna på senaste tiden på grund av de enorma problem som uppstår när läkemedelssäkerhet inte kan garanteras eller när framför allt narkotiska läkemedel stjäls för missbruk med personligt lidande, och, värst av allt, dödsfall som följd. De tidigare nämnda problemen medför också stora finansiella belastningar och risk för påtagliga böter för sjukvården.

– Konkurrenssituationen är för närvarande hanterbar eftersom lösningarna som ett fåtal konkurrenter erbjuder bygger på annan teknologi och vi anser att vår produkt är mer fördelaktig och mer framtidssäker på grund av den enkla hanteringen, den robusta tekniken och vårt kunnande.

Ni håller på att etablera en ny affärsstrategi där ni inför en SaaS-modell. Kan du berätta lite om vad det innebär för er och era kunder?

– Införandet av SaaS-strategin innebär en betydligt lägre initial investering för våra kunder. Vi reducerar den initiala inköpskostnaden av mätinstrumentets hårdvara med upp till 75 procent. Samtidigt håller vi kostnaderna för att använda våra tjänster för tillämpning av programvaran och expertkunskap på en mer kundanpassad och hanterbar nivå.

– För Pharmacolog ser vi att SaaS-modellen möjliggör en snabbare etablering av våra enheter på marknaden och framtidssäkrar återkommande intäkter för bolaget. Allt detta kommer att göra användningen av vår teknik mer skalbar för våra kunder och oss själva.

Ni släppte nyligen er nya hårdvaruplattform. Skulle du kunna berätta lite om vilka skillnaderna är jämfört med er gamla plattform?

– Den nya versionen av vår hårdvara har förbättrad användbarhet och utökade anslutningsmöjligheter för kommunikation. Den nya hårdvaruplattformen möjliggör också högre produktionsvolymer och säkerställer framtida leverans av kritiska nyckelkomponenter. Tillsammans med den nyligen lanserade mjukvaruversionen 4.10 kommer den att utgöra grunden för införandet av SaaS-modellen.

Vilken feedback har ni fått från era distributörer gällande er nya strategi?

– Under utvecklingen av SaaS-konceptet har vi haft nära kontakt med våra distributörer, vår säljorganisation och sakkunniga experter för att säkerställa att modellen kan förankras på marknaden på det mest fördelaktiga sättet. Baserat på den positiva feedback vi har fått ser vi stor potential för konceptet.

I kommersialiseringsarbetet så pekar ni ut era partners som viktiga pusselbitar. Varför är de så viktiga?

– Eftersom vi befinner oss på en specialiserad och målinriktad marknad vill vi att våra produkter skall presenteras som en helhetslösning för läkemedelshanteringsprocessen. Detta vill vi befästa genom ett ökat samarbete med kompetenta partners etablerade inom våra målmarknader. Vi ser därför ett gott samarbete med våra partners som en viktig grundpelare i vår marknadsstrategi.

Ni siktar framöver på att utöka distributörsledet. Vilken typ av partners är det ni söker efter?

– Vi inriktar oss på kompetenta partners med erfarenhet och relaterade produkter inom läkemedelshantering. Vi fokuserar både på en geografisk expansion av vårt nätverk och på lämplig kompetens hos våra framtida distributörer.

Vilka är dina bästa argument för att delta i den aktuella emissionen?

– Pharmacolog är fortfarande på väg mot kommersiell framgång och vi ökar våra ansträngningar för att nå dit med rätt kunderbjudande, lämplig affärsmodell och utökat distributionsnät. Jag anser att man inte bör missa möjligheten att delta i bolagets utveckling framåt.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev