Home Nyheter Vidare lansering på agendan för emissionsaktuella CLS

Vidare lansering på agendan för emissionsaktuella CLS

Doctor and businesswoman shaking hands

Vidare lansering på agendan för emissionsaktuella CLS

26 juni, 2023

2023 har hittills varit framgångsrikt för CLS, med kliniska framsteg och ingångna partnerskapsavtal. Med en robust tillväxtstrategi siktar man på att nå break-even 2025. Bolaget genomför nu företrädesemission på drygt 135 Mkr för att stärka pågående marknadsetablering, etablera ytterligare samarbeten och samtidigt förstärka kapitalstrukturen. 

Följande material utgör inte ett erbjudande utan ska ses som en marknadsföring av Clinical Laserthermia Systems (CLS). Följaktligen innehåller materialet inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut och har inte granskats eller godkänts av behörig myndighet i enlighet med reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. För fullständig information och villkor om den pågående företrädesemissionen uppmanas investerare att läsa eu-tillväxprospektet som godkändes av Finansinspektionen den 20/6 2023 och som finns att tillgå på CLS hemsida, https://clinicallaser.se/.

Det First North-noterade medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer produkter för minimalinvasiv laserablationsbehandling.  En behandling som innebär att vävnad som generar sjukdom i kroppen förstörs genom att temperaturen i cellerna höjs med hjälp av laserljus med hög energi. Behandlingen som utförs med CLS produkter genomförs utan kirurgi och därmed i de flesta fall även utan att patienten sövs. En snabb hemgång och undvikande av komplikationer är den stora fördelen för patienten, med en samtidig möjlighet till lägre kostnader för sjukvården.

Kommersialisering pågår

CLS är mitt i kommersialiseringen av den nya generationen TRANBERG-produkter, där fokus ligger på urologi, neurokirurgi och onkologi. Förra året hade bolaget en omsättning på drygt 6 Mkr och målet är att den försäljningen ska öka kraftigt framöver. 2025 hoppas CLS kunna uppvisa en försäljning på cirka 100 Mkr, vilket skulle innebära att verksamheten uppnår break-even på EBITDA.

Denna tillväxt väntas främst komma från urologisegmentet, där man riktar sig mot en stor och växande marknad. År 2019 uppskattades marknaden för minimalinvasiv behandling av prostatacancer i USA och Europa till cirka 35 miljarder USD och den väntas växa med 12 procent årligen fram till 2027.

Flera framsteg inom urologi

Inom urologi har CLS på senare tid kunnat meddela flera framsteg. Bland annat har den sista patienten i den USA-baserade kliniska fas I-studien, som använder CLS TRANBERG Thermal Therapy System i kombination med Focalyx Fusion för fokal laserablation av låg- och medelrisk prostatacancer, erhållit behandling och patientuppföljning pågår.

CLS har även varit synnerligen produktiva när det gäller att teckna partnerskapsavtal. Man har tecknat ett sådant avtal med Soteria Medical för att gemensamt marknadsföra och sälja bolagens kombinerade produktportföljer för MR-bildledda prostataprocedurer på marknader utanför USA.

Bolaget ingick nyligen även ett icke-exklusivt distributörsavtal med bolaget Real Fusion och tar därmed steget in på urologimarknaden i de baltiska staterna.

Bolaget ingick också en avsiktsförklaring med HALO Precision Diagnostics i USA om en eftermarknadsstudie med upp till 25 patienter för utvärdering av TRANBERG Thermal Therapy System för ultraljudbildledd behandling av prostatacancer. Efter utvärdering av studien avser motparten att inleda diskussioner med CLS om att köpa systemet för användning i några av sina 16 kliniker.

Forskningssamarbete med NIH

CLS har dessutom inlett ett forskningssamarbete med National Institutes of Health Clinical Center (NIH CC) i USA. NIH skall utvärdera TRANBERG Thermal Therapy System för ultraljudbildledd behandling av prostatacancer. Myndigheten avser att köpa det material som behövs för studien från CLS.

CLS tecknade även ett avtal med amerikanska AVANT Concierge Urology gällande paketerade tjänster relaterade till ultraljudbildledd fokal laserablation i patienter med diagnostiserad lokaliserad prostatacancer. I avtalet ingår nyttjande av TRANBERG Thermal Therapy System, sterila förbrukningsartiklar, utbildning och kliniskt och tekniskt stöd på plats till AVANTs läkare och personal, mot en avgift per behandling.

Därutöver genomför nu Unio Health Partners en klinisk fas-I studie där användning av TRANBERG Thermal Therapy System bildleds med det unika mikroultraljudsystemet ExactVu vilket erbjuder en högre upplösning och därmed större detaljrikedom i bilden.

Fortsatta framsteg inom neurologi

Det har även hänt mycket inom det neurologiska segmentet. Efter förra årets FDA-godkännande inom neurokirurgi fick CLS en första order på 5,5 Mkr från sin amerikanska partner Clearpoint Neuro. För det godkända systemet, som har givits varumärket Clearpoint Prism Neuro Laser Therapy System och som används med MR-bildledning, pågår nu en begränsad marknadslansering för behandling av tumörsjukdom och läkemedelsresistent epilepsi på den amerikanska marknaden.

Hemma i Sverige har nu samtliga fem glioblastompatienter i den medialt uppmärksammade studien vid Skånes Universitetssjukhus blivit säkert behandlade. Studien är utökad med behandling av ytterligare upp till 10 patienter och den första patienten i den utökade studien är redan behandlad. Se BioStocks intervju med CLS vd Dan Mogren gällande studien här.

Emission ska hålla uppe tempot i etableringen

Med fullt fokus på marknadsetablering för att nå break-even på EBITDA genomför CLS nu en till cirka 84 procent garanterad företrädesemission där man siktar på att ta in drygt 135 Mkr. Emissionen är av units som även innehåller teckningsoptioner av serie TO 6 B som under februari 2024 kan tillföra bolaget ytterligare högst cirka 54,3 Mkr.

Likviden kommer att gå till att accelerera den pågående marknadssatsningen och till att ingå ytterligare kliniska samarbeten. Man kommer även att använda en del av medlen för full återbetalning av lån, vilket kommer att stärka bolagets kapitalstruktur.

Teckningsperioden pågår fram till den 3 juli 2023.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor En innehavd CLS-aktie ger rätt till en uniträtt. Tre uniträtter berättigar till teckning av en unit. En unit består av 25 nya B-aktier och 5 nya teckningsoptioner av serie TO 6 B.
Teckningskurs 2,50 kr per unit, motsvarande 0,10 kr per aktie
Emissionsbelopp Cirka 135,7 Mkr
Teckningsperiod 19 juni – 3 juli 2023
Utspädning Vid full teckning uppgår utspädningen till cirka 89 procent  av kapitalet och rösterna

Du kan läsa mer om CLS här.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev