Home Intervjuer BioInvents vd väntar sig ett händelserikt 2023

BioInvents vd väntar sig ett händelserikt 2023

BioInvent händelserikt 2023

BioInvents vd väntar sig ett händelserikt 2023

1 mars, 2023

Under 2022 visade bioteknikbolaget BioInvent prov på att attrahera såväl kapital som nya samarbeten. Bolaget avancerade dessutom flera av pipelineprojekten. BioInvent har därmed gått starkt in i 2023, som väntas bli ett år med flera kliniska uppdateringar. BioStock pratade med vd Martin Welschof för att få veta mer om vad året kan innebära för bolaget.

BioInvents målsättning är att förbättra effekten av nuvarande checkpointhämmare och aktivera immunförsvaret hos patienter som inte längre svarar på befintlig cancerbehandling. Bolaget kombinerar en egenutvecklad teknologiplattform, F.I.R.S.T, med antikroppsbiblioteket n-CoDeR, i syfte att utveckla potentiella läkemedelskandidater för cancerbehandling. I dagsläget befinner sig fyra kandidater i klinisk utvärdering: BI-1206, BI-1808, BT-001 och BI-1607. En femte kandidat, BI-1910, planeras inleda klinisk utveckling under H2 2023.

Kliniska framsteg

Under 2022 gjordes flera framsteg med de fyra kandidaterna i BioInvents kliniska pipeline, inte minst med BI-1206. I den ena fas I/II-studien med kandidaten där utvärderingen sker i non-Hodgkins lymfom (NHL) i kombination med rituximab, är de tre observerade fullständiga responserna i 2021 ännu pågående. Två har nu varat i mer än två år efter avslutad behandling. Ytterligare data visar på fyra partiella responser, av vilka en fortfarande pågår. I slutet av året initierade BioInvent även en fas I-studie med en subkutan version av BI-1206, vilken väntas minska på de infusionsrelaterade reaktionerna som är associerade med den intravenösa versionen.

BI-1206 beviljades under året särläkemedelsklassificering (Orphan Drug Designation) för behandling av follikulärt lymfom. Kandidaten har nu två ODD – den andra för behandling av mantelcellslymfom (MCL).

Bland andra kliniska framgångar hör också de positiva framstegen och säkerhetsdata från den pågående fas I/IIa-studien med det onkolytiska viruset BT-001 som BioInvent meddelade i juni. Datan visade även på signaler på antitumöraktivitet i en svårbehandlad patientpopulation. Därutöver rekryterades även den första patienten till en fas I/IIa-studie med anti-FcyRIIB-antikroppen BI-1607 i kombination med anti-HER2-behandling.

Raden av ingångna avtal växer

I juni meddelade BioInvent att man ingått ett options- och licensavtal med det amerikanska bioteknikbolaget Exelixis, som har som mål att identifiera och utveckla nya antikroppar för användning i behandlingar inom immunonkologi. Exelixis har också en dokumenterad erfarenhet av att utveckla och kommersialisera onkologiska läkemedel, vilket gör dem till en värdefull partner för BioInvent.

Ekonomiskt innebar samarbetet en betalning från Exelixis om 25 miljoner USD upfront, och framgångsbaserade milstolpsbetalningar knutna till utveckling och kommersialisering, samt stegvis ökande royalty-betalningar på årlig nettoomsättning för varje produkt som kommersialiseras inom ramen för samarbetet.
Avtalet är ytterligare ett bevis på BioInvents förmåga att ingå samarbeten – bolaget har sedan tidigare en rad slutna avtal bakom sig. Läs mer om detta här.

Stärkt organisation

Det var inte bara bolagets affärsutveckling som gick framåt under 2022. Under året växte även BioInvents organisation med cirka 20 procent med speciellt fokus på klinisk utveckling, tillverkning och forskning. Bolaget stärkte även sin ledning genom två viktiga tillsättningar. Marie Moores utsågs till Chief Operating Officer, och med sin erfarenhet från CRO-fältet bidrar hon till att optimera BioInvents dagliga verksamhet. Det andra tillskottet bestod av Sylvie Ryckebusch som tog över som Chief Business Officer. Ryckebusch har över 20 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin och bred kompetens inom affärsutveckling, bolagssamarbeten och strategiska frågor, vilket gör henne till en värdefull tillgång för BioInvent.

Finansiell styrka

Ytterligare ett kraftprov gjordes när BioInvent i juli, trots det rådande globala finansiella situationen, genomförde en riktad nyemission om cirka 300 Mkr där både inhemska och internationella investerare deltog. Resultatet av emissionen medförde att bolagets ägarbas stärktes ytterligare, samt gav BioInvent muskler att förhandla med potentiella partners.

För helåret 2022 redovisar BioInvent en ökad omsättning om 326,1 MKr jämfört med 19,1 MKr året därpå. Bolagets likvida medel uppgick till 1593,6 MKr (1365,0).

Vd berättar mer

BioStock kontaktade vd Martin Welschof, för att få veta mer om vad 2023 kan innebära för bolaget.

Martin Welschof, vd BioInvent
Martin Welschof, vd BioInvent

Martin, a number of clinical milestones are expected to be achieved during the year. Which one or which ones do you see as particularly value-driving, and why?
– If we look at the first half of the year, I’m particularly excited about the upcoming first results from the clinical trial with the subcutaneous formulation of BI-1206, to see if the promising data we’ve seen preclinically regarding the infusions-related reactions can be translated into the clinic. I also look forward to seeing further data from the BI-1808 single agent trial, where we so far have reported a good safety profile and some disease stabilizations.

How do you view the development of collaborations and partnerships in 2023?
– We have already concluded one partnership this year, with the Leukemia and Lymphoma Society where we received a strategic equity investment of USD 3 million and which will support clinical advancement of BI-1206 in Non-Hodgkin’s Lymphoma and clinical development of BI-1808 in cutaneous T-cell lymphoma. Overall, we have an active partnership strategy meaning that we have ongoing discussions with a number of potential partners to update them on an ongoing basis about the progress that we do. When in time the next partnership will materialize, that is of course data-driven.

At the end of the year, BioInvent’s cash consisted of approximately SEK 1.6 billion. How long do you estimate that these assets will finance the business?
– With the current plans, we have a cash runway well into 2025.

What challenges do you see in 2023 and how do you plan to deal with them?
– BioInvent is active in a very competitive field and manages these risks by applying competitive and market intelligence in the planning of our programs as well as careful portfolio management. Already in the discovery phase, BioInvent applies a stringent process in order to make sure that all of the company’s drug candidates have a smart design and high commercial potential for successful partnering at the optimal time for each project. Furthermore, we have a diversified approach to drug candidates and mechanisms of action, and are targeting a very attractive space in the pharmaceutical landscape.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev