Home Intervjuer Cerenos CIPO kommenterar bolagets starka patentportfölj

Cerenos CIPO kommenterar bolagets starka patentportfölj

Cereno IPR

Cerenos CIPO kommenterar bolagets starka patentportfölj

5 december, 2022

Patentskydd är avgörande för alla bolag i life science-industrin, och det svenska bioteknikbolaget Cereno Scientific utgör inget undantag. Under H2 2022 har bolaget framgångsrikt erhållit patentgodkännanden för sina kandidater för behandling av hjärt-kärlsjukdomar. BioStock pratade med Jonas Faijerson Säljö, Chief Intellectual Property Officer (CIPO) på Cereno Scientific, för att få veta mer om de senaste IP-nyheterna och vilket värde patent har för bolaget.

Cereno Scientifics pipeline består av tre program: CS1, CS014 och CS585. CS1, som är en histondeacetylashämmare (HDACi) som fungerar som en epigenetisk modulator, är i fas II-utveckling för pulmonell arteriell hypertension (PAH), en sällsynt hjärt-kärlsjukdom.  I juli 2022 rekryterades den första patienten till studien. Läs mer om denna milstolpe här. CS014 – en annan HDACi med epigenetiska effekter – samt CS585, en prostacyklin (IP) receptoragonist, befinner sig för närvarande i preklinisk utveckling.

Bolagets målsättning är kunna initiera fas I-studier under 2023 med bägge dessa prekliniska kandidater, i väntan på fortsatta framsteg i den andra delen av dessa utvecklingsprogram och efterföljande IND-ansökningar och godkännanden.

Bygger en stark IPR-position för CS1

I takt med att Cereno fortsätter att utveckla sin projektportfölj har bolaget arbetat med att stärka sina immateriella rättigheter (intellectual property rights, IPR) för alla sina program. CS1 har som huvudkandidat har ett utökat patentskydd på de flesta större globala marknader, inklusive Europa, USA, Japan, Ryssland, Kanada, Australien och Mexiko.

Redan i januari rapporterade bolaget årets första IP-nyhet, då ett patent för CS1:s tredje patentfamilj hade då erhållits för den japanska marknaden. Detta följdes upp i mars med ett beviljat patent för CS1:s andra patentfamilj från det europeiska patentverket (EPO).

Cereno har sedan sommaren kommunicerat flera nya patent för CS1. I augusti beviljades två nya patent för CS1s andra respektive tredje patentfamilj i USA, en av de viktigaste marknaderna för Cereno. När det gäller den andra patentfamiljen breddar det nya patentet det skydd som redan beviljats i USA och kommer att vara giltigt till 2035, med möjlighet till patentförlängning på upp till fem år.

Gällande CS1s tredje patentfamilj så kommer det nya amerikanska patentet att vara giltigt till och med 2037, med möjlighet till förlängning även det upp till fem år. Den 20 september erhöll Cereno ytterligare två patentgodkännanden för den tredje patentfamiljen, ett för den australiska marknaden och ett avseende Sydkorea. Dessa patent kommer också att vara giltiga till och med 2037 med möjlighet till förlängning upp till fem år.

De senaste patentnyheterna avseende CS1 kom den 18 oktober, denna gång gällande kandidatens andra patentfamilj. Två patent beviljades, ett i Israel och ett i Malaysia. Patenten kommer att vara giltiga till och med 2035, även här möjlighet till patentförlängning på upp till fem år.

Nyligen säkrade patent för CS585

Cereno har även erhållit patentgodkännanden rörande den prekliniska kandidaten CS585. Den 9 september beviljades bolaget ett nytt patent i USA för den andra patentfamiljen för det prekliniska prostacyklinreceptoragonist-programmet, där CS585 ingår.

Därefter, den 23 september, meddelade Cereno att de beviljats ett patent från samma patentfamilj, men den här gången för den europeiska marknaden – en annan nyckelmarknad för hjärt-kärlsjukdomar.

Kommentarer från CIPO

Sammantaget hjälper dessa nya patent Cereno att bygga en stark IPR-portfölj i sin strävan efter ett framtida partneringavtal och i slutändan marknadsentré. BioStock kontaktade Jonas Faijerson Säljö, Chief Intellectual Property Officer (CIPO) på Cereno Scientific, för att få veta mer om vikten av att bygga en solid IPR-portfölj för alla program i utvecklingsportföljen. (Intervjusvaren är översatta från engelska).

Jonas, du ansvarar för Cerenos IP-strategi och hantering av bolagets IPR-portfölj. Varför är en stark IPR viktig för life science-bolag i allmänhet och för Cereno i synnerhet?

Jonas Faijerson Säljö
Jonas Faijerson Säljö, CIPO Cereno Scientific

– Starka IPR är viktigt för alla kunskapsintensiva företag, och i synnerhet för life science-bolag på grund av de stora kostnader som är förknippade med att ta en läkemedelskandidat genom kliniska prövningar. För Cereno, liksom för andra bolag inom läkemedelsindustrin, är det viktigt att ha kommersiell exklusivitet för att skydda de betydande utvecklingsinvesteringar som krävs för ett läkemedelsprogram.

– En solid patentportfölj är också en viktig faktor i en framtida utlicensiering eller affär med ett större läkemedelsbolag, tillsammans med kliniska data och potentiell regulatorisk marknadsexklusivitet.

Med nya patent beviljade för CS1 på flera viktiga marknader, hur heltäckande är er IPR för huvudkandidaten CS1?

– Vi är mycket nöjda med de betydande framsteg i CS1-patentportföljen som har gjorts nyligen och den övergripande IPR-position som vi har för detta programme med patent på de flesta större globala marknader.

Vilka är de potentiella implikationerna av de patentgodkännanden som har erhållits i år för det prekliniska programmet som inkluderar CS585?

– De senaste patentgodkännandena representerar en viktig validering av vårt prekliniska prostacyklinreceptoragonist-program och vi är nöjda med patentskyddet för CS585-substansen samt för andra substanser i programmet redan i detta tidiga utvecklingsstadium.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev