Home Nyheter Nyemission understödjer Pharmivas globala satsning

Nyemission understödjer Pharmivas globala satsning

Nyemission understödjer Pharmivas globala satsning

Nyemission understödjer Pharmivas globala satsning

16 september, 2022

Pharmiva utvecklar och kommersialiserar produkter för vaginal hälsa. Den vaginala moussen Vernivia hjälper mot bakteriell vaginos och säljs i dag hos majoriteten av de svenska apotekskedjorna. Bolaget som nu genomför en emission siktar mot en global marknad och planerar att bredda produktportföljen.

Bakteriell vaginos är en vanligt förekommande infektion som drabbar en av tre kvinnor i åldern 14 – 49 år. Sjukdomen orsakas av en obalans i underlivets bakterieflora som kan uppstå vid till exempel menstruation och oskyddat samlag. En del kvinnor slipper symptom, men det är vanligt med illaluktande flytningar och sveda. Sjukdomen är återkommande för många kvinnor. Obehandlad bakteriell vaginos kan bland annat medföra ökad risk för sexuellt överförbara sjukdomar och ökad risk för infektioner efter kirurgiska ingrepp i underlivet som exempelvis insättning av spiral eller skrapning. Bakteriell vaginos behandlas i dag ofta med antibiotikakurer som ges vaginalt. Värdet på den globala behandlingsmarknaden uppskattas att år 2027 uppgå till 1,7 miljarder USD.

Högt värderad global marknad

Det svenska femtech-bolaget Pharmiva arbetar för bättre vaginal hälsa hos kvinnor. Sedan notering på Nasdaq First Growth Market i mars 2021 har Pharmiva lanserat Vernivia. Bolagets första produkt är en antibiotikafri och CE-certifierad vaginal mousse som läker ut infektionen och ger symtomlindring, utan antibiotikans biverkningar. Moussen återställer även den normala bakteriefloran i vaginan. Vernivia är en egenvårdsbehandling och finns att köpa receptfritt hos flera av Sveriges stora apotekskedjor.

Pharmivas lansering i Sverige har gått bra, men bolaget bedömer att den stora intäktspotentialen finns på den globala marknaden. Bolaget har nu siktet inställt på en internationell expansion i Europa och USA i ett första led.

I dagsläget förs dialoger med flera potentiella samarbetspartners inför lansering av Vernivia på nya marknader. Målsättningen är nu att teckna ett första distributionsavtal för valda marknader i Europa innan årets slut. Utanför Europa bedömer bolaget att en lansering görs bäst genom att teckna licensavtal. Det innebär att partnern får ansvar för registreringsprocess och lansering.

Nya indikationer utforskas

Pharmiva planerar att utveckla Vernivia för regelbunden användning som kan förbygga bakteriell vaginos. Bolaget bedömer att det finns en stor efterfrågan av förebyggande vård mot bakteriell vaginos som kan minska risken för infektion under perioder eller situationer då kvinnor vet att det är mer mottagliga. Vidare prioriterar Pharmiva att bredda användningen av  Vernivia  till förbyggande mot den sexuellt överförbara sjukdomen gonorré.

Pharmivas patenterade drug delivery platform Venerol ligger till grund för Vernivia och är en mousseformulering med stor potential att stabilisera och distribuera aktiva substanser som tidigare inte har fungerat eller brutits ner vid lokal administration på huden eller i kroppskaviteter. Pharmiva har nu pågående samarbetsprojekt med andra läkemedelsföretag för utveckling av nya produkter och läkemedel som kan baseras på Venerol-plattformen.

Patentfamiljen Venerol som ligger till grund för Vernivia har patent godkänt i USA, Japan, Kina, Ryssland, Sydafrika, Australien och Indien. Det finns även pågående ansökningar om patent i Kanada, Brasilien, Indonesien, Korea och Hongkong. Europeiska patentverket har gett positiva förhandsbesked och väntas ge ett patentgodkännande innan årsskiftet.

Effekt och säkerhet validerad i kliniska studier

Under 2018 publicerades en klinisk proof of concept-studie av Vernivia där 30 kvinnor som diagnosticerats med bakteriell vaginos deltog. Studien konstaterade utläkning redan dagen efter att en singeldos administrerats. I gruppen som fick tre doser intervallbehandling över en vecka studerade man effekten efter dag sju och 83 procent visade sig vara fortsatt utläkta.

I 2021 genomfördes även en användarstudie som inkluderade 76 patienter med symtomatisk bakteriell vaginos. Patienterna rapporterade en statistiskt säkerställd förbättring av både besvärande lukt och mängden flytningar redan på morgonen efter den första dosen, effekten förstärktes därefter under behandlingen.

För att få ytterligare kunskap om effekten av Vernivia genomförs nu den kliniska studien PIVA 01, en studie som påbörjades i Skottland med som på grund av pandemin flyttats till Sverige. Studien planeras att avslutas under 2022.

Syftet med studien som innefattar bland annat Danderyds sjukhus och Norrlands universitetssjukhus, där totalt 96 patienter ska ingå, är att ytterligare förstärka den kliniska evidensen av Vernivia.

Emission för fortsatt kommersialisering

För att fortsätta arbetet med affärsutveckling och internationell expansion genomför Pharmiva nu en nyemission som ska tillföra bolaget cirka 16,5 Mkr före emissionskostnader. Emissionen är uppdelad i en företrädesemission på 9,9 Mkr och en riktad emission om 6,6 Mkr. Bolaget har mottagit förhandsteckningar på halva det totala emissionsbeloppet samt garantier på resterande summa från befintliga aktieägare och utvalda professionella investerare med långsiktigt intresse i Pharmiva.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Villkor: Kapitalanskaffningen är uppdelad i en företrädesemission om 9,9 Mkr och en riktad emission om 6,6 Mkr. I företrädesemissionen berättigar varje aktie till en teckningsrätt och tre teckningsrätter berättigar sedan till teckning av två nya aktier. Teckningskursen är satt till 1,80 kr per aktie i både företrädesemissionen och den riktade emissionen.

Emissionsvolym: Totalt cirka 16,5 Mkr före emissionskostnader.

Teckningsperiod: 12 september 2022 – 26 september 2022.

Utspädning: Cirka 40 procent genom företrädesemissionen och sedan ytterligare 21 procent i och med den riktade emissionen.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev