Home Intervjuer Prolight Diagnostics förvärvar brittiskt bolag för att ta en ledande position inom...

Prolight Diagnostics förvärvar brittiskt bolag för att ta en ledande position inom patientnära diagnostik

Prolight Diagnostics

Prolight Diagnostics förvärvar brittiskt bolag för att ta en ledande position inom patientnära diagnostik

28 februari, 2022

Prolight Diagnostics tecknade i januari 2022 ett avtal om att förvärva brittiska Psyros Diagnostics som delar bolagets ambition om att ta en ledande position inom patientnära diagnostik. För att fortsätta driva utvecklingen framåt genomför Prolight Diagnostics nu en företrädesemission om 77 Mkr. BioStock kontaktade bolagets vd Ulf Bladin för att få veta mer om förvärvet, fördelarna med patientnära diagnostik och den förestående emissionen.

Prolight Diagnostics utvecklar patientnära, innovativa och flexibla testsystem, så kallade Point-of-care (POC) system, för enkel och snabb diagnostisering med hög precision. Ambitionen är att testerna ska kunna genomföras på exempelvis äldreboenden eller vårdcentraler, istället för i centrala sjukhuslabb, vilket skulle underlätta för både vårdgivare och vårdtagare.

I skenet av Covid-19-pandemin har de flesta av oss insett värdet och behovet av snabba, enkla och patientnära diagnostiska tester. Mot denna bakgrund syns en ökad efterfrågan på tillförlitliga POC-tester som kan utföras nära patienten på mindre laboratorium och kliniker.

Psyros Diagnostics testsystem öppnar dörren för en rad tillämpningar

Prolight Diagnostics är beredda att ta en stark position inom fältet för POC. Ett betydande steg på vägen var när bolaget i januari tecknade ett avtal om att förvärva det brittiska Psyros Diagnostics för en köpeskilling motsvarande 65 Mkr.

Psyros Diagnostics har utvecklat en ny, innovativ POC-teknik för digital immunanalys som kan räkna enskilda molekyler av biomarkörer från en droppe blod. En av styrkorna med den patentsökta tekniken är dess höga känslighet som kan möjliggöra mätning av biomarkörer med mycket låga detektionsnivåer (femtomolar 10-15) inom 10 minuter eller mindre. En annan styrka med Psyros Diagnostics digitala immunanalys är dess enkelhet, vilket skapar en låg produktionskostnad. Systemet består av ett lätthanterligt testkort och en mobil analysenhet och kräver inte några dyra komponenter eller dyra förbrukningsvaror.

Inom Psyros Diagnostics besitter man en hög kompetens och erfarenhet, vilket blir mycket viktiga tillskott i det gemensamma bolagets fortsatta utveckling av innovativa POC system, inte bara för hjärtmarkörer såsom högkänsligt troponin utan även för många andra kliniska områden och för multiplex, det vill säga möjligheten att testa flera biomarkörer samtidigt.

PLD Micro Flex kan skapa kostnads- och tidsbesparingar

Prolight Diagnostics har utvecklat plattformen PLD MicroFlex som kan komma att erbjuda ett enkelt arbetsflöde för alla typer av klinisk miljö som speglar väl hur de stora laboratorieinstrumentens arbetsflöden är uppbyggda. Därmed bedömer bolagets tekniska utvecklingspartner TTP (The Technology Partnership) att plattformen kan anpassas till distributed testing, där existerande centrala laboratorietester skulle kunna erbjudas till POC och mindre laboratorium inom flera kliniska områden, utan större kemiska förändringar.

På så vis skulle Prolight Diagnostics POC system kunna skapa mervärde i form av stora kostnads- och tidsbesparingar för de bolag som önskar erbjuda sina befintliga tester till denna växande marknad. Bolaget beslutade därför att, tillsammans med TTP, starta utvecklingen av ett nytt universellt testkort för distributed testing. Utvecklingsprojektet påbörjades i januari 2022 och kommer att pågå under året.

Företrädesemission ska finansiera kommande satsningar

Prolight Diagnostics har nu alltså två testsystem i sin besittning – PLD Micro Flex och Psyros Diagnostics digitala immunanalys. För att finansiera fortsatt utveckling av den digitala immunanalysen samt integrering i Prolight Diagnostics produkterbjudande har Prolight Diagnostics beslutat om att genomföra en nyemission på 77 Mkr.

Kapitaltillskottet kommer även att användas för finansiera fortsatt utveckling av Prolight Diagnostics PLD MicroFlex-plattform för distributed testing och för att utforska möjligheterna att inkludera fler biomarkörer än högkänsligt troponin och kunna testa fler markörer samtidigt, så kallad multiplex.

Ulf Bladin
Ulf Bladin, vd Prolight Diagnostics

Prolight Diagnostics vd har ordet

Förvärvet av Psyros Diagnostics är en stor och strategisk satsning för Prolight Diagnostics på vägen mot målet att bli en av de starkaste aktörerna på POC-marknaden, enligt Prolight Diagnostics vd Ulf Bladin som BioStock har fått förmånen att prata med.

Först och främst, vilka fördelar innebär snabb och patientnära diagnostik för vårdpersonal och patienter?

– Den stora vinsten med POC testing är att den kan utföras nära patienten på små mobila instrument på exempelvis en vårdcentral och äldreboende och inte vara beroende av det stora sjukhuslaboratoriet.

– För att exempelvis kunna ställa en snabb, korrekt diagnos tidigt i vårdförloppet då någon drabbas av en hjärtinfarkt, är det av största vikt att kunna genomföra blodtester nära patienten och få högkvalitativa provsvar fortast möjligt.

– Genom att upptäcka eller utesluta hjärtinfarkt tidigt i vårdkedjan kan vården ge betydligt snabbare vård till de akut hjärtsjuka patienterna vilket bidrar till färre sjukdagar. Samtidigt kan onödiga sjukhusvistelser undvikas och vårdkostnader sparas in för de som inte är drabbade.

För drygt en månad sedan tillkännagav ni förvärvet av Psyros Diagnostics. Skulle du kunna berätta lite om bolagets testsystem och hur det kompletterar er plattform PLD Micro Flex?

– De två POC plattformarna kompletterar varandra väl. Prolight Diagnostics har utvecklat den välbeprövade ELISA tekniken till ett mikroformat och kombinerat den med flex membrane-tekniken som utvecklats av TTP, därav namnet PLD MicroFlex. Blodprovet tas från armvecket och blodprovstagningsröret kan laddas direkt i testkortet. Härigenom förenklas arbetsflödet och flera manuella steg kan undvikas såsom pipettering, mätning och centrifugering.

– Psyros Diagnostics har utvecklat en helt ny, banbrytande POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från så lite som en droppe blod. Denna patentsökta teknik, som även har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer (femtomolar 10-15). Enligt vår kännedom finns det inget annat existerande POC system som bedöms kunna utföra dessa analyser med sådan enkelhet och känslighet. Tekniken ligger helt i linje med Prolight Diagnostics existerande strategi att kunna mäta extremt låga koncentrationer av biomarkörer såsom högkänsligt troponin.

»Enligt vår kännedom finns det inget annat existerande POC system som bedöms kunna utföra dessa analyser med sådan enkelhet och känslighet.«

De fyra grundarna i Psyros Diagnostics har redan genomfört en framgångsrik exit med POC-systemet Vivacta som såldes till Novartis för 90 miljoner USD. Skulle du kunna berätta om detta välmeriterade team som blir ett välkommet tillskott i Prolight Diagnostics? 

– De fyra grundarna har alla en mycket imponerande meritförteckning. De har en mycket lång och gedigen erfarenhet inom in vitro-diagnostikutveckling (IVD) och då framför allt inom POC tester och systemutveckling.

– De har sedan tidigare utvecklat ett annat POC system från koncept till godkänd produkt och som sagt redan genomfört en framgångsrik exit. Därmed är de redan väl förtrogna och insatta i det viktiga utvecklingsarbete som vi gemensamt nu står inför och vet vad som krävs för att lyckas. Vi är därför mycket glada över att detta välmeriterade team kommer att fortsätta sitt viktiga utvecklingsarbete i det gemensamma bolaget. Tillsammans planerar vi att utveckla de främsta och innovativa POC systemen på marknaden.

Ni har nu två testsystem i portföljen. Hur ser planen ut för den gemensamma utvecklingen framåt?

– Våra fokusområden under de kommande åren kommer att vara att integrera Psyros Diagnostics i Prolight Diagnostics produkterbjudande, fortsatt utveckling av den banbrytande POC tekniken för digital immunanalys för att utveckla prototypsystem för instrument och testkort och utveckla ett prototypsystem för verifiering och valideringsstudier. Därefter kommer vi att starta en klinisk valideringsstudie och sammanställa den regulatoriska dokumentationen för att sedan kunna inleda registreringsprocesserna i USA och Europa.

– Parallellt fortsätter vårt utvecklingsprojekt inom distributed testing för PLD MicroFlex för att kunna inkludera fler biomarkörer. Tillsammans med TTP bedömer vi att detta särskilda utvecklingsprojekt kommer att stärka den pågående dialogen som förs med potentiella industriella partners om deras eventuella medverkan och investeringsvilja i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Vilka milstolpar ser du fram emot att uppnå under det närmaste året?

– Inledningsvis behöver vi effektivt integrera Psyros Diagnostics med Prolight Diagnostics.

– Tillsammans med grundarna av Psyros Diagnostics arbetar vi för fullt med att ta fram en gemensam utvecklingsplan. Under det kommande året vill vi bland annat utveckla prototypsystem för instrument och testkort och genomföra känslighetsanalyser. För att uppnå de högt satta målen kommer vi att omgående behöva starta rekrytering av kompetent personal för att kunna driva det viktiga utvecklingsarbetet framåt med högsta effektivitet och kvalitet.

»För att uppnå de högt satta målen kommer vi att omgående behöva starta rekrytering av kompetent personal för att kunna driva det viktiga utvecklingsarbetet framåt«

Hur skulle du säga att er nuvarande portfölj skiljer sig mot konkurrerande produkter?

– Prolight Diagnostics utvecklar innovativa, flexibla POC system anpassade efter kundernas olika behov och vårdsituation inom skilda kliniska områden. Våra POC system kan bidra till att sjukvården kan ställa snabba och säkra diagnoser, inte bara inom ett utan många olika kliniska områden vilket i sin tur kan möjliggöra effektivare vård till rätt patienter.

– Psyros Diagnostics nya banbrytande teknik öppnar även upp möjligheter att kunna utveckla nya POC tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier. Några exempel på möjliga, framtida kliniska områden är inom neuropatologi såsom demens och traumatiska hjärnskador samt dysfunktioner i immunsystemet såsom sepsis och autoimmuna sjukdomar. Med denna nyskapande teknik kan det därmed finnas möjlighet att testa helt olika biomarkörer med hög känslighet och noggrannhet på ett och samma POC instrument. Detta bedömer vi tillsammans med Psyros Diagnostics grundare kan innebära ett paradigmskifte inom POCT för klinisk diagnostik.

Vilka andra kliniska områden ser ni en möjlighet inom för era POC-tester? 

– Utöver hjärtsjukdom, neuropatologi och traumatiska hjärnskador finns det även en stor potential inom virusdetektion.

– Idag är PCR-tester rekommenderade för att upptäcka virus såsom Covid men svarstiden är lång, ofta flera timmar till dag(ar) beroende på system och kötider. Med Psyros Diagnostics digitala POC immunanalys kan känslighet och noggrannhet bli lika god eller bättre än PCR-tester som idag utförs på de stora centrala laboratorieinstrumenten för att upptäcka smittsamma viruspartiklar såsom Covid. Den stora och högst betydande skillnaden är att svarstiden kan uppgå till endast 10 minuter eller mindre på Psyros Diagnostics POC plattform.

Ni genomför nu en företrädemission om 77 Mkr med teckningsperiod 7-22 mars. Vad är dina främsta argument för att BioStocks läsare bör delta i emissionen?

– Den globala POC marknaden uppgick 2020 till 29,1 miljarder USD och behovet av patientnära testning förväntas öka till 51,8 miljarder USD år 2027. Det är en enorm marknad med mycket stor potential.

»Behovet av patientnära testning förväntas öka till 51,8 miljarder USD år 2027. Det är en enorm marknad med mycket stor potential.«

– Vi bedömer att Prolight Diagnostics kan bli ett helt unikt bolag inom POC testing. Med det nyligen förvärvade bolaget Psyros Diagnostics delar vi den strategiska visionen att kunna revolutionera patientvården genom att ge vårdgivare de verktyg som de efterfrågar för att kunna ställa tidig och korrekt diagnos nära patienten. Härigenom kan mycket oro, lidande och i värsta fall död förhindras för många patienter. Genom tidig och korrekt diagnos kan även onödiga sjukhusvistelser undvikas och större sjukhuskostnader kan sparas in för de som inte är drabbade.

– Tillsammans planerar vi att utveckla de främsta och innovativa POC systemen på marknaden, inte bara för hjärtmarkörer som högkänsligt troponin utan även för många andra kliniskt viktiga områden, likväl för multiplex, det vill säga möjligheten att testa flera biomarkörer samtidigt. Psyros Diagnostics nya banbrytande teknik öppnar upp möjligheter att kunna utveckla nya POC tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier.

– Sammanfattningsvis bedömer jag att Prolight Diagnostics är mycket väl positionerat för att kunna bli en av de starkaste aktörerna på POC marknaden.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev