Home Nyheter DexTechs vd om bolagets nästa utvecklingssatsning

DexTechs vd om bolagets nästa utvecklingssatsning

Anders R Holmberg, vd DexTech

DexTechs vd om bolagets nästa utvecklingssatsning

8 december, 2021

Uppsalabaserade DexTechs huvudkandidat OsteoDex ligger i långt framskriden klinisk utvecklingsfas. Med starka fas IIb-data inom metastaserad kastrationsresistent prostatacancer söker bolaget efter en partner som kan ta projektet vidare till fas III. Samtidigt förbereds för kliniska studier inom ytterligare en indikation för att fortsätta bygga värde i projektet. BioStock kontaktade DexTechs vd och medgrundare Anders R Holmberg för att höra mer om bolagets senaste satsning.

Metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC) är ett sent stadium av prostatacancer där metastaser i majoriteten av fallen utvecklas i skelettet. En ond cirkel uppstår där cancern samverkar med benceller för progression, samtidigt som skelettnedbrytningen stimuleras. Det är just den här processen som utvecklingsbolaget DexTech riktar in sig på med läkemedelskandidaten OsteoDex och man kan konstatera resultaten från bolagets fas IIb-studie talar sitt tydliga språk.

DexTech siktar på fas III-studier med OsteoDex

OsteoDex är väl tolererad och har visat en kliniskt betydelsefull hämmande effekt på cancertillväxt i skelettet. I den 2-årsuppföljning som genomfördes förra året kunde man konstatera att överlevnaden i den patientgrupp som svarat på behandlingen var så hög att någon medianöverlevnad fortfarande inte uppnåtts, vilket är ovanligt goda resultat inom framskriden cancersjukdom. I patientgruppen som inte svarat på behandling låg överlevnaden vid uppföljningen på 28 procent, med en medianöverlevnad på 14 månader.

Med denna första indikation på förbättrad överlevnad arbetar DexTech just nu med att hitta en partner för att nästa steg i utvecklingstrappan och få säkra data kring kandidaten i fas III.

Inleder kliniska studier inom multipelt myelom

Men det är inte bara på affärsutvecklingssidan som bolaget håller sig sysselsatt. Metastaserad CRPC är bara en av flera cancerformer som är tätt förknippad med sjukdom i skelettet, varför man även undersökt OsteoDex effekter inom andra sådana cancersjukdomar. Som ett led i det arbetet tillkännagavs nyligen en nyemission om 58,2 Mkr som ska finansiera kliniska studier med kandidaten inom multipelt myelom, en malign tumörsjukdom som utvecklas i benmärgen och som även medför nedbrytning av skelettet.

Vd kommenterar

I samband med bolagets senaste satsning tog BioStock kontakt med dess vd och medgrundare Anders R Holmberg för att få veta mer.

Baserat på tidigare positiva kliniska resultat med OsteoDex mot mCRPC planerar ni nu kliniska studier inom multipelt myelom. Kan du berätta lite om hur dessa båda indikationer hänger ihop?

– Sjukdomsprocessen vid myelom liknar den vid skelettmetastaser från prostatacancer, där benceller och tumörceller stimulerar varandra. Detta faktum gjorde att vi började studera OsteoDex effekt på myelomceller redan tidigt förra året. Resultaten visar att OsteoDex är mycket verksamt mot myelomceller, faktiskt mer potent än mot andra tumörceller, inklusive celler från prostatacancer.

Ni befinner er just nu i licensieringsstadiet med OsteoDex inom mCRPC. Varför görs den här satsningen med ytterligare en indikation?

– Vi vill på det viset demonstrera OsteoDex stora potential som cancerläkemedel även mot en annan indikation utöver mCRPC. Behandling av myelom representerar mycket stora marknadsvärden och vi menar att positiva kliniska myelomdata kommer att stärka våra licensieringsmöjligheter.

Ni har undersökt kandidatens potential i flertalet former av cancer. Varför föll valet på just multipelt myelom?

– OsteoDex unika bifunktionella verkningsmekanism förefaller att passa perfekt för behandling av myelom, särskilt då OsteoDex saknar allvarliga biverkningar, vilket är viktigt då dessa patienter är sköra.

Vad har ni hittills fått för resultat gällande kandidatens möjliga effekt på sjukdomen?

– Våra prekliniska försök på olika myelomcelllinjer visar tydligt att cellerna är mycket känsliga för OsteoDex, även vid mycket låga koncentrationer. Nu är prekliniska resultat en sak och kliniska resultat en annan, men vår goda kliniska erfarenhet av OsteoDex effekt på sjukdomsprocessen i skelettet gör att vi har anledning att vara optimistiska att effekt på myelom kan verifieras kliniskt, dessutom utan allvarliga biverkningar.

Hur skulle du beskriva behandlingsmarknaden ut för multipelt myelom och hur skiljer den sig från marknaden för mCRPC?

– Om vi talar om marknadsvärden så är idag marknaden för myelom värd dubbelt så mycket som marknaden för mCRPC med fortsatt stora ökningar det närmaste decenniet.

Om vi i stället fokuserar på mCRPC där ni kommit längst i utvecklingen, så finns det ju en handfull behandlingsalternativ på marknaden idag. Vilken plats i behandlingslandskapet ser ni att OsteoDex tar, givet ett marknadsgodkännande?

– Patienterna utvecklar så gott som alltid resistens mot befintliga läkemedel och här kan OsteoDex komma in som alternativ. Även patienter som inte vill ha kemoterapi, på grund av besvärliga biverkningar, kan vara en lämplig patientgrupp. OsteoDex kan även kombineras med andra alternativ, vilket är helt oprövat.

mCRPC är per definition en långt framskriden sjukdom. Vad kan man förvänta sig av en ny behandling mot en sådan, i termer av förbättrat hälsoutfall?

– All behandling syftar till att bromsa förloppet med förlängning av överlevnaden där man strävar efter att bibehålla livskvalitet. Här kan OsteoDex ha en fördel genom frånvaro av allvarliga biverkningar.

Vilken vikt har en kandidats säkerhetsprofil för denna, mycket sjuka, patientgrupp?

– Behandlande läkare har att väga behandlingsnytta mot biverkningar. Självfallet är biverkningarna för patienten mycket viktiga och som påverkar livskvalitén. Här är OsteoDex, som är verksamt mot sjukdomen men med frånvaro av allvarliga biverkningar, ett alternativ.

Ni har letat aktivt efter en möjlig partner för att ta OsteoDex till fas III inom mCRPC sedan fas II-resultaten kommunicerades. Hur skulle du beskriva intresset kring projektet och vilka aspekter med Osteodex är det som lockar?

– OsteoDex dubbla verkningsmekanism med frånvaro av signifikanta biverkningar väcker intresse och därutöver möjligheten till flera indikationer.

Marknaden har reagerat på att ett licensavtal har dröjt. Kan du ge oss en uppdatering kring hur arbetet med att nå ett avtal fortskrider och om ni för några dialoger i nuläget?

– Denna process är fortlöpande och pågår vid dags datum.

Det är väl känt att det kan ta tid att formulera ett avtal som är tilltalande för alla parter. Hur ser du på en sådan process?

– Jo, det är som sagt känt att det tar tid ingå ett avtal och tidsåtgången sammanfaller inte alltid med marknadens tålamod. Att avancera ett projekt från fas II till fas III är och förblir ett mycket stort steg, både avseende den ekonomiska delen och rent organisatoriskt. Det finns många överväganden för bägge parter, tex. riskbedömningar och garantier för fortsatt utveckling. När och om man kommer överens återstår den legala delen att formulera i avtalet, en minst sagt tidskrävande procedur.

Hur går tankarna kring själva utlicensieringen. Lutar det åt att få till ett avtal gällande OsteoDex som helhet eller tänker ni snarare er ett avtal per indikation?

– Här finns flera möjligheter, mycket beroende på vem motparten är och var denne finns geografiskt. Som exempel kan ett avtal med en kinesisk motpart bli annorlunda jämfört med en motpart i väst. Här spelar det ju naturligtvis också roll hur motpartens specifika intresse ser ut.

Ni är ju inte ensamma om att försöka locka friare till ert projekt. Vad skulle du säga är det som gör att just OsteoDex-projektet sticker ut och varför ska man investera i DexTech just nu?

– Om man ser krasst på DexTech-aktien som investering hävdar jag att emissionskursen 13 kr är ett sällsynt fynd, både för den långsiktige såväl som den kortsiktige investeraren. Jag tror att OsteoDex projektet står inför sitt genombrott, med allt vad det innebär för DexTechs bolagsvärde. Om man tittar på bolagets historiska marknadsvärde finns inget negativt idag jämfört med för två års sedan, tvärtom. Det som uppfattas negativt och som resulterat i dagens emissionskurs är att affärsprocesser tar tid och är komplicerade. Särskilt, som sagt, steget till fas III.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev