Home Intervjuer Immunicum slutför fas I-studien ILIAD

Immunicum slutför fas I-studien ILIAD

Immunicum slutför fas I-studien ILIAD

8 december, 2021

Syftet med Immunicums fas Ib-studie ILIAD var att utvärdera ilixadencel över ett brett spektrum av cancerindikationer i kombination med anti-PD1 checkpointhämmaren pembrolizumab. Bolaget har nu meddelat att projektet slutförts efter att man genomfört en positiv säkerhets- och responsutvärdering och Immunicum har beslutat att inte fullfölja fas II-delen av studien. BioStock pratade med vd Erik Manting för att få veta mer om resultaten och beslutsfattandet kring fas II.

Det svenska cellterapibolaget Immunicum tar sig an två stora utmaningar inom cancerbehandling: svårbehandlade solida tumörer och tumöråterfall. För detta syfte har Immunicum två nya kandidater baserade på allogen dendritisk cellbiologi med potential att aktivera patientens eget immunsystem mot cancer, särskilt när de ges i kombination med dagens tillgängliga standardbehandlingar.

För tumöråterfall utvecklar bolaget ett canceråterfallsvaccin som kallas DCP-001. Läs mer om projektet här. För svårbehandlade solida tumörer har Immunicum utvecklat ilixadencel – en intratumoural immunprimer som redan har uppnått Proof-of-Concept (PoC) i kombination med tyrosinkinsamshämmare (TKIs) hos patienter med njurcellscancer (RCC). Tidiga tecken på effekt har också observerats hos ett antal andra svårbehandlade tumörer, inklusive levercancer (HCC) och mag-intestinala stromaltumörer (GIST).

Behandlingskonceptet ilixadencel

Ett av de största problemen med dagens standardbehandlingar såsom TKIs är att de ofta ger dålig effekt, eftersom tumörerna blir resistenta när TKIs inte kombineras med andra behandlingar. Detsamma händer med checkpointhämmare (CPIs) som pembrolizumab (Keytruda), en ledande CPI för behandling av flera solida tumörer och en del av ett nytt genombrott inom området cancerimmunterapier. Med andra ord har en kombinationsbehandling där CPIs eller TKIs kombineras med ilixadencel, som aktiverar ett tumörspecifikt immunsvar, potential att optimera effekten av nuvarande standardbehandlingar.

I fas Ib-studien ILIAD har Immunicum undersökt säkerheten och effekten av ilixadencel i kombination med pembrolizumab. Studien inkluderade en rad solida tumörindikationer, inklusive skivepitelcancer (HNSCC), melanom, gastroesofageal junction adenocarcinoma (GEJAC), icke-småcellig lungcancer (NSCLC), livmodercancer och livmoderhalscancer.

ILIAD-studien avslutad

Totalt inkluderades 21 patienter i ILIAD, och medan alla patienter var lämpliga kandidater för behandling med pembrolizumab så hade sexton patienter redan tidigare behandlats med läkemedlet, medan fem patienter inte hade det. Alla patienter i studien led av avancerade stadier av sjukdomen och var kraftigt förbehandlade med flera behandlingslinjer.

Resultaten från studien visade att ilixadencel hade en utmärkt säkerhetsprofil utan dosbegränsande toxiciteter hos någon av patienterna, upp till den högsta dosen på 20 miljoner celler per injektion. Dessutom rapporterades inga livshotande biverkningar, och endast två allvarliga biverkningar (grad 3) relaterade till ilixadencel rapporterades och dessa var injektionsrelaterade reaktioner.

Beslut om att inte fullfölja fas II

Det huvudsakliga effektmåttet för fas Ib-studien var att undersöka säkerheten och tolerabiliteten hos ilixadencel i en heterogen cancerpatientpopulation, snarare än att utvärdera kandidatens effekt. Om man ser till det totala svaret observerades dock behandlingssvar endast hos de sexton patienter som tidigare hade exponerats för pembrolizumab, med partiellt svar hos två patienter och stabil sjukdom hos fyra patienter. Hos patienter som inte hade erhållit pembrolizumab tidigare, så kallade “checkpointhämmar-naiva patienter”, kunde ingen respons noteras.

Fas Ib-delen av ILIAD-studien slutfördes visserligen framgångsrikt, men resultaten ledde till beslutet att inte fullfölja en planerad fas II-del av studien. I denna skulle ilixadencel ha kombinerats med avelumab, en annan checkpointhämmare som riktar sig mot PD1/PD-L1, hos patienter som inte tidigare exponerats för checkpointhämmare. Beslutet fattades givet bristen på svar hos checkpointhämmare-naiva patienter i fas Ib-delen av ILIAD.

»We believe that there are better alternatives than the originally planned ILIAD phase II study to position ilixadencel competitively in the cancer therapy landscape« — Erik Manting, vd Immunicum

Immunicums vd Erik Manting besökte BioStock för att diskutera dessa resultat och beslutet att inte fullfölja fas II-delen av ILIAD-studien.

Erik Manting, what was your initial reaction when you saw the results from the phase Ib portion of the ILIAD project?

–  The study delivered on its primary goal; to confirm the excellent safety profile of ilixadencel in combination therapies, in this case with checkpoint inhibitors. The responses observed with the ilixadencel plus pembrolizumab in heavily pre-treated patients that had stopped responding to previous pembrolizumab treatment adds to our earlier observations that ilixadencel may be able to trigger clinical responses in a wider range of hard-to-treat established tumours, including the existing clinical evidence in RCC, HCC and GIST.

Why did you decide not to pursue a phase II study here?

– We did not observe responses in checkpoint-naïve patients and also the cancer immunotherapy landscape has evolved significantly since the design of the study. Today, it is clear that checkpoint inhibitors work well for a minority of patients and that it is hard to move the needle towards larger response rates by combining them with other immunotherapies. Therefore, novel cancer immunotherapies that are more differentiated need to be developed, either in combination with checkpoint inhibitors or in settings where checkpoint inhibitors are ineffective.

Erik Manting, CEO Immunicum
Erik Manting, vd Immunicum

The market reacted negatively to your decision not to pursue a phase II study. Would you care to comment on this reaction?

–  We were surprised by the very negative response. The ILIAD phase Ib portion of the study was not designed to deliver efficacy signals and moving a biotechnology company forward in a competitive landscape requires clear and data-driven decision-taking by management, including when not to proceed in a certain direction. Obviously, we had hoped the market would appreciate the relatively good outcome of the ILIAD phase Ib study for ilixadencel as a product, and our decision not to invest in a larger phase II portion of the study in the context of the broader cancer therapy landscape.

Overall, what do the results from the ILIAD project mean for the future of ilixadencel?

– That it is a product with a good safety profile and encouraging signs of efficacy in a broader range of hard-to-treat tumours. Safety is not a trivial aspect when dealing with patients who generally have to endure harsh treatments and a therapeutic landscape which is moving towards combination therapies.

And, finally, in the grand scheme of things, how do you plan to position ilxadencel in the cancer therapy landscape?

–  We believe that there are better alternatives than the originally planned ILIAD phase II study to position ilixadencel competitively in the cancer therapy landscape. Out of the broad range of clinical responses observed, we will look for indications where the product can be combined in a differentiated manner with checkpoint inhibitors or indications where checkpoint inhibitors have not been successful. We will provide the market with an update on the next steps for ilixadencel early next year.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev