Home Nyheter Spago Nanomedicals vd om planerna för de kommande tolv månaderna

Spago Nanomedicals vd om planerna för de kommande tolv månaderna

Folio Images +46 8 720 56 00 [email protected]

Spago Nanomedicals vd om planerna för de kommande tolv månaderna

21 juni, 2021

När nanomedicinbolaget Spago Nanomedicals första halvår 2021 summeras så kan man konstatera att bolaget nådde milstolpar i och med den lyckade kapitalanskaffningen och listbytet till Nasdaq First North i mars. Spago Nanomedical fortsätter nu framåt med fullt fokus både på cancerbehandlingsprojektet Tumorad och diagnostikprojektet SpagoPix som för närvarande genomgår en klinisk studie. BioStock talade med vd Mats Hansen för en lägesbeskrivning av de pågående projekten och vad han förväntar att bolaget skall uppnå inom de kommande 12 månaderna.

Spago Nanomedical utvecklar produkter för diagnostik och behandling av cancer. Till grund för verksamheten ligger ett patenterat nanomaterial som är utformat för att selektivt ackumuleras i tumörvävnad enligt en princip som kallas Enhanced Permeability and Retention (EPR). Målsättningen är att tekniken ska underlätta cancerdiagnostik och förbättra behandling av cancerformer där det underliggande medicinska behovet är omfattande.

BioStock kontaktade vd Mats Hansen och fick en pratstund om bolaget, det senaste halvåret och vad som väntar under det kommande året.

Mats, som en allmän introduktion för de som kanske inte känner till bolaget, skulle du vilja redogöra på vilka sätt er teknologiplattform skiljer sig från nuvarande produkter på marknaden?

– Det gör jag gärna, vår plattform har möjlighet att tillföra helt nya sätt att angripa eller diagnosticera elakartade tumörer.

– Principen bygger på nanopartiklar med ”inbyggd” funktion som därför inte är beroende av att släppa ifrån sig någon aktiv substans för att ge önskad verkan. Istället använder vi relevanta metall-joner med bevisad klinisk effekt för diagnostik med magnetkamera (MRT) eller för intern strålbehandling. Genom en mycket precis design kan vi få partiklarna att ansamlas i tumörer, framför allt sådana som växer snabbt. Det innebär att vårt material möjliggör avbildning eller behandling av cancer där nuvarande metoder inte räcker till.

Två huvudsakliga utvecklingsspår

Det Lundabaserade bolaget utvecklar projekten SpagoPix och Tumorad inom flera olika indikationer såsom bröstcancer, bukspottkörtelcancer (pankreas), andra solida tumörer samt ännu ej kommunicerade indikationer. Affärsidén är att utveckla projekten till klinisk proof-of-concept för att därefter kommersialisera produkterna genom licens- eller partnerskapsavtal, riktade mot större etablerade bolag med expertis inom respektive område.

Nanopartiklarna i de två projekten utgår från samma plattform, vilket enligt bolaget innebär att det finns betydande synergier mellan projekten avseende materialets uppbyggnad och produktion.

Studie med SpagoPix pågår

Spago Nanomedicals kontrastmedel SpagoPix, SN132D, är designat för fysiologisk och selektiv ansamling i tumörer och har utvecklats för att mer optimalt utnyttja potentialen med MRT för tumörvisualisering. Avsikten är att möjliggöra detektering av tumörer och metastaser med högre precision än vad som är möjligt med dagens kontrastmedel. Detta kan öppna upp för effektivare kirurgi, screening av högriskpatienter utan joniserande strålning, monitorering av pre-operativ behandling och även uppföljning av patienter efter operation.

SpagoPix ska öka sannolikheten för en framgångsrik behandling och därmed patienternas chans till överlevnad, med en initial klinisk utveckling inriktad på bröst- och bukspottkörtelcancer.

SpagoPix är ett gadoliniumfritt kontrastmedel, vad innebär det för er adresserbara marknad primärt inom era två fokusområden, men även generellt för samtliga cancertyper?

 Behovet av bättre och mer specifika kontrastmedel för MRT är stort, både för att minska användningen av gadolinium generellt och för att förbättra tumördiagnostiken inom flera cancerformer.

 – Bröstcancer är en stor indikation med cirka 2 miljoner nya fall i världen varje år där MRT används rutinmässigt för flera ändamål. Bland annat ökar användningen av MRT för screening av riskgrupper, vilket innebär att dessa kvinnor regelbundet exponeras för gadolinium, en metall som inte normalt ska finnas i kroppen.

– Men den stora fördelen med SpagoPix är möjligheten att avbilda tumörer med hög precision och hög upplösning, detta kan ge livsavgörande information för korrekt diagnos. På det sättet kombinerar vi några av de viktigaste fördelarna med MRT och positronemissionstomografi (PET) i en produkt. 

Initiala kliniska resultat visar att produktkandidaten SN132D ger god kontrast i bröstcancertumörer och i bukspottskörteln, med bibehållen god säkerhet. Patientrekrytering pågår för närvarande till den kliniska studien SPAGOPIX-01 som genomförs vid två sjukhus i Sverige och som kan inkludera upp till 20 patienter med bekräftad bröstcancer.

Ni har haft lite rekryteringsproblem på grund av pandemin, ser du några tendenser till förbättrade möjligheter att snabba på tillflödet av frivilliga patienter?

Mats Hansen, vd Spago Nanomedical

 Utan tvekan har pandemin generellt inneburit problem för rekrytering av patienter till många kliniska studier. Vi ser att patienterna nu återvänder till klinikerna, men det är fortfarande ett utmanande läge, främst för att många operationer nu genomförs mycket kort efter diagnos vilket ger ett smalare fönster för deltagande i vår studie.

 – Vi har en god dialog med ansvariga läkare och anpassar studieprotokollet efterhand för att underlätta rekryteringen. Resultaten från studien har hittills visat att SN132D ger fina bilder med nuvarande dos. Detta utgör ett viktigt underlag för diskussion med potentiella licenspartners för den fortsatta utvecklingen av projektet.

Klinisk studie med Tumorad planeras under 2022

Spago Nanomedicals andra projekt i pipeline är Tumorad, SN201 som är inriktat på tumörselektiv strålbehandling av cancer med en kliniskt relevant radioaktiv isotop bunden till bolagets nanopartiklar. Liksom kontrastmedlet SpagoPix har Tumorad-partiklarna designats för fysiologisk ansamling i tumörer. Givet det faktum att Tumorad ansamlas i tumörvävnad, ges en potentiell möjlighet att leverera en anpassad stråldos som kan behandla tumörerna, samtidigt som påverkan på övriga organ minimeras.

Cancerbehandlingsprojektet Tumorad har en blockbusterpotential enligt er bedömning, d.v.s. att försäljningspotentialen uppgår till mångmiljardbelopp. Kan du berätta lite om bakgrunden till denna optimism?

 – Vi vet att principen för ansamling av Tumorad i tumörer, EPR-effekten, är mer uttalad i aggressiva tumörer. Det saknas i dag effektiva läkemedel mot avancerade stadier av flera större cancerformer där dödligheten till stor del beror på att tumörerna fortsätter växa eller sprida sig. Här kan Tumorad bli ett viktigt och effektivt tillskott till behandlingsarsenalen.

Prekliniska resultat visar att produktkandidaten SN201 ansamlas i aggressiva tumörer och fördröjer tillväxten vid kliniskt användbara doser. Detta ger en bred användningspotential av SN201 för behandling av olika cancerformer.

Rådande status i projektet SN201 är att kandidaten nu går vidare i prekliniska dosimetri- och toxikologistudier. Produktion av SN201 i större skala för att tillgodose behovet av material i regulatoriska prekliniska studier har genomförts internt, och arbetet med överföring av produktionsprocessen till en kontraktstillverkare för GMP-tillverkning inför kliniska studier pågår. Målsättningen är att inleda en klinisk fas I/II-studie under 2022.

Avslutningsvis, i våras genomförde ni ett listbyte till Nasdaq First North och en övertecknad företrädesemission, samt en övertilldelningsemission som tillförde bolaget cirka 64 Mkr efter emissionskostnader. Givet det stora intresset för bolaget – vad hoppas du att ni har uppnått inom de kommande tolv månaderna?

Vi har en spännande period framför oss inom båda projekten. Med SpagoPix är det primära målet att färdigställa den kliniska studien, för att stärka vår position i dialog med framtida tänkbara partners. Inom Tumorad kommer vi att slutföra de regulatoriska preklinikstudierna under sommaren, därefter följer en klinikförberedande period med produktion och förberedelser som ska leda fram till start av den första kliniska prövningen i patienter med avancerad cancer under nästa år.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev