Home Nyheter Emplicures vd om bolagets missbrukshämmande läkemedelsplattformar

Emplicures vd om bolagets missbrukshämmande läkemedelsplattformar

Emplicures vd om bolagets missbrukshämmande läkemedelsplattformar

9 juni, 2021

Svenska Emplicures primära fokus, opioider, kan vid rätt användning erbjuda patienter som lider av kronisk smärta effektiv smärtlindring – men de kan också leda till svåra biverkningar och beroende. Emplicure utvecklar en portfölj läkemedelskandidater där opioidernas positiva effekter tas tillvara, samtidigt som missbruk av opioiderna i produkterna försvåras väsentligt. BioStock har pratat med bolagets vd Torbjörn W. Larsson för att få veta mer om bolaget som är på väg att noteras på Nasdaq First North Growth Market.

emplicure logoOpioider har länge varit ett av de mest effektiva verktygen för att behandla svår och långvarig smärta. Det finns dock en del risker förknippade med opioidanvändning, där en risk är att brukaren utvecklar tolerans eller blir beroende. En annan risk är att opioiderna missbrukas, vilket kan leda till andningsuppehåll med i värsta fall dödlig utgång. Då de kan användas som rusningsmedel är de dessutom mycket stöldbegärliga, då de stjäls för att missbrukas eller säljas vidare på den svarta marknaden.

Opioidmissbruk är ett så allvarligt samhällsproblem att man i USA benämner situationen som en opioidkris, med över 70 000 överdosrelaterade dödsfall registrerade i landet under 2019. Missbruk av opioidläkemedel är ett växande problem även utanför USA men från en lägre nivå. I Sverige dog 960 personer under 2016 som följd av opioidförgiftning, enligt en sammanställning av OECD.

Förhindrar missbruk av läkemedel

Uppsalabaserade Emplicure utvecklar läkemedel med biokeramiska material för kontrollerad läkemedelsleverans, som gör det svårt att manipulera läkemedlet för att utvinna opioiderna i syfte att missbruka dem. Bolaget har byggt en portfölj läkemedelskandidater som baseras på tre olika plattformar – oral, plåster och inhalering.

På väg mot kliniska studier

Längst i utvecklingen har läkemedelskandidaten Empli03 kommit, en transmukosal tablett att ha i munnen, där bolagets biokeramiska material kombinerats med opioiden buprenorfin för behandling av medelsvår till svår kronisk smärta. Kandidaten befinner sig i preklinisk fas och planen är att inleda klinisk dokumentation i början av nästa år.

Eftersom komponenterna i produkterna är väl dokumenterade sedan tidigare kommer det kliniska programmet bestå av farmakokinetiska och bioekvivalensstudier innan steget mot registrering och marknadslansering är redo att tas. Med andra ord slipper man genomgå de tids- och resurskrävande säkerhets- och effektstudier som hör utveckling av nya läkemedelskandidater till.

Driver flera parallella utvecklingsspår

Utöver smärtstillningsprojekten utvecklas även Empliadhd, som är en oral tablett för behandling av ADHD. Det är ytterligare ett behandlingsområde där missbruk av medicineringen är ett växande problem. Emplicure utvecklar dessutom, via det helägda dotterbolaget Amplicon, tobaksfria nikotinprodukter som riktas mot konsumentmarknaden, vilka bygger på samma biokeramiska plattformar som läkemedelsprojekten.

Vd kommenterar

Fokus i närtid ligger på utvecklingen av Empli03 som just nu förbereds inför kliniska studier, varför bolaget nu genomför en nyemission om 39,8 Mkr samtidigt som aktien noteras på Nasdaq First North Growth Market. BioStock har kontaktat Emplicures vd Torbjörn W. Larsson för att få veta mer om bolaget, projektet och noteringsplanerna.

Torbjörn W Larsson, vd Emplicure
Torbjörn W Larsson, vd Emplicure

Först och främst, skulle du vilja berätta lite mer om dig själv och din professionella bakgrund?

– Jag har min bakgrund inom ledarskap, affärer och internationell affärsutveckling, med positioner som bland annat produktchef, sälj- och marknadschef och vd. Jag har varit trogen life science och medtech, med några enstaka avstickare till andra branscher, alltid inom B2B.

Läkemedel som inte går att missbruka låter ju som något man skulle vilja göra till standard. Hur ser ni själva på potentialen för er teknologi?

– Potentialen för våra teknologier är stor och att motverka missbruk är bara en del av vad vi kan göra med våra biokeramiska plattformar. För alla läkemedel är det viktigt att de frisätter den aktiva substansen med rätt dos och med rätt duration. Det gäller oavsett om det ska ske med omedelbar frisättning eller med lägre och konstant frisättning över en längre tid.

– Beroende på hur vi bygger ihop biokeramerna och de aktiva substanserna kan vi ”skräddarsy” frisättningen till specifika behov. Detta ger oss i princip oändliga möjligheter att utveckla både läkemedel och konsumentprodukter för en rad olika applikationsområden. 

Hur skulle du beskriva marknaden, om man tittar specifikt på läkemedelsleverans som försvårar för missbruk?

– Jag skulle beskriva marknaden som underutvecklad, med ett stort behov av nya produkter baserade på nya teknologier som motverkar missbruk. Marknaden för läkemedel mot kronisk smärta omsätter cirka 20 miljarder USD och består av ett stort antal original- och generikaprodukter, men få av dem, cirka 1,5 miljarder USD, har s.k. ADF-egenskaper som motverkar missbruk. ADF står för Abuse Deterrent Formulations och en ADF-klassad produkt har egenskaper som på något sätt kan motverka missbruk av opioidläkemedlet.

Vilket intresse har ni hittills sett gällande er teknologi?

– Vi har mött ett stort intresse när vi presenterat för läkemedelsbolag, nikotinbolag och investerare inom life science. Ur ett industriperspektiv har precisionen avseende substansernas frisättning och plattformarnas biokompatibilitet varit uppskattat. Ur investerarsynpunkt uppskattas det dessutom extra att produktionsprocesserna är skalbara och inte driver upp kostnaderna för produkterna.

Hur ser strategin för att ta era kandidater till marknad ut?

– Vi har en affärsmodell där vi utvecklar produkterna till en mognad där en licens- eller samarbetspartner kan ta över för att registrera och kommersialisera dem. Modellen ger både kortare time-to-market för licenstagaren och kortare time-to-income och positivt kassaflöde för oss. Det betyder i sin tur att vi kan ha fler parallella projekt i utveckling samtidigt.

Om vi riktar blickarna mer mot Amplicon och utvecklingen av nikotinprodukter. Hur ser den långsiktiga planen ut där?

– Amplicon är ett helägt och renodlat dotterbolag skapat för att utveckla och kommersialisera olika typer av konsumentprodukter. Vi använder samma utvecklingsplattformar och samma biokeramer inom båda bolagen vilket ger synergifördelar. För konsumentprodukter är utvecklingstiden dessutom kortare, vilket betyder att de kan börja generera ett kassaflöde snabbare än en läkemedelsprodukt.

– Initialt handlar det om att utveckla orala tobakfria nikotinprodukter och vi för diskussioner med ett internationellt bolag om samutveckling och kommersialisering. Oralt tobaksfritt nikotin är en stor och växande marknad. Den omsätter idag cirka 2,4 miljarder USD och internationella analysbolag bedömer att den kommer att växa till drygt 33 miljarder USD fram till 2027.

Ni tar nu in 39,8 Mkr i samband med börsnoteringen. Vad kommer emissionslikviden att användas till?

– Vi ska fortsätta bygga styrka och värde i bolaget. En stor del av likviden, fyrtio procent, avser den kliniska dokumentationsfasen för Empli03. Tjugo procent ska användas till det förarbete som ska göras internt och externt som grund inför detta.

– Tjugo procent avsätts till att öka takten i vår affärsutveckling, med förhandlingar och ökad internationell närvaro hos våra potentiella partners. Vi ska också vidareutveckla Amplicon samt initiera och utveckla nya projekt, med tio procent vardera.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev