Home Nyheter Spago Nanomedical om den övertecknade emissionen och planen framåt

Spago Nanomedical om den övertecknade emissionen och planen framåt

Folio Images +46 8 720 56 00 [email protected]

Spago Nanomedical om den övertecknade emissionen och planen framåt

5 mars, 2021

Nyligen meddelade Spago Nanomedical utfallet i den avslutade kapitalanskaffningen som gjordes i syfte att satsa på cancerbehandlingsprojektet Tumorad. Det stora intresset, emissionen övertecknades med 52 procent, föranledde bolaget att utnyttja den övertilldelningsemission om 10 Mkr som man hade möjlighet till. BioStock kontaktade vd Mats Hansen för en kommentar om utfallet och bolagets närmaste planer.

Lundabolaget Spago Nanomedical genomförde nyligen en övertecknad företrädesemission som totalt inbringade 69,1 Mkr, inklusive den övertilldelningemission om 10 Mkr som bolaget hade möjlighet att genomföra vid högt intresse. Den fullt säkerställda företrädesemissionen tecknades till 152 procent och bolaget tog inga garantiåtaganden i anspråk.

Tumorad i fokus

Spago Nanomedical har nu resurser att avancera med sin tumörselektiva teknologiplattform, både inom radionuklidterapi-projektet Tumorad och med SpagoPix, projektet inom bildbaserad cancerdiagnostik som befinner sig i klinisk fas.

Listbyte väntar

När kapitalanskaffningen nu är klar väntar ett listbyte för Spago Nanomedical. Bolaget har sedan tidigare inlett en process för notering på Nasdaq First North Growth Market, vilket bl.a. innebär att man blir mer exponerad mot internationella och institutionella investerare, en utveckling som ligger i linje med bolagets utveckling och långsiktiga ambitioner.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade vd Mats Hansen för att höra mer om de närmaste planerna för Spago Nanomedical.

Mats, vad är din kommentar efter den övertecknade emissionen?

– Det är väldigt roligt att intresset att delta i emissionen var så starkt både från befintliga och nya investerare. För bolaget betyder det mycket; vi kan nu med full kraft driva Tumorad mot kliniska studier parallellt som studien med SpagoPix slutförs. Vi kan öka takten för att utveckla produkter som kan få stor betydelse för patienter med svår cancer och Spago blir därmed även mer intressant för investerare som söker ett mer moget bolag.

Mats Hansen, vd Nano Spagomedical

När kommer SpagoPix-studien att vara klar?

– Studien löper på med inklusion av ytterligare patienter i den andra dosgruppen. När vi har resultat från denna grupp ska vi bestämma om hur vi går vidare, studieprotokollet ger möjlighet att fortsätta med ytterligare en dosgrupp och det kan finnas ett värde i att utnyttja studien till fullo för att sätta grunden för nästa steg.

– Komplexiteten med pandemin, som gjort att färre patienter sökt vård och att cancerscreening för hundratusentals personer ställts in och som försenat studien, gör den dock svårare att tidsätta. Men eftersom vi redan har bra interimsdata, så kan vi tryggt gå vidare med Tumorad som bygger på samma princip för precisionsmedicin genom fysiologisk targeting till tumörer, och också inleda samtal med potentiella partners för SpagoPix.

Vad kommer att hända härnäst i Tumorad-projektet?

– Vår läkemedelskandidat genomgår klinikförberedande studier enligt de krav som ställs från läkemedelsmyndigheter och vi förbereder även storskalig produktion enligt GMP med tillhörande dokumentation inför prövning i människa. Hösten 2021 räknar vi med att lämna in ansökan om en klinisk fas I/II med förväntad studiestart under 2022.

Avslutningsvis, hur ser du strategiskt på projekten, hur långt avser ni att driva dem innan ni börjar diskutera partnersamarbeten och licensieringsavtal?

– De kliniska interimsresultaten med SpagoPix pekar på ”proof of principle” i den nu pågående studien. Det tror vi är en bra grund för meningsfulla diskussioner med potentiella partners för den vidare utvecklingen av SpagoPix till marknad. Studien genomförs på patienter där vi tar bilder på tumörer, varför man kommer att ha en god uppfattning om vilken bildkvalitet som uppnås och de kliniska behov som kan tillgodoses. Den ger också en bra grund för kommande studier, inom bröstcancer och andra indikationer.

– Vi bedömer att det finns stort intresse för MR-kontrastmedel som gör det möjligt att ställa diagnos och behandla cancer med högre precision.

– Med Tumorad är målet just nu att ta det in i klinik för att visa användbarhet som ett läkemedel mot svår cancer. Vi arbetar med att utforma ett studieprogram som gör detta på ett bra sätt i flera tumörtyper. Beroende på utfallet finns det flera tänkbara vägar för den vidare utvecklingen av projektet. Genom ökad exponering kan vi söka stöd i en större marknad för att ge möjlighet att gå längre med våra projekt och därigenom öka aktieägarvärdet ytterligare.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev