Home Nyheter Chordate Medical vill motverka en av Sveriges vanligaste folksjukdomar

Chordate Medical vill motverka en av Sveriges vanligaste folksjukdomar

Cropped shot of a young businessman looking stressed while working late in the office

Chordate Medical vill motverka en av Sveriges vanligaste folksjukdomar

12 februari, 2021

Upp till 1,5 miljoner svenskar är drabbade av migrän i någon form och migrän är därmed en av Sveriges vanligaste folksjukdomar. Migrän kännetecknas av kraftigt pulserande huvudvärk som kommer i attacker och orsakar fysiskt och psykiskt lidande för den drabbade men också stora kostnader för samhället. Medicinteknikbolaget Chordate Medical vill lindra kronisk migrän med Kinetic Oscillation Stimulation – en förebyggande behandlingsmetod som inte förlitar sig på läkemedel.

Chordate Medicals nervstimulerande teknologi, Kinetic Oscillation Stimulation, K.O.S., var från början en behandling mot kronisk nästäppa (rinit), men bolaget upptäckte att vissa patienter även upplevde en tydlig förbättring av sin migrän. Upptäckten öppnade ett nytt utvecklingsspår och idag utvärderas behandlingen i en klinisk studie på kronisk migrän vid nio kliniker i Tyskland och Finland.

Studien är pausad för tillfället men kommer att starta i Finland igen efter att vårdpersonalen har vaccinerats mot Covid-19. Läs mer här.

Kronisk migrän försämrar livskvaliteten

Man skiljer normalt på episodisk migrän, som inträffar då och då, och kronisk migrän. Kronisk migrän innebär att den drabbade har huvudvärk minst 15 dagar per månad, varav minst 8 dagar är med migränUngefär 200 000 personer i Sverige lider av kronisk migrän. Många av dem måste sjukskriva sig flera dagar per månad på grund av den kraftiga huvudvärken och andra besvärliga symptom, så som illamående och känslighet för ljus.

Läs mer om symptomen vid migrän i Chordate Medical tar sig an kronisk migrän

Den samhällsekonomiska effekten av migrän är med andra ord stor, både genom arbetsfrånvaro och sjukvårdskostnader. Den totala kostnaden i EU för huvudvärksstörningar estimeras 2011 till 173 miljarder euro per år, varav migrän står för 64 procent av kostnaderna.

Begränsad effekt och biverkningar med dagens behandlingar

Det finns en stor efterfrågan på nya behandlingsmetoder då dagens behandlingar ofta har otillräcklig effekt eller uttalade biverkningar. Idag används framförallt läkemedel för att behandla kronisk migrän. Vissa av dessa läkemedel har en god effekt initialt men sedan avtar effekten oftast över tid, vilket gör att patienten måste byta till andra preparat. Överanvändning av läkemedel kan förvärra huvudvärken.

I dagsläget används receptfria smärtstillande läkemedel, såsom paracetamol och NSAID, i första hand för att lindra huvudvärken vid migrän. Om detta inte hjälper finns migränspecifika läkemedel, så kallade triptaner, m.fl. Ett problem med triptaner är dock att de kan leda till biverkningar som yrsel, tryckkänslor över bröstet och trötthet. Eftersom de är blodkärlssammandragande lämpar de sig heller inte för patienter med hjärt-kärlsjukdom.

Nervgift används i förebyggande syfte

Det finns ett fåtal läkemedel som ges i förebyggande syfte för att förhindra att migränanfallen uppkommer, exempelvis betablockerare (läkemedel mot högt blodtryck), NSAID-preparat, läkemedel mot epilepsi och antidepressiva medel. Dessa är dock utvecklade för behandling av andra tillstånd än migrän vilket gör att effekten inte alltid är tillfredsställande.

Vissa migräniker får neurotoxinet botulinumtoxin (främst känt under varumärket Botox) injicerat i ansikte och nacke som förebyggande behandling mot kronisk migrän. Behandlingen genomförs cirka fyra gånger per år och varje behandling består av cirka 30-40 injektioner. Inte heller denna behandling är fri från biverkningar – botoxinjektioner kan leda till värk i huvud och nacke, muskelsvaghet i ansiktet, hängande ögonlock, hudutslag samt infektioner.

Chordate Medicals behandling

Chordate Medicals behandling, K.O.S.

De migränpatienter som behandlas med Botox är en viktig målgrupp för Chordate Medical. Precis som Botox, verkar Chordate Medicals behandling förebyggande och ges på klinik, vilket gör att omställningen inte skulle vara särskilt stor vid ett eventuellt byte från behandling med Botox till K.O.S. Den största skillnaden, enligt bolaget, är att K.O.S inte medför samma nivå av bieffekter.

Själva behandlingen är enkel och tar endast cirka 20 minuter. En ballong förs in i patientens näshåla och sedan startas en kinetisk oscillerande stimulation, alltså en slags vibration. Enligt bolagets teori leder detta till en ”normalisering” av det autonoma nervsystemet, vilket kan hjälpa personer med migrän som antas ha en obalans/överaktivitet i det autonoma nervsystemet.

Stort behov av nya behandlingar

Behovet av nya behandlingar mot kronisk migrän är mycket stort och det görs avsevärda satsningar på forskning inom området. På senare år har nya behandlingar mot migrän utvecklats och ett exempel är den svenska upptäckten CGRP-hämmare som fungerar förebyggande. CGRP frisätts i samband med migränanfall och genom att blockera nervcellernas receptorer för denna molekyl med CGRP-hämmare kan man motverka anfallen. CGRP-hämmare är dock mycket dyra och kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom. Dessa läkemedel är därmed inte ett förstahandsval, utan de blir aktuella först efter att man har testat andra behandlingar utan tillfredställande effekt.

Chordate Medical är ett av de bolag som bidrar till utvecklingen och forskningen inom kronisk migrän. Syftet med K.O.S-behandlingen är att minska antalet huvudvärksdagar, vilket den för tillfället pausade migränstudien i Finland och Tyskland avser påvisa.

Under de närmaste veckorna kommer vårdpersonalen i Finland bli vaccinerade vilket innebär att bolaget kan återuppta och slutföra migränstudien. Chordate Medical kommer då att kunna dra ytterligare slutsatser om behandlingsmetodens fördelar jämfört med tillgängliga alternativ.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev