Home Nyheter Chordate Medical tar sig an kronisk migrän

Chordate Medical tar sig an kronisk migrän

Chordate Medical tar sig an kronisk migrän

24 september, 2020

Omkring var sjunde person i Sverige lider av migrän – ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av en intensiv och sprängande huvudvärk i kombination med en rad andra besvär. Vid kronisk migrän har man huvudvärk över hälften av månadens dagar, vilket leder till stort lidande på individnivå och stora kostnader för samhället. Chordate Medical vill minska besvären med hjälp av bolagets behandling Kinetic Oscillation Stimulation – en snabb, nervstimulerande behandling med potential att vara både långtidsverkande och utan oväntade bieffekter.

Det finns en betydande efterfrågan på nya behandlingsmetoder mot migrän då dagens behandlingsstrategier anses ha otillräcklig effekt. Vissa behandlingsmetoder medför även väsentliga biverkningar. Medicinteknikbolaget Chordate Medical vill fylla det terapeutiska behovet med sin behandling Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S), en behandlingsmetod som använder sig av vibrationer för att stimulera nerverna i slemhinnorna i näsan.

Bolagets mål är att hjälpa människor med kronisk migrän att förebygga svår huvudvärk och minska antalet huvudvärksdagar. K.O.S-behandlingens kapacitet att göra just det utvärderas nu i en klinisk studie som genomförs vid 10 kliniker i Tyskland och Finland.

BioStock har tidigare intervjuat Chordate Medicals vd Anders Weilandt som berättade mer om behandlingen, den pågående studien och bolagets framtidsplaner. Läs intervjun här.

Besvärliga symtom

Omkring 15 procent av Sveriges vuxna befolkning beräknas lida av migrän – alltså över 1,5 miljoner människor. Men de kraftiga huvudvärksbesvären är inte jämt fördelade över hela befolkningen, utan 65 procent av de drabbade är kvinnor. Migrän är till viss del ärftligt och cirka 70 procent av migränpatienter uppger att någon nära släkting också har migrän. Migränanfallen debuterar framförallt under tonåren och ökar i medelåldern, för att sedan minska med stigande ålder med omkring 30 procent per tioårsperiod. Det är mycket sällsynt att migrän debuterar efter 50 års ålder. Läs mer.

Migrän kännetecknas av en kraftig pulserande huvudvärk som återkommer i anfall – migränanfall – och uppstår ofta i kombination med illamående, ljud-och ljuskänslighet, synrubbningar eller kräkningar. Ordet migrän härstammar från det grekiska ordet för ”halva huvudet” vilket förklaras av att huvudvärken vid migrän vanligtvis är ensidig. Oftast sitter smärtan vid ena ögat eller på den ena sidan av huvudet.

Migränanfallen kan pågå mellan en halvtimme och tre dygn och kan utlösas av många olika saker, till exempel stress, sömnbrist, hormonförändringar eller viss mat och dryck. Huvudvärken kan komma plötsligt eller med vissa varningssignaler, så kallade aurasymtom, innan migränattacken bryter ut. Migrän med aura kan innefatta synrubbningar med flimmer, stickningar och domningar, talsvårigheter eller hörselstörningar. Auran släpper oftast inom 10 till 30 minuter och följs då av själva migränhuvudvärken.

Kronisk migrän

Man skiljer normalt på episodisk migrän, som inträffar då och då, och kronisk migrän. Kronisk migrän innebär att den drabbade lider av huvudvärk under minst 15 dagar varje månad och att huvudvärken klassas som migrän vid minst 8 av dessa dagar.

Det är patienter med kronisk migrän, alltså den allvarligaste formen av migrän, som Chordate Medical främst riktar sig mot med sin K.O.S-behandling. Metoden, som bygger på nervstimulering i näsans slemhinnor genom vibration, förväntas kunna användas förebyggande för att minska antalet huvudvärksdagar, vilket en pågående studie avser påvisa. Den kliniska studien involverar cirka 140 personer vid 10 migränkliniker och målet är att bevisa klinisk effekt. Den sista patienten beräknas vara färdigbehandlad i slutet av 2020, varefter studieresultat ska kommuniceras under Q1 2021. Resultaten ska sedan utgöra underlag för en ansökan om CE-märkning för den medicintekniska K.O.S-behandlingen vid kronisk migrän.

Chordates K.O.S-behandling är redan CE-märkt för behandling av kronisk nästäppa (rinit) och tillgänglig för försäljning i EU, Israel och Saudiarabien.

Livskvaliteten och samhället drabbas hårt

Outhärdlig huvudvärk på grund av migrän är en del av vardagen för väldigt många – man uppskattar att mellan 110 och 170 miljoner personer i världen lider av kronisk migrän. Att ha huvudvärk mer än hälften av alla dagar gör att många måste begränsa sina liv och ta smärtstillande med svåra biverkningar. Det kan vara svårt att planera sin vardag, vilket i sin tur leder till osäkerhet, oro och frustration. Dessutom kan tröttheten och smärtan som migränanfallen bär med sig påverka personernas humör och sociala liv på ett negativt sätt. Enligt WHO är ångest och depression mer vanligt bland personer med migrän.

Det går oftast inte att arbeta under ett migränanfall, vilket gör att många av patienterna tvingas sjukskriva sig flera dagar i månaden. De höga sjukskrivningstalen leder till stora kostnader för samhället i form av både sjukvård och produktionsbortfall. Genom the Eurolight Project har den totala kostnaden i EU för huvudvärksstörningar bland vuxna estimerats till 173 miljarder euro per år, varav migrän står för 64 procent av kostnaderna.

Dagens läkemedelsbehandlingar har undermålig effekt

Hur migrän behandlas beror på hur allvarliga anfallen är, hur ofta de förekommer och om patienten har några andra sjukdomar. Kronisk migrän behandlas i huvudsak med läkemedel, men dessa har i många fall visat sig vara ineffektiva vilket lämnar ett stort antal patienter underbehandlade.

De flesta läkemedel som är indikerade för migrän är enbart utformade för att behandla akuta migränanfall, alltså när anfallet redan är ett faktum. Ett fåtal läkemedel är avsedda att förebygga migränanfall, men är i gengäld mycket dyra och olämpliga för vissa patientgrupper, exempelvis gravida kvinnor eller personer med hjärtproblem. Dessutom tappar dessa läkemedel ofta i behandlingseffekt över tid, vilket gör att man med jämna mellanrum behöver byta till starkare preparat.

Eftersom migrän är så pass vanligt förekommande är ändå efterfrågan på dessa preparat stor. Försäljningen globalt av migränläkemedel beräknas uppgå till cirka 83,7 miljarder år 2026 med en årlig tillväxt om drygt 10 procent i de sju största marknaderna (7MM) – USA, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien, Storbritannien och Japan.

Botoxinjektioner kan leda till biverkningar 

Ett alternativ till läkemedel är botox som injiceras i ansiktet och runt huvudet genom så mycket som 30-40 injektioner per behandlingstillfälle. Det är en förebyggande migränbehandling som ges på klinik fyra gånger om året. I en studie upplevde 70 procent av patienterna som behandlades med botox mot kronisk migrän en minskning på 50 procent i antalet dagar med huvudvärk.

Precis som läkemedel är dock botox förknippat med en del biverkningar. Omkring 1 av 10 personer upplever biverkningar som exempelvis värk i huvud och nacke, hängande ögonlock, muskelsvaghet i ansiktet och hudutslag.

För Chordate Medical är de patienter som nu behandlas med botoxinjektioner en viktig målgrupp. Detta eftersom K.O.S-behandlingen tills vidare ges på klinik, precis som botoxbehandlingen, och dessutom med liknande behandlingsfrekvens – men till ett lägre pris med bättre klinisk effekt och utan oväntade bieffekter.

Många teorier om vad migrän beror på

Exakt vad migrän beror på eller varför vissa drabbas är inte helt fastställt, men ett antal studier har genomförts för att undersöka detta vidare. Enligt en teori är orsaken till migränanfallen ett primärt fel i nervsystemet som leder till en ökad nervsignalering eller en överkänslighet för nervsignaler. Vidare har forskare vid universiteten i Birmingham och Lancaster visat att migrän kan bero på hyper-excitable visual cortex. Tidigare trodde man att migrän berodde på en utvidgning av blodkärlen i hjärnan, men nu tror man att utvidgningen av blodkärlen är resultatet av en annan fysiologisk händelse som sker under migränattacken.

Chordate Medical anser att en inblandning av det autonoma nervsystemet (ANS) verkar troligt med tanke på de symptom som vanligen är associerade med migränattacker; illamående, tårflöde, nästäppa och rinnande näsa.

Bolaget har visat att deras vibrationsbehandling som ges via näsan påverkar variationen av hjärtfrekvensen vilket indikerar att behandlingen även har en påverkan på det autonoma nervsystemet. Enligt bolagets teori sker en ”normalisering” av det autonoma nervsystemet med K.O.S-behandlingen vilket kan hjälpa personer med migrän som antas ha en obalans/uppretning av det autonoma nervsystemet.

Därmed har bolaget stora förväntningar på att kunna hjälpa personer med kronisk migrän och utmana dagens behandlingsmetoder med sin K.O.S-behandling – en enkel behandling som endast tar 20 minuter att genomföra och som förväntas ge en långtidsverkan utan oväntade bieffekter.

Läs även
Chordate Medicals metod behandlar utan kirurgi eller läkemedel (31 augusti, 2020)

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev