Home Nyheter Lipigon börsnoteras inför kliniska studier

Lipigon börsnoteras inför kliniska studier

Lipigon börsnoteras inför kliniska studier

22 januari, 2021

Fetter har livsviktiga funktioner i kroppen, men i fel mängd eller på fel plats kan de orsaka allvarliga sjukdomar. Baserat på över 50 års forskning utvecklar Lipigon Pharmaceuticals läkemedel för sjukdomar som orsakas av störningar i kroppens fettomsättning. Bolaget har fyra projekt under utveckling och genomför nu en börsintroduktion för att ta de sista stegen mot klinik med huvudprojektet Lipisense.
Till grund för Lipigon Pharmaceuticals ligger den forskning som inleddes 1967 av Thomas Olivecrona vid den då nybildade Medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Huvudprojektet gällde det fettnedbrytande enzymet lipoproteinlipas (LPL) och forskningen fick stort genomslag internationellt inom blodfettsområdet. I över 50 år har Olivecrona, tillsammans med sin fru Gunilla Olivecrona forskat på lipider, främst blodfetter, och deras transport i kroppen. Nuvarande vd Stefan K Nilsson anslöt till Olivecronagruppen som doktorand 2005 och har spelat en avgörande roll i kommersialiseringen av forskningen. Han bildar tillsammans med Gunilla det par som sedan grundandet 2010 utgjort kärnan i Lipigon.
Lipider är ett samlingsnamn för fetter och fettliknande ämnen där störningar i kroppens omsättning av dessa fetter kan leda till eller förvärra flera olika sjukdomstillstånd. Ett exempel på detta är kolesterolets och triglyceriders tydliga roll i utveckling av hjärt- och kärlsjukdomar.  Bolagets djupa kunnande inom lipidområdet har lett till flera utvecklingsprojekt samt resulterat i att bolaget tidigt i utvecklingen kunnat knyta ett flertal betydelsefulla partnerskap.

Riktar in sig på sällsynta sjukdomar

I ett första steg på bolagets resa har Lipigon riktat in sig på att utveckla läkemedel för behandling av ovanliga sjukdomar. Här kan preparaten få särläkemedelsstatus, vilket möjliggör snabbare och mindre kostsam väg till marknad samt premiumprissättning, jämfört med bredare indikationer. För närvarande jobbar man med fyra projekt, där samtliga initialt är smalt inriktade, men där det framöver även finns potential att bredda indikationerna. Ett exempel på bredare indikationer är hjärt-kärlsjukdomar som är den vanligaste dödsorsaken i Europa och även globalt.

Huvudprojektet Lipisense

Stefan K Nilsson, vd Lipigon

Huvudprojektet Lipisense är en läkemedelskandidat för behandling vid kraftigt förhöjda triglycerider, ett sorts fett, vid sjukdomarna svår hypertriglyceridemi (SHTG) och familjärt kylomikronemisyndrom (FCS). FCS är en ärftlig sjukdom som beror på en defekt i LPL-enzymet. Störningar i LPL-systemet gör att tryglycerider börjar samlas i blodet, vilket i sin tur kan leda till inflammationer i bukspottskörteln, så kallad akut pankreatit som är ett smärtsamt och livshotande tillstånd.
Vid SHTG är problematiken ungefär densamma, men här finns ingen tydlig ärftlig faktor. Bolagets strategi är att inleda med den betydligt mindre indikationen FCS, för att göra den kliniska utvecklingsprocessen så smidig som möjligt.
I dag finns läkemedel för behandling av förhöjda triglyceridnivåer i blodet på marknaden, men de når sällan behandlingsmålet och är ofta förknippade med återkommande biverkningar. Patienter kan även genomgå lipidaferes, en sorts dialys av blodet. Men det är en väldigt kostsam och tidskrävande procedur som måste upprepas flera gånger i veckan.

Betydande marknadspotential

Patientgrupperna för den här typen av sjukdomar är små. Enligt uppskattningar som gjorts av Datamonitor finns det cirka 1 300 patienter med FCS i de sju största marknaderna, USA, Japan, Frankrike, Italien, Japan, Storbritannien och Tyskland. I dag finns ett godkänt läkemedel för behandling av FCS i Europa, Waylivra, där en behandling uppskattas kosta uppemot 200 000 USD per år. Baserat på det antagandet, samt bolagets antagande om att Lipisense skulle kunna ta en 20-procentig marknadsandel, skulle potentialen uppgå till cirka 80 miljoner USD per år.
För den större indikationen SHTG uppskattas antalet patienter där triglycerinivåerna är mycket höga ligga på 5 miljoner. För behandling av SHTG finns i dag det lipid-sänkande PCSK9-hämmande preparatet Repatha, som kostar cirka 6 000 USD per år. Lyckas bolaget nå en marknadsandel på 5 % skulle försäljningspotentialen här hamna på 1,5 miljarder USD per år.

Stora strukturaffärer inom området

Lipisense är ett så kallat RNA-läkemedel, ett område som har fått mycket strålkastarljus den senaste tiden, mycket på grund av Pfizer/BioNTech och Modernas Covid-19-vaccin som tagits fram med mRNA-teknik. Lipigon pekar ut tre stora strukturaffärer som tecken på det stora intresse som finns för läkemedel som verkar inom samma område som Lipisense.
Amerikanska Akcea Therapeutics har, förutom sin lanserade produkt Waylivra, licensierat ut ett fas II-projekt inom SHTG till Pfizer för 250 MUSD up-front och 1,3 miljarder USD i milstolpsbetalningar. Man har även licensierat ut ett projekt till Novartis med ett totalt transaktionsvärde på 1 miljard USD. Värt att nämna är även Novo Nordisk som 2019 licensierade in ett utvecklingsprojekt från Dicerna gällande kardio-metabola RNA-läkemedel för initialt 175 MUSD.

Flera projekt i portföljen

Utöver Lipisense, som kommit längst i utvecklingen, har Lipigon tre andra läkemedelskandidater som utvecklas tillsammans med samarbetspartners. P2 är ett projekt inom lipodystrofi som 2019 utlicensierades till börsnoterade CombiGene. I samarbetet erhåller Lipigon milstolps- och royaltybetalningar och de båda bolagen delar på framtida potentiella intäkter. För närvarande utför Lipigon utvecklingsarbetet, men från och med 2022 är tanken att det ska tas över helt av CombiGene.
P3 riktar sig mot dyslipedimi, eller allmänna blodfettsrubbningar. Förra året ingick Lipigon ett samarbete med kinesiska HitGen där de tillsammans jobbar för att identifiera och utveckla kandidater fram till det prekliniska stadiet. HitGens DEL-teknologi möjliggör screening av tusentals gånger fler substanser än med traditionell höghastighetsscreening, vilket gör att man snabbare kan identifiera lämpliga läkemedelskandidater.
Det fjärde projektet, P4, är det enda som inte är riktat mot någon sjukdom relaterad till lipider. Här undersöker bolaget tillsammans med flera akademiska institutioner i Asien hur de utvecklade substanserna potentiellt kan avhjälpa vid andnödssyndrom (ARDS), som kan uppstå till följd av lunginflammation vid covid-19 eller influensa.

Genomför nyemission och noteras på Nasdaq First North

För att finansiera det prekliniska och det inledande kliniska arbetet med i första hand Lipisense, genomför bolaget nu en nyemission om 50 Mkr. Nettolikviden avses att användas till säkerhetsstudier, tillverkning av kliniskt prövningsmaterial samt till kliniska tester i fas I. Säkerhetsstudierna väntas inledas i början av 2021 och beräknas vara klara under den andra halvan av året. Kliniska fas I-studier väntas inledas under andra halvan av 2022.
Teckningskursen på 11,20 kr per aktie innebär en pre-money-värdering av Lipigon på 53 Mkr.
I nyemissionen ingår även en teckningsoption med en löptid på cirka 12 månader som vid fullt utnyttjande kan tillföra bolaget ytterligare 35 Mkr. Vid stort intresse har bolaget dessutom har möjlighet till övertilldelning om totalt 5 Mkr.
I samband med nyemissionen kommer bolagets aktier att tas upp för handel på First North Growth Market.
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA
Nasdaq First North Growth Market
TECKNINGSPERIOD 25 januari – 9 februari 2021
TECKNINGSKURS 11,20 kr per unit
FÖRSTA DAG FÖR HANDEL PÅ FIRST NORTH Preliminärt 1 mars
EMISSIONSVILLKOR Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri option av serie TO1.
VILLKOR TECKNINGSOPTION Tentativt berättigar två (2) teckningsoptioner till teckning av en (1) ny aktie till strike-kurs motsvarande ett påslag om 30 procent relativt IPO-kursen. Teckningsoptionen har en löptid på cirka 12 månader.
TECKNINGSFÖRBINDELSER Teckningsförbindelser från styrelse, ledning och bolagets största ägare förväntas uppgå till 6 Mkr. Totalt avses emissionen säkerställas upp till cirka 50 – 70 procent via ytterligare teckningsförbindelser från ett konsortium med ankarinvesterare.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Länk till Lipigons emissionssida


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev