Home Nyheter SensoDetect vill eliminera flaskhalsar i den psykiatriska vården

SensoDetect vill eliminera flaskhalsar i den psykiatriska vården

SensoDetect vill eliminera flaskhalsar i den psykiatriska vården

2 december, 2020

Dagens tekniker för att diagnosticera psykisk ohälsa är oprecisa och bygger till stor del på subjektiva bedömningar. Därför har det svenska medicinteknikbolaget SensoDetect efter en lång utvecklingsperiod, akademisk forskning och med hjälp av ingenjörskonst tagit fram världens första verktyg för objektiva bedömningar av neurologiska sjukdomar som schizofreni, autism och ADHD. Produkten som nu står inför en global lansering, skall utgöra ett komplement till läkarbedömningar genom att mäta skillnader i hjärnstammens respons på vissa hörselstimuli.
Psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer är en stor utmaning för den globala folkhälsan. Enligt WHO är depression en av de främsta orsakerna till funktionshinder, och självmord är den näst största dödsorsaken bland 15-29-åringar. Människor med allvarliga psykiska tillstånd dör också  ofta för tidigt – så mycket som två decennier för tidigt – på grund av tillstånd som skulle kunna förebyggas. Totalt sett lider enligt WHO 264 miljoner människor globalt av depression och ångest och detta belastar den globala ekonomin med 1 biljon USD per år.

Stora utmaningar och behov

Psykisk ohälsa är ett paraplybegrepp som omfattar flera olika tillstånd med olika allvarlighetsgrad och varaktighet, från mildare och övergående besvär till långvariga tillstånd som kraftigt påverkar funktionsförmågan. Begreppet täcker allt från nedstämdhet till svåra psykiatriska tillstånd som depression, ångestsyndrom eller schizofreni.
Då psykiatriska diagnoser i stor utsträckning medför funktionshinder, får de en betydande inverkan på livets alla delar, t.ex. skolprestanda eller arbetsprestationer, relationer med familj och vänner samt förmågan att delta i samhället.
För att kunna hantera de stora utmaningarna som neuropsykiatriska tillstånd innebär, är att det viktigt att det finns en högkvalitativ, effektiv och prisvärd mentalvård. Det är inom detta område som det lundabaserade medicinteknikbolaget SensoDetect har funnit sin nisch, med målsättningen att bolagets tjänster och produkter ska bli lika självklara för neurologi och psykiatri, som röntgen är för ortopedi.

SensoDetects resa började på 80-talet

Redan 1982 startade en av SensoDetects grundare, överläkaren i psykiatri och tidigare studiedirektören i psykiatri vid Lunds universitet, Sören Nilzén,  en forskningslinje för psykoakustik vid Lunds universitet. Upptäckten att hjärnstammens reaktion på̊ ljudstimuli kan indikera psykisk ohälsa, blev startskottet för SensoDetect och utvecklandet av produkten Bera (Brainstem Evoked Response Audiometry). Det skulle dock dröja till 2005 innan bolaget SensoDetects grundade, vilket följdes av en börsnotering fyra år senare.

BERA detekterar individer med en underliggande neuropsykiatrisk problematik

BERA är en elektrofysiologisk undersökningsmetod som bygger på hjärnstamsaudiometri. Denna portabla enhet med vilken testpersonen får lyssna till speciellt framtagna ljud i hörlurar under 20 minuter, detekterar miljontals mätpunkter hos varje analyserad patient för att hitta sjukdomsspecifika mönster, baserat på kritiska skillnader i hjärnstammens respons på vissa hörselstimuli.
Testresultatet skrivs ut på ett audiogram och ger läkaren ett objektivt beslutsunderlag för att lättare kunna ställa en psykiatrisk diagnos. Metoden baseras på kritiska skillnader i hjärnstammens respons på vissa hörselstimuli mellan individer som lider av psykisk sjukdom och de som anses mentalt friska.
Anonymiserade analysdata lagras i bolagets databas och i takt med att dessa data utökas med varje ny patient, blir analyser med BERA än mer tillförlitliga.
Vid en undersökning med BERA fästs självhäftande elektroder i pannan och bakom varje öra samt på armen. Själva undersökningen påminner sedan i stort sett om ett hörseltest, men är enklare såtillvida att den inte kräver att deltagaren själv ger någon respons.

Snabbare och mer träffsäkra diagnoser

Målsättningen är att Bera skall leda till snabbare och tidigare diagnoser, snabbare rehabilitering, minskade ledtider i vården, minskad sjukfrånvaro och därmed också minskade kostnader för samhället.
En annan förväntad positiv effekt är att Bera kan leda till en fördjupad förståelse för hur läkemedel påverkar den enskilda patienten. En förkortad och effektiviserad process för utvärdering av läkemedel kan också minska lidandet för patienten och anhöriga.

Vetenskaplig evidens ger stöd

Flera grundläggande mekanismer för hörselfunktion har visats fungera på ett avvikande sätt hos personer med neuropsykiatriska funktionshinder. SensoDetects publicerade studier på patienter med schizofreni, ADHD, Autism/Aspergers syndrom bekräftar detta.
Vidare har även andra forskargrupper publicerat artiklar om biomarkörer i hjärnstamsaudiogram för schizofreni som refererar till SensoDetect, vilket stödjer bolagets metod. En studie utförd vid Uppsala Universitetssjukhus visade att metoden kan identifiera ADHD till 91,4 procents träffsäkerhet.
Idag har bolaget en pågående läkemedelsstudie där man testar hur ADHD-medicinering påverkar patienten och huruvida detta kan mätas med bolagets teknologi på hjärnstammen. Därmed finns potential att kunna hjälpa till att finkalibrera medicineringen och doseringen för patienten.
Bolaget utvärderar även ett nytt affärsområde, effekten av medicinering och Comparative Analysis, d.v.s. att hjälpa läkemedelsbolag att göra benchmarks mellan sina läkemedel och konkurrenternas. Kan man ta sig in på detta område skulle det enligt vd Jonas Hagberg fyrdubbla bolagets marknad.

Så ska man etablera sig på världsmarknaden

SensoDetect äntrar marknaden inom ett par initiala fokusområden för att ackumulera intäkter, för att därefter kunna vidga sin pipeline mot ytterligare indikationer. Med hjälp av etablerade försäljningskanalerna kan man parallellt utveckla Comparative Analysis och lansera denna som en tilläggstjänst. Inom Comparative Analysis kan man dessutom gå direkt till läkemedelsbolagen och göra jämförbarhetsstudier.
Bolaget samarbetar redan med flera distributörer som har upparbetade kontakter och kan hantera registreringen och det regulatoriska arbetet kring medicinteknisk utrustning. Distributören blir därefter såväl återförsäljare som utbildare för bolagets tjänster. Detta gör att SensoDetect, som har lämnat utvecklingsstadiet och nu satsar helhjärtat på en bred marknadslansering, kan lägga mer fokus på nyintroduktioner på multipla marknader.

»Indien är ett väldigt teknikvänligt land och har högre acceptans för innovativa lösningar. De diagnostiserar dessutom 10 miljoner människor med ADHD i Indien varje år samtidigt som de saknar tillgång till läkare och har först de senaste åren börjat få acceptans för mental ohälsa. Summerat har vi ett land med ett extremt behov, en enorm marknad och med hög teknisk acceptans. Helt rätt marknad för oss med en skalbar volymprodukt« – Jonas Hagberg, vd SensoDetect (i en intervju med BioStock 25 nov 2020)

En fingervisning om ambitionerna kom den 27 oktober när bolaget undertecknade en avsiktsförklaring om att upprätta ett distributionsavtal med en part baserad i Indien, Bitics. Avsikten med distributionsavtalet är att upprätta en tillgänglighet och närvaro i Indien för distribution och försäljning av SensoDetects system.

Teckningsoptioner kan tillföra bolaget 10 Mkr

Den 2 november 2020 fastställdes kursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2020 (SDET TO 1). Likviden kommer att användas till marknadslansering för nya marknader, produkttillverkning och regulatoriska certifieringar. Det kommer även underlätta för bolaget i arbetet med att nå viktiga milstolpar såsom försäljning i Indien, Bolivia, GCC regionen, Skandinavien, samt att teckna distributörsavtal i Kina och Tyskland.
Läs även: SensoDetects vd om den globala lanseringen (25 nov 2020)
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

NYTTJANDEKURS 0,45 SEK per aktie, courtage utgår ej.
EMISSIONSVOLYM  Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget cirka 10,75 Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,5 Mkr.
VILLKOR En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
NYTTJANDEPERIOD 2 november 2020 – 11 december 2020.
TECKNINGSFÖRBINDELSER
Sensodetect meddelade den 19 nov 2020 att styrelsen aviserat att de avser att teckna nya aktier genom inlösen.

Styrelsen har genom sitt deltagande i emissionen 2019 samt via nyanskaffning av optioner ett innehav på motsvarande 1 504 000 optioner (TO1).

[divider]MEDIA[/divider]
Se PA Hedin, Head of Salens presentera SensoDetect på BioStock Life Scince Summit 2020 (23 nov):


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev