Home Nyheter Cannabistrenden tar DanCann Pharma till börsen

Cannabistrenden tar DanCann Pharma till börsen

Cannabistrenden tar DanCann Pharma till börsen

9 oktober, 2020

DanCann Pharma vill tillhandahålla medicinsk cannabis för flera sjukdomar så att patienterna ska slippa vända sig till den svarta marknaden. Verksamhetens nyckelkomponenter är en odlingsteknik som utvecklats av NASA och en utvecklingsprocess som anpassats efter läkemedelsindustrins höga krav. Första produktionsanläggningen för odling, upptäckt, utveckling och tillverkning av terapeutiska cannabinoider är redan finansierad av tidigare emission och kommer vara klar för drift senast i Q1 2021. Nu tar bolaget in ytterligare 30 MDKK i en IPO för att finansiera anläggning nummer två, varefter en börsnotering på Spotlight Stock Market står på agendan.
I samband med att medicinsk cannabis legaliserades i Danmark år 2018 sjösattes ett pilotprogram för att kunna erbjuda patienter cannabis för medicinskt bruk. Dessa cannabinoider ska användas som ett behandlingsalternativ i de fall då konventionella läkemedel inte gett avsedd effekt, t.ex. i termer av smärtlindring. Ett bolag som som såg stora affärsmöjligheter relaterat till pilotprogrammet är DanCann Pharma A/S.

Lagstiftning bäddade för DanCann Pharma’s grundande

DanCann Pharma’s mål är att ge patienterna en bättre tillgång till behandlingar med kvalitetssäkrade cannabinoidsubstanser för medicinskt bruk. I detta syfte utvecklar man såväl receptbelagda läkemedel (Rx-läkemedel) som receptfria läkemedel (OTC).
Man ämnar även ta fram nya cannabinoidbaserade API-läkemedel (aktiva substanser) istället för att fokusera på fullspektrumoljor, det vill säga produkter som innehåller alla cannabinoider som går att utvinna ur cannabisplantan. Dessa API-läkemedel ska sedan användas både i bolagets egna produkter samt tillgodose behoven hos såväl stora som små läkemedelsutvecklande bolag.
En stor fördel med att DanCann Pharma är baserat i Danmark är att landet inte har någon gräns för hur mycket medicinsk cannabis ett bolag får producera, vilket öppnar för goda exportmöjligheter.

Vertikal odling baserad på NASA-teknik

Vertical aeroponics är en odlingsteknik som utvecklades av NASA i slutet av 1960-talet i syfte att kunna odla grödor i rymden. DanCann Pharma har dock förfinat metoden med hjälp av artificiell intelligens som övervakar produktionen dygnet runt. Metoden innebär att en dator styr bevattningen genom att spruta en fin, näringsrik dimma på växternas rötter som dinglar fritt i luften.
Tekniken kräver varken jord eller bekämpningsmedel och oanvänt vatten återvinns och återcirkuleras, vilket innebär att metoden kan minska användningen av vatten och gödselmedel med 90 procent.
Bolagets beräkningar visar att metoden ökar effektiviteten med mer än 200 procent jämfört med övriga växthusindustrin. Genom att kunna hantera och reglera temperatur, fuktighet, ljus, bevattning och andra faktorer som kan påverka kvaliteten, enhetligheten och styrkan i cannabionoiderna, säkerställer bolaget de höga kvalitets- och säkerhetskrav som kännetecknar den traditionella läkemedelsindustrin.
DanCann har en presumtiv first mover advantage på den nordiska och potentiellt europeiska marknaden genom att, såvitt känt, vara de enda som använder tekniken för detta ändamål. Bolagets odlingsteknik ska nu användas i dess första hygieniska och klimatkontrollerade anläggning, BIOTECH PHARM1 som nu är under uppbyggnad.

Målgrupper

Genom att erbjuda nya cannabinoider som för närvarande inte finns på marknaden, är bolagets mål att tillhandahålla nya behandlingsalternativ för ett antal patientgrupper, initialt riktade mot de nuvarande patientgrupperna i det danska pilotprogrammet tills man ser en mer liberal förhållning till medicinsk cannabis globalt.
På kort och medellång sikt innebär det att man kommer att utveckla produkter mot huvudmålgruppen, patienter som lider av kronisk smärta som inte kan kontrolleras med befintliga behandlingsalternativ. Avsikten är även att inom samma tidsram utveckla behandlingar mot multipel skleros, ryggmärgsskada samt illamående i samband med kemoterapibehandling.

Leveransavtal undertecknat

I september undertecknade DanCann ett leveransavtal med den australiska divisionen av MediPharm Labs, ett bolag specialiserat på produktion av renad cannabisolja av farmaceutisk kvalitet och koncentrat och avancerade derivatprodukter. Samarbetspartnern har en Good Manufacturing Practices (GMP)-certifierad anläggning som håller ISO-standard. Därmed har DanCann säkrat en kvalificerad leverantör av produkter till de danska och europeiska marknaderna.
DanCanns första egna odlingsanläggning förväntas vara i drift under första kvartalet 2021, ungefär samtidigt som de första importerade produkterna tros kunna godkännas av den danska läkemedelsmyndigheten. Försäljningsstart kan därmed ske redan nästa år och målet är att ha minst tre produkter på den danska marknaden inom en 12-månadersperiod.

En växande marknad

Medicinsk cannabis har fått ett större genomslag på senare år och stora forskningsinsatser görs för att klarlägga dess farmaceutiska fördelar och effekter. Detta återspeglas i sin tur i ett högt marknadsvärde, där enbart Europamarknaden prognosticeras vara värd 58 miljarder EURO år 2028.
DanCann Pharma prognosticerar att baserat på data och estimerat mörkertal att enbart den danska marknaden uppgår till 250 MDKK.

Börsnotering och IPO 

Läkemedelsutveckling är förknippat med höga kapitalkrav och tidigare i år slutförde DanCann en övertecknad Private Placement (Pre-IPO) om 35 miljoner SEK som finansierade den första produktionsanläggningen BIOTECH PHARM1. Mellan den 7 och 23 oktober är det dags för nästa kapitalrunda, en nyemission (IPO) på 30 MDKK, innan emissionskostnader, för vilken bolaget har erhållit teckningsförbindelser för 75 procent av emissionsvolymen. Detta blir det sista steget innan bolaget börsnoteras på Spotlight Stock Market den 12 november.
Emissionen, som skall finansiera uppförandet av en andra anläggning – BIOTECH PHARM2 – inkluderar även en teckningsoption (TO 1) som kan utnyttjas mellan den 1 september 2021 och den 17 september 2021. Om alla TO 1 tecknas erhåller bolaget ytterligare cirka 16 MDKK före emissionskostnader.

Så ska emissionslikviden fördelas

Förutsatt att emissionserbjudandet tecknas fullt ut och att de totala transaktionskostnaderna uppgår till cirka 3 miljoner DKK, kommer DanCann Pharma att erhålla nettointäkter om cirka 27 miljoner DKK.
Emissionslikviden kommer att fördelas enligt följande:
• Etablering av BIOTECH PHARMs 50-60%
• Partnerskap samt FoU 10-20%
• Rörelsekostnader 30-40%
Intäkterna från utnyttjandet av TO 1 är sedan avsedda att ta bolaget in på EU-marknaden baserat på den Proof-of-Concept som erhållits i Danmark.
Läs även BioStocks intervju med grundare och vd Jeppe Krog Rasmussen:
IPO-aktuella DanCann Pharma utvecklar medicinsk cannabis med NASA-teknik (2 okt 2020)
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

TECKNINGSKURS 22,50 DKK per unit. Courtage kan förekomma. Det lägsta antalet units som kan tecknas för (av varje tecknare) är 200 units, vilket motsvarar 4 500 DKK.
TECKNINGSPERIOD 7 oktober – 23 oktober 2020
VÄRDERING DanCann Pharma värdering före nyemissionen av Units uppgår till cirka 63,3 MDKK.
UNITS En (1) unit består av fem (5) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1. Priset per unit är 22,50 DKK, vilket motsvarar ett pris om 4,50 DKK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL I EMISSIONEN 28 oktober 2020
TECKNINGSFÖRBINDELSER Bolaget har fått teckningsförbindelser uppgående till cirka 22,5 miljoner DKK, vilket motsvarar cirka 75 procent av emissionsvolymen. Det innebär att cirka 25 procent av emissionsvolymen är tillgänglig för teckning av aktieägare och övriga investerare. Totalt 57 investerare, inklusive en majoritet av de 47 investerare som deltog i kapitalökningen den 8 april 2020, har förbundit sig att teckna units i Erbjudandet.
TECKNINGSOPTIONER En (1) teckningsoption i serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie med ett teckningspris på 6,00 DKK under teckningsperioden 1 september 2021 till 17 september 2021 (period för utnyttjande av teckningsoptionerna). Om alla teckningsoptioner utnyttjas under den här perioden kommer bolaget att erhålla ytterligare 16 008 000 DKK före emissionskostnader.
EMISSIONSKOSTNADER Cirka 3,8 miljoner DKK

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Klicka här för teasers på svenska och danska.
[divider]MEDIA[/divider]
DanCann Pharma – teaser:


Det danska läkemedelsverket presenterar pilotprojektet:


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev