Home Nyheter Alligators koncentrerade satsningar ska bära frukt

Alligators koncentrerade satsningar ska bära frukt

Alligators koncentrerade satsningar ska bära frukt

28 oktober, 2020

I Alligator Bioscience Q3-rapport befästs motivet till bolagets fokus på ATOR-1017 och mitazalimab genom att den förra kandidaten uppvisat lovande kliniska säkerhetsdata medan man kunnat presentera starka Proof-of-Mechanism-data för den andra. De båda huvudprojekten har dessutom First-in-Class-potential och bolaget prognosticerar att de kan inleda fas II-studier under 2021. Verksamhetens koncentrerade fokus har dessutom lett till minskade förluster i tredje kvartalet.
Bioteknikbolaget Alligator Bioscience utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer, med målet att kunna erbjuda mer effektiv behandling med färre biverkningar. Bolagets behandlingskoncept går ut på att ta fram läkemedelskandidater som selektivt aktiverar immunsystemet specifikt i tumören istället för i hela kroppen.
Alligators koncept med tumörriktade immunterapier väntas kunna ge en hög behandlingseffekt utan att öka risken för svåra biverkningar, vilket är den största utmaningen med innovativa cancerläkemedel idag.

Gedigen teknologiplattform

Med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform har man tagit fram en bred produktpipeline. Plattformen består av det humana antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-GOLD, som innehåller mer än 60 miljarder antikroppsfragment, proteinoptimeringsteknologin FIND, med vilken man kan ytterligare förbättra egenskaper hos de antikroppar som har identifierats i ALLIGATOR-GOLD, samt två bispecifika antikroppsformat.
Med hjälp av sina teknologiska tillgångar kan bolaget ta fram antikroppsbaserade läkemedelskandidater riktade mot alla tänkbara målmolekyler och har kapacitet att utveckla effektiva och selektiva mono- och bispecifika läkemedel.

Kortare väg till klinik för bolagets breda pipeline

Att teknologiplattformen kan optimera antikropparna redan i utvecklingsskedet innebär dessutom att det inte finns behov av vidare optimeringsarbete under det prekliniska programmet, vilket medför en kortare väg till klinisk utveckling.
Idag har Alligator 5 projekt i klinisk fas och ett flertal tidiga forskningsprojekt.
Två av projekten utvecklas genom samarbetsavtal – ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. (för vilket man letar efter partner för klinisk utveckling) och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc.

Fokuserar på den kliniska portföljen

I våras tog Alligator det strategiska beslutet att fokusera sina interna resurser på de kliniska projekten som drivs i egen regi – ATOR-1017, mitazalimab och ATOR-1015 – för att säkerställa värdet av läkemedelskandidaterna i klinisk fas. Sedan dess har ATOR-1017 och mitazalimab utkristalliserats som bolagets prioriterade projekt.
ATOR-1017 är Alligators helägda 4-1BB-antikropp som aktiverar 4-1BB-receptorer för att öka immunförsvarets förmåga att upptäcka och döda tumörceller. Till skillnad från tidigare generations 4-1BB-antikroppar ska ATOR-1017 minska risken för biverkningar genom en mer tumörselektiv immunaktivering.

Uppnådda dosnivåer i fas I

Dessa förhoppningar har stärkts av lovande säkerhetsdata vid kliniskt relevanta dosnivåer i en pågående fas I-studie. Bolaget har meddelat att man nu har uppnått de dosnivåer man hade som mål när man designade studien, upp till tjugo gånger högre än jämförelseprodukten urelumab. Dessutom påvisar ATOR-1017 stora säkerhetsfördelar jämfört med befintliga behandlingsalternativ.
Studien har avancerat snabbare än väntat och kan slutföras under H1 2021, varefter bolaget satsar på att inleda en klinisk fas II-studie under andra halvåret 2021.

Per Norlén, vd Alligator Bioscience
Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

»Fas I-studien med ATOR-1017 har gått enastående snabbt framåt och i augusti presenterades interimsdata som visade en god säkerhetsprofil vid kliniskt relevanta dosnivåer. Dosutvärderingen kommer att fortsätta på än högre dosnivåer och vi räknar med att kunna presentera säkerhetsdata och eventuella effektdata under våren 2021.« – Per Norlén, vd Alligator Bioscience

För Mitazalimab, som är Alligators längst framskridna immunonkologikandidat, planerar man ansöka om tillstånd att starta en fas Ib/II-studie innan årsskiftet och hoppas kunna inkludera den första patienten innan halvårsskiftet 2021. Studien ska utvärdera effekten av mitazalimab i kombination med cytostatika (mFolfirinox) hos patienter med spridd bukspottkörtelcancer – en mycket aggressiv cancerform med låga överlevnadssiffror. Den mörka sjukdomsprognosen medför möjlighet till relativt snabba kliniska resultat och en jämförelsevis kort väg till marknaden då behovet av nya behandlingsmöjligheter är överhängande. Målmarknaden estimeras till 6 miljarder USD.

Letar partner för ATOR-1015

Den kliniska utvecklingen av ATOR-1015 har försenats något då biverkningar upptäckts vid höga dosnivåer som gör att den tilltänkta fas II-studien i malignt melanom kommer att behöva omarbetas. Ytterligare förberedande prekliniska studier och ett nytt studieprotokoll krävs, liksom nya diskussioner med berörda myndigheter.
Samtidigt är det värt att nämna att kandidaten fortsatt kan doseras i dosnivåer som är fyra gånger högre än den högsta tillåtna dosen för den registrerade jämförelseprodukten Yervoy, som är förknippad med svåra biverkningar men vars marknad ändå estimeras till 1 miljard USD årligen. Bolaget bedömer således fortfarande att ATOR-1015 har stor potential, och kommer att leta efter en partner för den vidare kliniska utvecklingen.

Spenderar mindre

I Q3-rapporten framgår att Alligators val att framförallt fokusera på sina kliniska projekt har minskat verksamhetens rörelsekostnader från 58,5 Mkr under Q3 2019 till 30,6 Mkr för det gångna kvartalet. I kölvattnet av en mer osäker tillvaro under Covid-19-pandemin kan det vara ett naturligt sätt att säkra verksamheten.
Samtidigt är bolaget noga med att säkerställa sin långsiktiga utveckling genom en bibehållen innovationsplattform och läkemedelsforskning, om än i mindre skala.

Nytt projekt och ny CBO

Det koncentrerade fokuset betyder dock inte att verksamheten går på sparlåga. Tvärtom så innebar tredje kvartalet 2020 ett par nya satsningar för Alligator. Till exempel lanserades det nya läkemedelskonceptet för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime, baserad på Alligators bispecifika antikroppsformat. Neo-X-Prime fånga upp partiklar som den individuella cancertumören utsöndrar och använda dessa som patientspecifika vaccinationspartiklar som gör att immunsystemet angriper cancercellerna. Behandlingen blir således unikt designad för varje patient. Den nydanande metoden som nu testas i prekliniska studier har redan väckt stort intresse inom fältet. Läs mer.
En annan händelse som lyfts fram från det gångna kvartalet är rekryteringen av Gayle Mills som ny, USA-baserad, Chief Business Officer. Med lång erfarenhet från affärsutveckling inom branschen, och ett stort nätverk i rockärmen, väntas hon bli en nyckelspelare i bolagets framtida affärsaktiviteter. Med tanke på att bolaget kommunicerat att man letar efter partners för flera projekt kan Mills bli en viktig tillgång framgent.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev