Home Nyheter CombiGenes nya styrelseordförande om framtidsvisionerna

CombiGenes nya styrelseordförande om framtidsvisionerna

CombiGenes nya styrelseordförande om framtidsvisionerna

9 september, 2020

Vid genterapibolaget CombiGenes årsstämma i juni valdes Bert Junno in som ny styrelseordförande. Med lång erfarenhet av bioteknikbranschen och efter att ha grundat fem bolag inom sektorn, blir Junno ett värdefullt tillskott till bolagets fortsatta utveckling. BioStock kontaktade Junno för att få veta mer om hans tidigare erfarenheter och hur han kommer sätta sin prägel på bolaget, som i sin pipeline har en läkemedelskandidat mot epilepsi respektive ett projekt för att ta fram en läkemedelskandidat mot partiell lipodystrofi.
Med en bakgrund som Ph.D. i fysik och teknik för halvledare och M.Sc. i fysik från Lunds universitet, har Bert Junno en lång erfarenhet av företagsledning och styrelsearbete för ett flertal bolag verksamma inom bland annat bioteknik i både Europa och USA.
Bert Junno har tillsammans med andra grundat flera bioteknikbolag, exempelvis WntResearch, Galecto Biotech, Gabather, Aptahem och Cyxone. Utöver att numera vara CombiGenes styrelseordförande innehar Junno även samma uppdrag i Cyxone. Han är även styrelseledamot i Accequa och Accequa GmbH.
Därutöver har Junno haft styrelseuppdrag i Taurus Energy, Cardiovax llc., Galecto Biotech, Aptahem, samt varit vd och styrelseledamot WntResearch och Gabather och ledamot av Patent & Registreringsverkets (PRV) insynsråd mellan åren 2010-2019.

»För projekt som utvecklas för breda indikationer, som epilepsiprojektet CG01, är ambitionen att ta projekten in i klinisk fas för att därefter formera någon form av partnerskap med ett stort läkemedelsbolag som kan ta projekt genom hela det kliniska programmet och vidare till kommersialisering. Jag vet att CombiGene har en pågående dialog med flera stora läkemedelsbolag som följer utvecklingen av CG01 med stort intresse« – Bert Junno, Styrelseordförande CombiGene

Nya styrelseordföranden kommenterar

BioStock kontaktade Bert Junno för en kommentar rörande sin nya roll som ny styrelseordförande i CombiGene.

Bert Junno, CEO Gabather
Bert Junno, Styrelseordförande CombiGene

Bert Junno, du har grundat ett flertal bioteknikbolag och har en lång erfarenhet av styrelsearbete. Hur avser du att sätta din prägel på CombiGenes verksamhet?
– Jag är väldigt imponerad av CombiGenes utveckling av sina unika projekt så här långt. Epilepsiprojektet CG01 har kontinuerligt levererat enligt plan.
– Förutom att leverera projekten enligt plan är det min ambition att vi ska skapa ytterligare aktieägarvärde genom att utveckla bolagets immateriella tillgångar som patent och know-how och genom god kommunikation med marknaden och de många aktieägare som har investerat i CombiGene. Marknadens förtroende för CombiGene är bra, vilket bland annat visat sig i den nyligen avslutade teckningsperioden för TO3 där teckningsgraden uppgick till imponerande 97,25 procent och tillförde bolaget drygt 17 miljoner kronor.
Vad lockade dig att acceptera uppdraget och ser du, utifrån tidigare erfarenheter, några speciella utmaningar i det läge där CombiGene befinner sig idag?
– En sak som är lockande med CombiGene är de enorma möjligheter som ryms inom genterapi för behandling av sjukdomar där ingen effektiv terapi finns i dagsläget. Det ska bli fantastiskt spännande att under de kommande åren följa genterapins utveckling i allmänhet och CombiGenes utveckling i synnerhet. CombiGenes projekt är unika och erbjuder nya möjligheter som kan hjälpa ett stort antal patienter med svåra sjukdomstillstånd. Detta innebär också att ytterligare värden kan byggas med hjälp av nya immateriella tillgångar.

»CombiGene har väldigt mycket spännande att se framemot både på kort och lång sikt!«

Ett tydligt skifte i ett utvecklingsbolag som CombiGene brukar vara övergången från utvecklings- till kommersialiseringsfas. Hur ser du på bolagets strategi gällande affärsutveckling, exempelvis vad gäller partnerskapsaffärer, industriella samarbeten, utlicensiering etc?
– För projekt som utvecklas för breda indikationer, som epilepsiprojektet CG01, är ambitionen att ta projekten in i klinisk fas för att därefter formera någon form av partnerskap med ett stort läkemedelsbolag som kan ta projekt genom hela det kliniska programmet och vidare till kommersialisering. Jag vet att CombiGene har en pågående dialog med flera stora läkemedelsbolag som följer utvecklingen av CG01 med stort intresse.
– För projekt som utvecklas för smala indikationer är ambitionen att ta dem hela vägen till marknad i egen regi. Läkemedel som utvecklas för små patientpopulationer har goda utsikter att få särläkemedelsstatus, vilket medför betydande fördelar i form av lägre utvecklingskostnader och attraktiv prissättning. Detta innebär också att mindre bolag som CombiGene kan ha tillräckliga interna resurser för att hantera denna typ av projekt i egen regi.
Avslutningsvis, vad ser du främst fram emot vad gäller kommande milstolpar i CombiGene?
– På halvlång sikt ser jag framemot de första studierna i människa för CG01. Att gå in i kliniska studier är alltid en betydande milstolpe. På lite kortare sikt ser jag framemot de milstolpar som ligger närmare i tiden, som att få alla delar i produktionsprocessen på plats. Detta är ett omfattande arbete där det gäller att träffa rätt så att vi uppfyller alla regulatoriska krav. Dessutom ser vi till att etablera en produktion av läkemedel som kan leverera i tillräckliga volymer, till rätt kostnad och kvalitet genom produktens hela livscykel.
– När alla delar i vår produktion är på plats kommer vi att producera material för de avslutande prekliniska studierna, bland annat de mycket viktiga toxikologi- och biodistributionsstudierna. Kort sagt: CombiGene har väldigt mycket spännande att se framemot både på kort och lång sikt!
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev